Neoprávnené užívanie poľnohospodárskej pôdy

Otázka:

Dobrý deň.
Chceli by sme Vás požiadať o radu. Sme poľnohospodárska s.r.o.
S prenajímateľmi uzatvárame podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nájomné zmluvy na pôdu, ktorú užívame.
Zistili sme, že susedné poľnohospodárske družstvo začalo uzatvárať nájomné zmluvy aj na pozemky, ktoré sú v našom užívaní, a ktoré sú nami zazmluvnené. Robia to aj bez vedomia prenajímateľov. Naša otázka je, či toto PD porušuje nejaký zákon a akým spôsobom sa môžeme voči tomuto ich postupu brániť. Ďakujeme za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň, K Vašej otázke ohľadom nájmu poľnohospodárskej pôdy uvádzame nasledujúce stanovisko: V súvislosti s Vašou otázkou je na úvod potrebné uviesť, že hospodáriť na poľnohospodárskej pôde môže len ten subjekt, ktorý má s prenajímateľom uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu. Na základe nájomnej zmluvy totiž prenajímateľ poľnohospodárskej pôdy dobrovoľne prenecháva pôdu nájomcovi, aby nájomca na tejto pôde hospodáril a bral z nej úžitky. Na druhej strane v prípade, ak niekto hospodári na „cudzej“ pôde, ktorú ma zákonne prenajatú iná osoba, zasahuje do užívacieho práva tejto osoby a tým sa dopúšťa protiprávneho konania s možnými trestnoprávnymi následkami. Vo svojej otázke uvádzate, že predmetnú pôdu užívate na základe nájomnej zmluvy s prenajímateľom a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov. Za účelom ochrany Vášho nájomného práva k prenajímanej pôde, na ktorú susedné poľnohospodárske družstvo začalo uzatvárať nájomné zmluvy s inými osobami, je najkľúčovejšie preukázanie Vášho užívacieho práva k predmetu nájmu (ku konkrétnym parcelám, ktoré užívate). Vašim titulom k užívaniu dotknutej poľnohospodárskej pôde je už spomínaná nájomná zmluva, ktorú však nemáme k nahliadnutiu, preto uvedieme obe alternatívy, ktoré môžu vo Vašom prípade nastať. PRVÁ ALTERNATÍVA: Za predpokladu, že v nájomnej zmluve máte predmet nájmu presne špecifikovaný (podľa katastrálneho územia, listov vlastníctva, parcelných čísel, kultúr a výmery), teda tak, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam a k popretiu Vášho užívacieho práva k predmetu nájmu zo strany tretích osôb, môžete sa domáhať ochrany svojho užívacieho práva súdnou cestou – podaním návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, a zároveň aj podaním trestného oznámenia. Neodkladným opatrením sa môžete domáhať, aby sa tretie osoby zdržali akýchkoľvek zásahov do užívania Vašej pôdy. Podmienky pre nariadenie neodkladného opatrenia upravuje zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (CSP) v ustanovení § 324 a nasl. Podľa ustanovenia § 326 CSP: „V návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.“ Vo Vašom návrhu teda budete musieť preukázať, že dotknutú poľnohospodársku pôdu riadne užívate na základe nájomnej zmluvy a že vo Vašom užívacom práve Vám bráni tretia osoba (teda že táto osoba začala na dotknutej pôde reálne hospodáriť alebo Vám inak fakticky brániť v jej užívaní). Ak súd Vášmu návrhu vyhovie, zároveň uloží tretím osobám (ktoré označíte v návrhu) povinnosť zdržať sa zásahov do užívania nehnuteľností, napr. zdržať sa vstupu na tieto nehnuteľnosti, umiestňovania prekážok brániacich vstupu, výstupu, vjazdu a výjazdu navrhovateľovi z/na nehnuteľnosti, obrábania a akýchkoľvek iných obhospodarovacích a poľnohospodárskych úkonov. V prípade, že sa rozhodnete pre podanie návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, Vám pre úspech vo veci odporúčame obrátiť sa so spísaním tohto návrhu na advokáta v mieste Vášho bydliska a predložiť mu všetky potrebné informácie a dôkazy. Ďalšou možnosťou Vašej obrany je podanie trestného oznámenia podľa ustanovenia § 214 zákona č. 300/2005 Z.z., t.j. pre neoprávnené užívanie cudzej veci. V tejto súvislosti však poukazujeme na skutočnosť, že súčasná právna úprava fakticky odkazuje riešenie sporov týkajúcich sa užívania pozemkov do oblasti civilného súdnictva. Trestný zákon totiž neobsahuje špeciálne ustanovenie skutkovej podstaty trestného činu týkajúce sa neoprávneného užívania cudzieho pozemku v bežnom hovorovom zmysle, preto vo väčšine prípadov vyšetrovatelia PZ takéto trestné oznámenia odmietajú a oznamovateľov odkazujú na civilné konanie. DRUHÁ ALTERNATÍVA: Za predpokladu, že Vašej nájomnej zmluve chýba presná špecifikácia predmetu nájmu, teda ak máte predmet nájmu špecifikovaný len všeobecne, napr. s odkazom na katastrálne územie, príp. na prílohu nájomnej zmluvy, v ktorej sú prenajímané pozemky špecifikované len akýmisi „blokmi“ (ako v súčasnosti formuluje nájomné zmluvy napr. Slovenský pozemkový fond), bude pre Vás fakticky omnoho ťažšie preukazovať, že predmetné pozemky máte skutočne prenajaté na základe nájomnej zmluvy. Aj v tomto prípade však môžete podať trestné oznámenie a samozrejme sa môžete obrátiť aj na súd s návrhom na nariadenie neodkladného opatrenia, avšak Vaša šanca na úspech bude značne sťažená obranou tretích osôb, ktoré si robia nárok na Vaše pozemky a ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou budú taktiež snažiť preukázať svoje užívacie právo k dotknutým parcelám svojimi (novými) nájomnými zmluvami. Na záver dodávame, že ako najvhodnejší postup sa vo Vašom prípade javí najskôr písomne kontaktovať susedné poľnohospodárske družstvo a oboznámiť ho so súčasným právnym stavom, teda že predmetnú poľnohospodársku pôdu máte platne prenajatú na základe nájomnej zmluvy, a preto nemôže byť táto pôda ďalej predmetom iného nájmu tretím osobám. V prípade, ak Vám susedné poľnohospodárske družstvo odpovie a uvedie aj právny titul, na základe ktorého sa rozhodlo pozemky vo Vašom užívaní prenajať tretím osobám, bude vecou ďalšieho posúdenia, aké kroky je za účelom domáhania sa ochrany Vášho užívacieho práva vhodné ďalej podniknúť. Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti čo najskôr obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
20.02.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje