Odvodová povinnosť konateľa a spoločníka jednoosobovej sro

Otázka:

Dobry den mam jednoosobovu sro. Firma od 1.4.2023 nevyvija ziadnu cinnost a ja osobne ako jediny spolocnik a konatel nastupujem do riadneho zamestnania, kde zamestanavatel bude za mna platit tieto povinné odvody. Ako postupovat (ak by som nechcel firmu zrusit uplne) aby som nemusel platit ani socialne ani zdravotne odvody? Je mozne navodit takyto pravny stav? Môže ostat firma bez konateľa? Niekde som cital nasledovne: Ak je niekto len spoločníkom firmy (t.j. nie je konateľom), neplatí sa z titulu funkcie spoločníka žiadny odvod ani do zdravotnej poisťovne. Firma nema ziadne dlhy ani ine spory s tretimi stranami, som vzorny danovy subjekt. Dakujem za odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň, K Vašej otázke ohľadom odvodovej povinnosti konateľa/spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným do sociálnej a zdravotnej poisťovne uvádzame nasledujúce stanovisko: V súvislosti s Vašou otázkou sa na úvod žiada uviesť, že konateľ/spoločník má pri výkone svojej funkcie v spoločnosti nárok na odmenu za výkon funkcie konateľa/spoločníka spoločnosti, ktorej výšku, čas a spôsob vyplácania určuje valné zhromaždenie (môže byť pritom vyplácaná napr. mesačne, ale aj ročne a pod.). Na druhej strane však konateľ/spoločník s.r.o. môže svoju funkciu vykonávať aj bez nároku na odmenu. To, aké odvody sa vzťahujú na konateľa/spoločníka s.r.o. závisí od toho, akým spôsobom je konateľ/spoločník odmeňovaný. Iné odvodové povinnosti totiž štát stanovuje konateľovi/spoločníkovi s pravidelným príjmom, iné s nepravidelným príjmom a úplne iná situácia je pri konateľovi/spoločníkovi bez nároku na odmenu. Keďže vo Vašej otázke neuvádzate, či za výkon funkcie konateľa/spoločníka vo Vašej obchodnej spoločnosti dostávate ako jej konateľ a spoločník nejakú odmenu (či už pravidelnú/nepravidelnú), alebo nedostávate žiadnu odmenu, v nasledujúcom texte v krátkosti uvádzame, aká odvodová povinnosť sa vzťahuje na konateľa/spoločníka v prípade oboch vyššie spomenutých alternatív. 1. V prípade, ak za svoju činnosť v spoločnosti nedostávate ako jej konateľa a spoločník žiadnu odmenu: a) odvody do Sociálnej poisťovne neplatíte (ani z pozície konateľa ani z pozície spoločníka), pretože za výkon svojej funkcie nedostávate žiadne peniaze, b) v prípade odvodov do zdravotnej poisťovne však ide o odlišnú situáciu - ako spoločník síce odvody do zdravotnej poisťovne nie ste povinný odvádzať, avšak ako konateľ spoločnosti máte povinnosť ich odvádzať ako tzv. samoplatca. Minimálny dobrovoľný zdravotný odvod na rok 2023 predstavuje sumu 84,77,-€ mesačne. Plateniu dobrovoľného zdravotného poistenia by ste sa ako konateľ mohol vyhnúť len vtedy, ak by ste boli súčasne aj zamestnancom v danej spoločnosti, alebo v inej spoločnosti, alebo ak by ste zdravotné odvody platili ako SZČO alebo ak by ste boli zdravotne poistený štátom – napríklad ako osoba na rodičovskej dovolenke. Vašim príjmom je v danom prípade len podiel na zisku spoločnosti, ktorý sa nepovažuje za príjem zo závislej činnosti, a teda za ktorý nie je potrebné odvádzať odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne. 2. V prípade, ak za svoju činnosť v spoločnosti dostávate ako jej konateľ a spoločník odmenu, pre účely stanovenia výšky odvodových povinností je potrebné rozlišovať, či vykonávate svoju funkciu konateľa/spoločníka na základe mandátnej zmluvy podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“), alebo na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa/spoločníka podľa ustanovenia § 66 ods. 6 ObZ. Každopádne, bez ohľadu na druh zmluvy, ktorú máte so svojou spoločnosťou uzatvorenú, v prípade, že za výkon svojej funkcie konateľa/spoločníka dostávate akúkoľvek odmenu, ste povinný z tejto odmeny odvádzať odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Podľa ustanovenia § 66 ods. 6 prvej vety ObZ: „Vzťah medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak zo zmluvy o výkone funkcie uzatvorenej medzi spoločnosťou a členom orgánu spoločnosti alebo spoločníkom, ak bola zmluva o výkone funkcie uzavretá alebo zo zákona nevyplýva iné určenie práv a povinností.“ Vo vzťahu k Vašej otázke ako postupovať, aby ste nemuseli platiť ani sociálne ani zdravotné odvody, uvádzam, že v prvom rade je potrebné, aby ste mali so svojou spoločnosťou dohodnutý bezodplatný výkon funkcie konateľa/spoločníka. Ak nemáte s Vašou spoločnosťou uzatvorenú ani mandátnu zmluvu ani zmluvu o výkone funkcie, na vzťah medzi spoločnosťou a Vami ako jej konateľom a spoločníkom sa primerane uplatnia ustanovenia ObZ o mandátnej zmluve. V prípade mandátnej zmluvy ide zo zákona o odplatnú zmluvu, to znamená, že ak chcete vykonávať svoju funkciu bez nároku na odmenu (aby ste sa tak vyhli odvodovej povinnosti), v takom prípade musíte so svojou spoločnosťou uzatvoriť písomnú Zmluvu o výkone funkcie konateľa/spoločníka, ktorá musí byť schválená valným zhromaždením a v ktorej sa uvedie, že výkon funkcie konateľa/spoločníka je bezodplatný. Zhrňujúc uvedené platí, že odvodová povinnosť (do zdravotnej a sociálnej poisťovne) sa na Vás ako spoločníka a konateľa Vašej obchodnej spoločnosti nebude vzťahovať za splnenia nasledovných podmienok: a) so svojou spoločnosťou máte/budete mať uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie, v ktorej si dohodnete bezodplatný výkon Vašej funkcie konateľa/spoločníka, a b) budete zamestnaný v inej obchodnej spoločnosti, ktorá za Vás bude odvádzať odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovni; Nad rámec uvedeného dodávam, že ako spoločník v s.r.o. máte zo zákona právo na podiel zo zisku spoločnosti (tzv. dividendu). V tomto prípade je rozhodujúca len skutočnosť, že ste spoločníkom firmy bez ohľadu na to, či ste zároveň aj jej konateľom alebo zamestnancom. V prípade, ak by ste si ako spoločník nechali vyplatiť svoj podiel na zisku (dividendu), bude sa na Vás vzťahovať len povinnosť zaplatiť 7% daň z tejto dividendy. Z takto vyplatenej dividendy spoločník už neplatí žiadne odvody do Sociálnej poisťovne ani odvody do zdravotnej poisťovne. Zisk môže byť spoločníkom vyplatený najskôr v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom zisk bol vytvorený. Napríklad zisk z roku 2022 môže byť vyplatený najskôr v roku 2023. Daň z dividend sa uhradí zrážkovo až po vyplatení dividend. Uvedené platí k podielu na zisku vytvorenom od roku 2017 a neskôr. Za podiely na zisku vytvorené pred rokom 2017 sa neplatí 7% daň z dividend, ale zdravotný odvod v určenej výške. S pozdravom, ADVOKATnaWEBE.sk
19.04.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje