Zarátanie materskej dovolenky do praxe pedagogického zamestnanca a zvýšenie tarifného platu

Otázka:

Prajem pekný deň! V septembri 2021 sme prijali do našej školy na pozíciu asistentky učiteľa pracovníčku, ktorá predtým nikdy nerobila v školstve. Pracovala na pozíciách ako administratívny pracovník. V auguste 2022 odišla od nás a žiada doplatiť čas materskej a rodičovskej dovolenky, ktorá bola pred 15 rokmi. Ze sme jej to nezarátali do praxe. Má na to nárok, keď nikdy predtým v školstve nepracovala? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň prajem, k Vašej otázke zaujímame nasledovné právne stanovisko. V prvom rade uvádzame, že pri analýze vychádzame zo skutočností uvedených v otázke, a máme za to, že zamestnankyňa – asistentka učiteľa bola tzv. pedagogický zamestnanec (pedagogický asistent) v zmysle ustanovenia § 19 písm. f) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 posledná veta zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „zákon“ platí: „Tarifný plat pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom sa určí podľa odsekov 10 až 14. Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 zákona platí: „pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí tarifný plat, ktorý je súčtom platovej tarify priznanej podľa odseku 11 a sumy zvýšenia platovej tarify podľa odseku 12. Rovnako sa postupuje aj u vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.“ Podľa ustanovenia § 7 ods. 12 zákona platí: „Platová tarifa sa pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka zvyšuje o 0,25 % za každý celý rok započítanej praxe dosiahnutej k 31. decembru bežného kalendárneho roka až do osem rokov započítanej praxe; za každý celý rok započítanej praxe od 9 rokov až do 40 rokov sa platová tarifa zvyšuje o 0,5 %.“ Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že tarifný plat pedagogického zamestnanca je tvorený dvoma zložkami, a to: platovou tarifou a jej percentuálnym navýšením k 1.1 kalendárneho roka podľa rokov započítanej praxe. Platová tarifa je zasa určená platovou triedou (§ 5 zákona) a pracovnou triedou (§ 5a zákona), pričom stupnica platových taríf je uvedená v prílohe č. 4 zákona. Ak bola zamestnankyňa pedagogickým zamestnancom, dĺžka započítanej praxe nemala vplyv na určenie jej nástupného platu v septembri 2021, pretože započítaná prax u pedagogických zamestnancov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona ovplyvňuje iba platové stupne, ktoré sa však na výpočet platu pedagogického zamestnanca neuplatňujú (viď § 7 ods. 10 až 14 zákona). Započítaná prax však už vstupuje do určenia výšky tarifného platu k 01.01. kalendárneho roka. To znamená, že od 01.01.2022 mal zamestnávateľ zamestnankyni započítať započítanú prax podľa ustanovenia § 6 ods. 2 a nasl. odseky, nakoľko dĺžka rokov započítanej praxe mala vplyv na určenie výšky zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 12 zákona. Toto je priamo ustanovené v § 6 ods. 7 zákona „Pri určení započítanej praxe pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na účely zvýšenia platovej tarify podľa § 7 ods. 11 sa postupuje podľa odsekov 2 až 5.“ K otázke zápočtu obdobia materskej a rodičovskej dovolenky na účely zvýšenia platovej tarify je teda treba v plnom rozsahu aplikovať ustanovenia § 6 ods. 2 až ods. 5 zákona. Ustanovenie § 6 ods. 4 písm. c) bod 1 zákona definuje to, aké obdobie sa má započítať do započítanej praxe nasledovne: „Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky, ďalšej materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ustanovenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, pričom na jedno dieťa možno započítať najviac tri roky.“ Zákonodarca určil tento čas ako obdobie, ktoré sa započítava do dĺžky započítanej praxe, bez ohľadu na to, či materská/rodičovská dovolenka bola čerpaná v nadväznosti na výkon zamestnania v inom odvetví nesúvisiacim so školstvom. Uvedené vyplýva z charakteru celého odseku 4, ktorý do obdobia započítanej praxe zarátava okrem materskej a rodičovskej dovolenky aj obdobie výkonu brannej povinnosti, základnej vojenskej služby, civilnej služby a pod., pričom tieto činnosti spravidla takmer nikdy nesúvisia s tým, akú prácu vykonávala fyzická osoba pred nástupom do danej služby či na materskú/rodičovskú dovolenku. Preto je možné konštatovať, že zamestnankyňa má nárok na doplatenie platu od 01.01.2022 do ukončenia zamestnávania v auguste 2022 v rozsahu, v akom malo dôjsť k navýšeniu jej platu vzhľadom na započítanie obdobia jej materskej/rodičovskej dovolenky. S pozdravom, tím AdvokatNaWebe.sk
04.11.22

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje