Poskytnutovanie podielu zaplatenej dane medzi občianskymi združeniami

Otázka:

Dobrý deň,

Mame založené nove občianske združenie(v roku 2022) a ešte sme sa nemohli registrovať pre uplynulé zdaňovacie obdobie 2022 na 2% z dane.
Nakoľko mame už väčšiu firmu ktora by nám chcela svoje 2% z dane poukázať, hľadáme spôsob ako by sa to dalo spraviť aby sa naše OZ k tým peniazom mohlo už aj tento rok dostať.
Jedno naše Spriaznené občianske združenie už registráciu na 2% z dane má. Otázka znie, je možné aby tato firma ktorá chcela poukázať 2% nám, poukaze tieto 2% nášim známym ktorí majú OZ a oni by nám to vedeli nejakým spôsobom ďalej poukázať k nám na Naše občianske združenie? Samozrejme aby to sedelo spravne účtovne všetko podľa zákona?

Samozrejme pri vyšších sumach, mám pocit cca nad 3000€ tam už pre OZ vyplývajú nejaké povinnosti ohľadne dokladovania účelu použitia, toto ale môže byt aj pri nižších sumách ale tu sa trochu strácame. Jednalo by sa o cca 5000€ z tých 2% z tej firmy.

Ďakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň prajeme, na Vaše otázky je možné nájsť odpovede v ustanovení § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení. V zmysle ustanovenia § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov platí: „(4) Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je a) občianske združenie alebo organizačná jednotka združenia, b) nadácia, c) neinvestičný fond, d) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, e) účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, f) organizácia s medzinárodným prvkom, g) Slovenský Červený kríž, h) subjekty výskumu a vývoja.“ V zmysle ustanovenia § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov platí: „Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú: a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) podpora a rozvoj športu, c) poskytovanie sociálnej pomoci, d) zachovanie kultúrnych hodnôt, e) podpora vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia, h) veda a výskum, i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.“ Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že je v súlade so zákonom také použitie podielu zaplatenej dane, ktoré sa týka činností vymedzených v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Medzi Vašim a druhým občianskym združením je možné uzatvoriť darovaciu zmluvu alebo napr. zmluvu o poskytnutí grantu (t.j. zmluvu podľa § 51 Občianskeho zákonníka),na základe ktorej predmetné združenie poskytne Vášmu občianskemu združeniu podiel zaplatenej dane vo výške dojednanej v zmluve. Podmienkou je, aby tieto prostriedky boli poskytnuté na účel, ktorý má v predmete činnosti tak Vaše združenie, spolupracujúce združenie ako aj § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak spolupracujúce združenie nemá predmetný účel (identický s Vaším) vo svojej činnosti, je potrebné pred uzatvorením zmluvy prepracovať stanovy spolupracujúceho občianskeho združenia. Občianske združenia totiž môžu na zabezpečenie svojej činnosti dosahovať svoje ciele nielen vlastnou činnosťou, ale aj financovaním iného združenia (za podmienky že obe združenia majú identický cieľ, na ktorý sa použijú dané finančné prostriedky). Spolupracujúce združenie teda môže na základe vyššie uvedeného poskytnúť prostriedky z podielu zaplatenej dane Vášmu združeniu. Čo sa týka povinností ohľadne dokladovania účelu použitia platí, že účel použitia preukazuje prijímateľ (spolupracujúce združenie). To znamená, že Vaše združenie bude povinné zdokladovať použitie daných finančných prostriedkov, ktoré dostane na základe zmluvy (darovacej, grantovej a pod.) spolupracujúcemu združeniu, ktoré za účelové použitie týchto prostriedkov nesie zodpovednosť. Samozrejme, ohľadne konkrétnych povinností platí ustanovenie § 50 ods. 13 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého: „Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa odseku 12 je vyšší ako 3 320 eur, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa odseku 12 zverejniť špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane podľa odseku 5, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa odseku 5 a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu, prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Prijímateľ je povinný nahlásiť notárovi číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom si splnil povinnosť podľa predchádzajúcej vety, a to bezodkladne po splnení tejto povinnosti. Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v príslušnom kalendárnom roku je vyšší ako 33 000 eur, je povinný najneskôr do 30 dní od prijatia tejto sumy zriadiť osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorom vedie len prijatie a čerpanie podielu zaplatenej dane, pričom finančné prostriedky zodpovedajúce podielu zaplatenej dane prijaté v príslušnom kalendárnom roku pred uvedeným obdobím znížené o použité sumy prijímateľ prevedie na tento účet do 30 dní od povinnosti jeho zriadenia. Číslo osobitného účtu a číslo a ročník vydania Obchodného vestníka, v ktorom si splnil povinnosť podľa prvej vety, je prijímateľ povinný nahlásiť notárovi každoročne na účely osvedčenia pri preukazovaní splnenia podmienky podľa odseku 6 písm. h). Úroky z peňažných prostriedkov na osobitnom účte znížené o daň vybranú zrážkou podľa § 43 a o uhradené náklady spojené s vedením tohto účtu prijímateľ použije len na účely vymedzené v odseku 5, ktoré sú predmetom jeho činnosti.“ S pozdravom, tím AdvokatnaWebe
04.05.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje