Predaj spoluvlastníckeho podielu k pozemku nachádzajúceho sa mimo zastavaného územia obce, zamedzenie drobenia pozemkov

Máme pozemok v extraviláne obce, podľa E-KN trvalý trávny porast, podľa C-KN ostatná plocha. Pozemok má výmeru cca 4800 m2. V roku 2011 predala moja teta úplne cudziemu človeku 1/10 z tohto pozemku. Nebolo dodržané predkupné právo a keď sme na to prišli, bolo už ...

Pridané dňa: 12.06.20

Zobraziť odpoveď

Udelenie blokovej pokuty v Rakúsku, výkon cudzieho správneho rozhodnutia

V Rakúsku na letisku Schwechat pri odovzdávaní podpalubnej batožiny objavili v batožine teleskopický obušok. Dotyčný zaplatil pokutu 500eur na mieste, nebolo voči nemu vedené priestupkové konanie. Pre budúcnosť, je lepšie nezaplatiť a brániť sa tu na Slovensku voči exekútorovi? ...

Pridané dňa: 08.05.20

Zobraziť odpoveď

Oprávnenie poslanca mestského zastupiteľstva poberať odmenu a iné finančné plnenie za výkon funkcie konateľa

Dobrý deň V zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. je funkcia poslanca nezlučiteľná, okrem iného, s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol poslanec zvolený, poslanec ale môže ...

Pridané dňa: 26.02.20

Zobraziť odpoveď

Má nástupca exekútora právo na odmenu pôvodného exekútora?

Aké nároky si môže uplatniť nástupný exekútor voči povinnému ? Poslal som námietky voči vyúčtovaniu exekúcie, moja otázka znie : je alebo nieje povinný odpovedať exekútor na námietky povinného voči vyúčtovaniu exekúcie ? Ako postupovať v ...

Pridané dňa: 27.11.19

Zobraziť odpoveď

Porušenie predkupného práva spoluvlastníka

Dobrý deň, som 3/4 vlastník viacerých pozemkov, na ktorých bolo porušené moje predkupné právo ako spoluvlastníka pozemku. Jedná sa o ornú pôdu a trvalé trávnaté porasty. Napadli sme žalobou zmluvu ako neplatnú, ale kým došlo k ...

Pridané dňa: 26.09.19

Zobraziť odpoveď

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje