Jednostranné preradenie zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie do nižšej tarifnej platovej triedy.

Otázka:

Dobrý deň,
obraciame sa na Vás s požiadavkou o právnu radu, resp. názor k nasledovným udalostiam v rámci pracovno-právneho vzťahu:
v štátnej príspevkovej organizácií, ktorá sa riadi pri odmeňovaní za prácu zákonom č. 553/2003 Z. z. „ Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k nasledovným praktikám plošného rozsahu voči množstvu jej zamestnancov (cca 100 ľudí).
V súvislosti s realizáciou 3% valorizácie platov účinnej od 1.7.2022 boli zamestnanci dňa 28.6.2022 (hromadný e-mail) v druhej polovici dňa vyzvaní k podpisu osobných dokumentov:
"Oznámenie o výške a zložení funkčného platu" a "Dodatok k pracovnej zmluve" (niektorým doplnený až po cca týždni), v ktorom je uvedené vyhlásenie, že "zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zmene pracovnej zmluvy", z ktorých vyplynulo, že sme boli hromadne preradení do nižších tarifných platových tried o 1 až 2 triedy, najmä zamestnanci s VŠ vzdelaním, ale aj nižším.
Udialo sa tak bez akejkoľvek zmeny v organizačnej štruktúre inštitúcie a bez preradenia dotknutých zamestnancov na iný charakter práce, alebo inú pracovnú pozíciu. Naviac sa táto zmena platov diala bez udania dôvodu/vysvetlenia, bez prerokovania s priamymi nadriadenými pracovníkmi, alebo zástupcami zamestnancov. Zároveň uvádzame, že tieto úpravy boli vykonané u zamestnancov, ktorí pracujú v organizácii dlhodobo t.j. 10 až 20 a viac rokov.
Zníženie tarifného platu bolo síce kompenzované zvýšením osobného príplatku, takže funkčný plat sa nezmenil, avšak osobný príplatok je nenárokovateľná časť platu a nepočíta sa z neho valorizácia.
Časť zamestnancov, ktorí zistili, čo majú podpísať, to v aktuálnom čase podpísať odmietli.
V nasledujúcich dňoch sme sa stretli len s drzým a arogantným chovaním administratívy, boli odmietané rokovania s riadiacim zamestnancom personálneho útvaru alebo riaditeľmi úsekov.
Ku koncu 7. mesiaca (júl) si situácia vyžiadala aké-také stretnutia so zodpovednými, no uzavreli sa vyhrážkami o prepúšťaní a dôvody boli z ich strany obhajované neprijateľnými argumentami, napr. akási „systemizácia“ pracovných miest, poukazovanie na režim homeoffice počas pandémie, prideľovanie odmien a pod. V súvislosti s odvolávkou vedúceho personalistiky, ktorý nastúpil na pozíciu len v apríli tohto roku na „systemizáciu“ v organizácii bolo taktiež oznámené, že nové opisy pracovných činnosti sa ešte len budú robiť!
Zároveň vzniká podozrenie, že uvedené zmeny sú účelové, lebo majú vo výsledku dopad na zníženie konkrétnej finančnej čiastky, ktorá vyplýva z uplatnenia budúcej valorizácie už z nižšej tarifnej zložky platu! Domnievame sa, že zo strany zamestnávateľa sa jedná o subjektívne vykladanie si textu charakteristík platových tried, ako mu to momentálne vyhovuje.
Pokiaľ je nám známe, definitívny nesúhlas sme vyjadrili a teda podpísanie dokumentov sme odmietli len dve zamestnankyne.
Môj pracovný pomer v tejto organizácii trvá nepretržite s rovnakou pracovnou činnosťou od začiatku roka 1996. V roku 2004 mi bola zo strany zamestnávateľa na rovnakej pozícii priznaná platová tarifná trieda 12 (projektant a analytik IS) v súvislosti s prípravou elektronizácie.
Kolegyni bola priznaná rovnaká platová tarifa od dňa nástupu do zamestnania na totožnú pracovnú pozíciu v roku 2006.
V roku 2019 nám boli vydané upravené platové dekréty so zaradením do platovej triedy 9, podľa prechodných ustanovení uvedeného zákona § 32f bod 9, po úprave základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinnej od 1.1.2019.
V ods. 1 §5 zákona 553/2003 Z. Z. sa uvádza: Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú ma vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
Za takúto v našom prípade považujeme prácu, ktorú reálne vykonávame počas celej doby zamestnania bez akejkoľvek zmeny pozície v uvedených rokoch, teda pracovná náplň za celé roky sa nám nezmenila.
V predložených dodatkoch k PZ sa uvádza v bode 1. článku I.: „ Zamestnávateľ a zamestnanec sa dohodli na zmene Pracovnej zmluvy nasledovne:“ a v bode 5. Článku II. sa uvádza: „Zmluvne strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tomto dodatku považujú zmluvne strany za určite a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za napadne nevýhodných podmienok.“, čo v žiadnom prípade nebolo splnené.

Na základe uvedených skutočností by sme potrebovali objasniť najmä nasledovné:
1) Je teda dodatok k PZ platný? Ak nie je platný dodatok (čo predpokladáme, nakoľko sme ho nepodpísali), môže nám zamestnávateľ zmeniť tarifný plat, keďže táto zmena ja naviazaná na dodatok?
2) Kto môže nezávisle posúdiť, akej platovej triede zodpovedá naša pracovná náplň (nemal by o tom rozhodovať jeden či dvaja ľudia bez detailného poznania náročnosti pracovného zaradenia) ?
3) Môže jeden štatutár priznať tomu istému zamestnancovi jednu platovú triedu a druhý inú, ak nedošlo k zmene pracovného zaradenia?
4) Je právne podložené tvrdenie, že zamestnanec, ktorý nesúhlasil s uvedeným dodatkom je na „nesystemizovanom“ pracovnom mieste a tieto budú následne zrušené, to znamená, že bude prepustený?

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň, Na základe Vami položenej otázky ohľadom jednostranného preradenia zamestnancov štátnej príspevkovej organizácie do nižších tarifných platových tried, uvádzame nasledovné stanovisko: Nastolená problematika je upravená najmä v zákone č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon č. 552/2003“), a v zákone č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 553/2003“). Vo svojej otázke uvádzate, že ste boli spolu s ďalšími zamestnancami Vášho zamestnávateľa v súvislosti s realizáciou valorizácie platov s účinnosťou od 01. júla 2022 vyhotoveným dodatkom k pracovnej zmluve preradení do nižších platových tried. K uvedenej skutočnosti došlo bez udania dôvodu/vysvetlenia/prerokovania daných zmien zo strany kompetentných osôb, bez toho, aby boli vykonané zmeny v organizačnej štruktúre zamestnávateľa a bez preradenia zamestnancov na iný druh práce, alebo inú pracovnú pozíciu. Podľa ustanovenia § 1 ods. 4 zákona č. 552/2003 platí, že: „Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“ Keďže zákon č. 553/2003 ani zákon č. 552/2003 neobsahuje osobitnú právnu úpravu týkajúcu sa zmeny pracovných podmienok alebo skončenia pracovného pomeru (ktoré sú predmetom Vašich otázok), je potrebné uviesť, že na predmetnú oblasť sa budú subsidiárne uplatňovať ustanovenia zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce (ďalej len „ Zákonník práce“). Vo vzťahu k Vašej prvej otázke uvádzame, že dodatok k pracovnej zmluve, ktorý Vám dal zamestnávateľ podpísať, nie je platný, pretože nebol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Podľa ustanovenia § 54 Zákonníka práce: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne.“ Pracovná zmluva predstavuje dvojstranný právny úkon uzavretý medzi jej zmluvnými stranami, kde na jednej strane vystupuje zamestnávateľ a na druhej zamestnanec. Pracovnou zmluvou preto založený pracovnoprávny vzťah možno meniť alebo jeho obsah nahradiť len dohodou zmluvných strán. Ak teda k zmene pracovnej zmluvy nepristúpi súčasne zamestnávateľ a zamestnanec, nedôjde k jej zmene a platí v pôvodnom obsahu. Hmotnoprávna úprava zaradenia zamestnancov do platových tried je upravená v ustanovení § 5 zákona č. 553/2003, podľa ktorého: „Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.“ S poukazom na uvedené platí, že zamestnávateľ Vám nemôže jednostranne zmeniť Váš tarifný plat, pretože ten v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 553/2003 patrí zamestnancovi podľa zaradenia do zákonnej platovej triedy (ktorá u Vás ostala nezmenená), a podľa tarify, ktorá je ustanovená pre Vašu platovú triedu. K požiadavke posúdiť Vaše zaradenie do platovej triedy je potrebné uviesť, že zaradenie zamestnanca je síce v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 553/2003 v kompetencii zamestnávateľa (len zamestnávateľ vie a môže posúdiť náročnosť a zložitosť pracovnej činnosti vykonávanej zamestnancom a rozhodnúť o jeho zaradení), avšak rozhodujúcou skutočnosťou, z ktorej musí zamestnávateľ vychádzať a ktorú nemôže opomenúť, je druh práce zamestnanca dohodnutý v pracovnej zmluve. Z Vašej otázky vyplýva, že druh práce, ktorý pre svojho zamestnávateľa vykonávate od roku 1996 (a Vaša kolegyňa od roku 2006) sa nezmenil, t.j. pracovná náplň sa Vám za celé roky zamestnania nezmenila. V roku 2019 ste síce boli preradená do nižšej platovej triedy, avšak dôvodom vášho preradenia nebola zmena druhu Vašej práce dohodnutej v pracovnej zmluve, ale samotná novela zákona č. 533/2003. Teda k zmene platových tried všetkých zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme došlo v danom čase priamo novelou zákona, nie na základe individuálneho rozhodnutia toho ktorého zamestnávateľa. Inými slovami, zaradiť zamestnanca od 1. januára 2019 do inej platovej triedy, ako je platová trieda, ktorá mu prináleží podľa prechodného ustanovenia zákona účinného k 1. januáru 2019, je možné len v prípade, ak došlo od 1. januára 2019 k zmene dohodnutého druhu práce v pracovnej zmluve zamestnanca alebo ak bola pracovná činnosť vykonávaná zamestnancom do 31. 12. 2018 od 1. januára 2019 preradená v katalógu do inej platovej triedy. Vzhľadom na to, že doteraz ste boli v zmysle novely zákona č. 553/2003 zaradená do 9. platovej triedy podľa Vašej najnáročnejšej pracovnej činnosti a k dnešnému dňu u vás nedošlo k zmene druhu Vašej práce uzatvorením dodatku k pracovnej zmluve, zamestnávateľ nie je podľa nášho názoru oprávnený jednostranne Vás preradiť do nižšej platovej triedy, ani Vás nútiť za týmto účelom podpísať dodatok k pracovnej zmluve. S poukazom na uvedené možno konštatovať, že Váš zamestnávateľ pri jednostrannom a neodôvodnenom zaradení zamestnancov do nižších platových tried nepostupoval v súlade so zákonom č. 553/2003 ani v súlade so Zákonníkom práce. Vo vzťahu k Vašej poslednej otázke týkajúcej sa práva zamestnávateľa na rozviazanie pracovného pomeru z dôvodu odmietnutia podpísania pripraveného dodatku k pracovnej zmluve uvádzame, že samotný nesúhlas zamestnanca podpísať dodatok k pracovnej zmluve, s ktorým zamestnanec nesúhlasí, nemôže v zmysle ustanovení Zákonníka práce predstavovať zákonný dôvod pre skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa. V zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 Zákonníka práce možno pracovný pomer skončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, alebo skončením v skúšobnej dobe. Dôvody, pre ktoré môže zamestnávateľ jednostranne ukončiť so zamestnancom pracovný pomer (dať zamestnancovi výpoveď) sú obsiahnuté v ustanoveniach § 61 a nasl. Zákonníka práce. Samotné nepodpísanie dodatku k pracovnej zmluve však nemôže prestavovať zákonný výpovedný dôvod zo strany zamestnávateľa. Nad rámec uvedeného dodávame, že zamestnávateľ Vás nemôže nútiť podpísať dodatok k pracovnej zmluve. Z postupu Vášho zamestnávateľa je zrejmé, že na preradenie zamestnancov do nižšej platovej triedy nemá žiaden právny nárok, a preto sa snaží Vaše nezákonné preradenie „pretlačiť“ cez navrhovaný dodatok. Ak by Vám dal zamestnávateľ výpoveď z dôvodu, že ste odmietli podpísať dodatok, pričom by neexistoval žiaden zákonný dôvod pre ukončenie Vášho pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa, boli by ste oprávnená na podanie žaloby o neplatné skončenie pracovného pomeru. Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti čo najskôr obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
11.08.22

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje