Nárok pedagogického zamestnanca na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku a skončenie pracovného pomeru výpoveďou.

Otázka:

Dobrý deň prajem,
od roku 2008 som zamestnaná ako učiteľka ZŠ a potrebovala by som poradiť ohľadom podania výpovede po rodičovskej dovolenke (koniec pracovného pomeru by mal byť totožný s koncom rodičovskej dovolenky) a o preplatení nevyčerpanej dovolenky.

Celkový priebeh:
- August 2008 nástup do zamestnania
- 4.11.2019 - 25.11.2019 tehotenská PN (zamestnávateľ mi nedovolil čerpať dovolenku)
- 26.11.2019 som nastúpila na materskú dovolenku
- 27.7.2020 - 31.1.2023 nasledovala rodičovská dovolenka

Pred nástupom na MD mi ostalo 34 dní dovolenky.
Do pôvodného zamestnania sa po RD už vrátiť nechcem. Od 1.9.2023 budem zamestnaná, ale na inej ZŠ.

Moje otázky sú:
- K akému dátumu treba podať výpoveď,
- Mám nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pred nástupom na MD + dovolenku nadobudnutú počas MD?
- Ak mám nárok na preplatenie dovolenky, treba vo výpovedi uviesť žiadosť o preplatenie dovolenky, alebo to automaticky vyplýva zo zákona?
- Môže mi zamestnávateľ zákonom nariadiť čerpanie dovolenky počas RD?
- Koľko dní dovolenky spolu by som mala mať?
- Mám nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.2.2023?


Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň, Na základe Vami položenej otázky ohľadom nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky pred nástupom na materskú dovolenku a s tým súvisiacich podotázok uvádzame nasledujúce stanovisko: Nastolenú problematiku komplexne upravuje zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“), ktorý v zmysle ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a taktiež v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 ZP subsidiárne upravuje aj pracovnoprávne vzťahy pedagogických zamestnancov. V úvode odpovieme najskôr na Vašu otázku týkajúcu sa nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky, a počtu dní dovolenky, na ktorú máte v zmysle ZP nárok. Ako pedagogický zamestnanec máte v zmysle ustanovenia § 103 ods. 3 písm. a) ZP nárok na 8 týždňov platenej dovolenky v kalendárnom roku. V kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve však môžete mať dojednanú aj inú, dlhšiu výmeru dovolenky. Ak takáto dohoda vo Vašej pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve je obsiahnutá, tak máte právo na túto dlhšiu výmeru dovolenky. Pre účely tejto otázky však budeme vychádzať zo skutočnosti, že máte nárok na 8 týždňov dovolenky v kalendárnom roku, t.j. že nemáte dojednanú dlhšiu výmeru dovolenky. Ako uvádzate v texte Vašej otázky, pred nástupom na rodičovskú dovolenku v novembri roku 2019 Vám zostalo 34 nevyčerpaných dní dovolenky. Podľa ustanovenia § 113 ods. 3 ZP: „Ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.“ Z citovaného ustanovenia ZP vyplýva, že máte nárok na preplatenie nevyčerpaných 34 dní Vašej dovolenky z roku 2019, ktorú ste pre čerpanie materskej dovolenky a následne rodičovskej dovolenky nemohli vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka (t.j. ani do konca roka 2020). S uvedeným záverom súvisí Vaša ďalšia otázka týkajúca sa celkového počtu dní dovolenky, ktoré Vám prislúchajú. Na základe doteraz uvedených skutočností v nasledujúcej časti tejto odpovede uvádzame výpočet Vášho nároku na dovolenku za kalendárne roky 2019, 2020, 2021 a 2022. Tento výpočet uvádzame pre základnú výmeru dovolenky za kalendárny rok v trvaní 8 týždňov (40 dní). V kalendárnom roku 2019 bolo celkovo 250 pracovných dní. V predmetnom roku ste riadne vykonávali prácu (pracovali ste aspoň 60 dní v kalendárnom roku), teda Vám vznikol nárok na 40 dní dovolenky za kalendárny rok, z ktorej Vám ako uvádzate zostalo 34 nevyčerpaných dní dovolenky. Za kalendárny rok 2019 Vám teda prislúcha dovolenka vo výmere 34 dní, na preplatenie ktorej máte po skončení pracovného pomeru nárok. V kalendárnom roku 2020 bolo celkovo 251 pracovných dní. V období od 01.01.2020 do 26.07.2020 ste boli na materskej dovolenke, ktorá sa v zmysle ustanovenia § 144a ZP považuje za výkon práce, preto ste aj v roku 2020 splnili zákonnú podmienku (vykonávali ste prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku) na vznik nároku na 40 dní dovolenky za kalendárny rok. Odo dňa 27.07.2020 ste však nastúpili na rodičovskú dovolenku, ktorá sa podľa ustanovenia § 144a ods. 3 písm. b) ZP nepovažuje za výkon práce (ide v podstate o tzv. neodpracované dni). Z uvedeného vyplýva, že v roku 2020 Vám v dôsledku čerpania rodičovskej dovolenky vzniklo 113 neodpracovaných dní, za ktoré Vám môže zamestnávateľ v zmysle ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) ZP krátiť dovolenku o 1/12, t.j. o 3 dni. (§ 109 ods. 1 písm. b) ZP znie: „Zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2.“). Za kalendárny rok 2019 Vám teda prislúcha dovolenka vo výmere 37 dní (za predpokladu, že Vám bude zamestnávateľ dovolenku krátiť), na preplatenie ktorej máte taktiež nárok po skončení Vášho pracovného pomeru. V kalendárnom roku 2021 bolo celkovo 251 pracovných dní. Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiaden z uvedených pracovných dní nie je možné považovať za odpracovaný. Za kalendárny rok 2021 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni). Obdobný záver platí aj pre kalendárny rok 2022. Vo vzťahu k Vášmu nároku na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2019 (v počte 34 dní) a dovolenky vzniknutej za rok 2020 (v počte 37 dní) uvádzame, že aj napriek tomu, že nárok na preplatenie dovolenky Vám vyplýva priamo zo ZP, dôrazne Vám odporúčame písomne požiadať Vášho zamestnávateľa o preplatenie uvedeného počtu dní dovolenky, a to priamo vo Vašej písomnej výpovedi, ktorú budete zamestnávateľovi (predpokladáme že prostredníctvom pošty) doručovať. V prípade, ak Vám zamestnávateľ odmietne vyplatiť náhradu za Vašu nevyčerpanú dovolenku, bude potrebné sa tohto nároku domáhať podaním žaloby na príslušnom súde. Na tomto mieste sa naskytá odpoveď na ďalšiu z Vašich otázok, a teda k akému dátumu je potrebné vo Vašom prípade podať výpoveď. Podľa ustanovenia § 61 ods. 1 ZP: „Výpoveďou môže skončiť pracovný pomer zamestnávateľ aj zamestnanec. Výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná.“ Podľa ustanovenia § 62 ods. 1 ZP: „Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.“ Podľa ustanovenia § 62 ods. 2 ZP: „Výpovedná doba je najmenej jeden mesiac, ak tento zákon neustanovuje inak.“ Podľa ustanovenia § 62 ods. 7 ZP: „Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak tento zákon neustanovuje inak.“ V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca je v zmysle ustanovenia § 62 ZP potrebné počítať s tzv. výpovednou dobou, t.j. dobou, počas trvania ktorej Váš pracovný pomer ešte stále trvá a ste teda stále zamestnancom Vášho doterajšieho zamestnávateľa. Vzhľadom k tomu, že rodičovská dovolenka Vám skončí dňa 31.01.2023, výpoveď Vám odporúčame doručiť Vášmu zamestnávateľovi najneskôr do konca roku 2022, t.j. najneskôr do 31.12.2022. Odo dňa 01.01.2023 Vám začne plynúť jednomesačná výpovedná doba, ktorá uplynie dňa 31.01.2023, kedy dôjde aj k skončeniu Vášho pracovného pomeru. Čo sa týka Vašej v poradí štvrtej otázky uvádzame, že zamestnávateľ Vám nemôže nariadiť čerpanie dovolenky počas Vašej rodičovskej dovolenky. Uvedený záver vyplýva priamo z ustanovenia § 112 ods. 2 ZP, v zmysle ktorého: „Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke. Počas ostatných prekážok v práci na strane zamestnanca môže zamestnávateľ určiť zamestnancovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.“ Vo vzťahu k Vašej otázke týkajúcej sa nároku na dávku v nezamestnanosti odkazujeme na zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ustanovenia § 104 a nasl.), ktorý upravuje podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti. Podľa nášho predbežného právneho názoru, za splnenia príslušných zákonných podmienok uvedených v ustanovení § 104 a nasl. zákona o sociálnom poistení, a za predpokladu, že podáte výpoveď najneskôr do konca roku 2022, vznikne Vám nárok na dávku v nezamestnanosti od 01.02.2022. Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti čo najskôr obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
22.09.22

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje