Nadobudnutie dedičského práva k pôde

Otázka:

Dobrý deň,
môj dedko pochádzal zo 7 súrodencov. V dedičskom konaní v roku 1951 si rozdelili pozemok (pole) títo 7 dediči tak, že môj dedko prevezme o jednu mericu viac a ostatní dediči si prevezmú toto pole v rovnakom pomere.
Podľa zamerania má pozemok teraz zmenšenú výmeru skoro o 1,5 hektára. Po prepočítaní terajšej výmery na podiely moja mama (ako ďalší dedič) nemá o 2000 metrov štvorcových viac ako ostatní šiesti spoluvlastníci, tak ako to bolo písané v dedičskom konaní.
Má moja mama nárok na výmeru o 2000 metrov štvorcových viac ako ostatní spoluvlastníci podľa dedičského konania? Alebo podielové jednotky sú pevne stanovené a skutočná výmera pozemku nemá na ne vplyv?
Ako by sme mali postupovať?
S pozdravom ...

Odpoveď:

Dobrý deň, K Vašej otázke ohľadom prededenia pozemku po Vašom starom otcovi uvádzame nasledujúce stanovisko: Vo Vašej otázke uvádzate, že Váš starý otec si spolu so svojimi šiestimi súrodencami rozdelili v dedičskom konaní v roku 1951 pozemok (pole) tak, že Vášmu starému otcovi malo pripadnúť o jeden podiel viac, ako ostatným dedičom. V súvislosti s uvedeným Vám ako prvú vec navrhujeme najskôr požiadať na súde príslušnom na prejednanie dedičstva (súd príslušný podľa miesta úmrtia poručiteľa z roku 1951) o nahliadnutie do príslušného Uznesenia/Rozhodnutia o dedičstve. Na základe toho si môžete najskôr overiť, či to, čoho sa domnievate (že Váš starý otec a po ňom aj Vaša mama mali nadobudnúť o jeden podiel viac ako ostatní dedičia), je v súlade so skutočným stavom. Z rozhodnutia o dedičstve bude možné vyčítať, ako sa vtedajší dedičia dohodli, a aký veľký podiel teda mal nadobudnúť Váš starý otec (a po ňom neskôr aj Vaša mama). Na otázku, či má Vaša mama v súčasnosti o 2000m2 pozemku viac ako ostatní spoluvlastníci, uvádzam, že v prípade podielového spoluvlastníctva k pozemkom tak, ako ho upravuje zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, jeho základným pojmovým znakom je podiel, ktorý vyjadruje mieru, akou sa spoluvlastníci podieľajú na právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoločnej veci. Každý z podielových spoluvlastníkov má určitý podiel na veci. Tento podiel však nepredstavuje reálnu časť na veci, ktorá by bola vo výlučnom vlastníctve niektorého zo spoluvlastníkov. Hovoríme tu o ideálnom podiele. Všetci spoluvlastníci sú vlastníkmi veci ako celku a žiadny z nich nemá na spoločnej veci presne vymedzenú či vyčlenenú časť, samozrejme, ak sa nedohodnú inak. Napríklad, ak ako podielový spoluvlastník vlastníte 1/3-nový podiel na určitom pozemku, nevlastníte presne vymedzenú plochu o výmere 1/3-ny z celej plochy pozemku, ktorú by ste mohli ako výlučný vlastník užívať. Podiel, ako ho chápe Občiansky zákonník, neurčuje, ktorá konkrétna časť spoločnej veci je vo výlučnom užívaní či vlastníctve toho-ktorého spoluvlastníka. Zjednodušene povedané, podielový spoluvlastník má svoj podiel na celej spoločnej veci, na každom jej kúsku, každom metri štvorcovom, bez toho, aby bola vyčlenená reálna plocha či časť, ktorú by mohol výlučne užívať či vlastniť. Avšak v prípade, že súčasný stav tak, ako je zapísaný v príslušnom katastri nehnuteľností je v rozpore s dedičským rozhodnutím z roku 1951 (a teda ak sú jednotlivé podiely dedičov ako podielových spoluvlastníkov zapísané na katastri nesprávne), je potrebné požiadať príslušný Okresný úrad, katastrálny odbor o opravu chýb v katastrálnom operáte v zmysle ustanovenia § 59 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Ak príslušný katastrálny úrad Váš návrh zamietne, odporúčame Vám, aby ste si nechali vyhotoviť geometrický plán na predmetný pozemok a podali žalobu na určenie spoluvlastníckeho práva k pozemku na príslušnom súde. Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti čo najskôr obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho o všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
04.05.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje