Predĺžené dedičstvo, oddlženie a zodpovednosť dediča za dlhy poručiteľa

Otázka:

Dobrý deň. Zomrela mi matka , a bolo zistené, že vlastní pozemky v hodnote 8900€. Mám dvoch súrodencov. Ja som po osobnom bankrote, 6 rokov bude až v auguste. Mama mala dlhy asi vo výške 40000€, ja mám povinnosť ponúknuť polovicu svojho dedičstva veriteľom? Aj, keď ide o pôdu? Chcem sa opýtať, ak to urobím, tým všetko skončí? Alebo som povinná ďalej splácať za mamu tých 40000€? Môžu súrodenci dedičstvo odmietnuť? A len ja ho musím prijať?
Ďakujem za odpoveď.
Marta Leňkova

Odpoveď:

Dobrý deň prajem, na Vaše otázky odpovedáme nasledovne. Právna úprava dedičstva sa nachádza v ustanoveniach § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ako aj ustanoveniach § 158 a nasl. zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v platnom znení. Vo Vašom prípade vzhľadom na opísaný skutkový stav sú relevantné nasledovné ustanovenia: § 463 Občianskeho zákonníka: (1) Dedič môže dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením jemu zaslaným. (2) Zástupca dediča môže za neho dedičstvo odmietnuť len podľa plnomocenstva, ktoré ho na to výslovne oprávňuje. § 464 Občianskeho zákonníka: Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť len do jedného mesiaca odo dňa, keď bol súdom o práve dedičstvo odmietnuť a o následkoch odmietnutia upovedomený. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. § 470 Občianskeho zákonníka: (1) Dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. (2) Ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. § 471 Občianskeho zákonníka: (1) Ak je dedičstvo predlžené, môžu sa dedičia s veriteľmi dohodnúť, že im dedičstvo prenechajú na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje zákonu alebo dobrým mravom. (2) Ak nedôjde k dohode medzi dedičmi a veriteľmi, spravuje sa povinnosť dedičov plniť tieto dlhy ustanoveniami Civilného mimosporového poriadku o likvidácii dedičstva. Dedičia pritom nezodpovedajú veriteľom, ktorí svoje pohľadávky neoznámili i napriek tomu, že ich na to súd na návrh dedičov vyzvalo, pokiaľ je uspokojením pohľadávok ostatných veriteľov cena nimi nadobudnutého dedičstva vyčerpaná. Podľa § 197 Civilného mimosporového poriadku v dedičskom konaní „Súd zistí majetok a dlhy poručiteľa a vykoná ich súpis.“ Podľa § 199 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku „Na návrh dedičov vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí a ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.“ Podľa § 202 Civilného mimosporového poriadku „Dedičia a veritelia sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Súd túto dohodu schváli, ak neodporuje osobitnému predpisu; ak dohodu neschváli, pokračuje v konaní po právoplatnosti uznesenia.“ Podľa § 205 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku „Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode dedičov a veriteľov o jeho prenechaní veriteľom na úhradu dlhov podľa § 202, môže súd aj bez návrhu uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva.“ Podľa § 207 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku „Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku.“ Podľa § 209 Civilného mimosporového poriadku „Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Ak sa objaví ďalší poručiteľov majetok, rozdelí ho súd veriteľom do výšky ich neuspokojených pohľadávok bez zreteľa na tento zánik. Ak zostane majetkový prebytok, prejedná ho súd ako dedičstvo.“ V súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi je možné konštatovať, že dedičstvo je predĺžené (existuje viac dlhov poručiteľa ako jeho majetku). Tiež platí, že dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa len do výšky nadobudnutého dedičstva. Máte teda dve možnosti – buď dedičstvo odmietnete a tým už nebudete mať žiadne starosti s dedičským konaním (ani nič nezískate ani nestratíte), alebo dedičstvo síce môžete prijať, avšak budete zodpovedať veriteľom poručiteľa do obdržanej výšky dedičstva (do hodnoty 8 900 EUR v prípade ak budete jediný dedič), ktorú od Vás môžu vymáhať. V oboch prípadoch je zrejmé, že z dedičstva vzhľadom na jeho predĺženie nebudete mať úžitok a v prípade vymáhania dlhov matky budete povinná (ak budete jediný dedič) uhradiť veriteľom sumu 8900 EUR. Pokiaľ bude dedičov viac, zodpovedajú do výšky podľa pomeru nadobudnutej hodnoty k hodnote dedičstva. To znamená, že ak napríklad nadobudnete nehnuteľnosti s ešte jedným súrodencom do podielového spoluvlastníctva obaja ½ k celku, obaja budete zodpovedať do výšky 4450 EUR veriteľom poručiteľa. Pre úplnosť dodávam, že právo odmietnuť dedičstvo má každý dedič jednotlivo (teda aj Vaši súrodenci). Z nášho pohľadu sa vzhľadom na uvedené javí ako najvhodnejšie riešenie odmietnutie dedičstva. V opačnom prípade Vás čaká buď dohoda s veriteľmi o prenechanie dedičstva na úhradu dlhov (veritelia dané nehnuteľnosti speňažia), alebo likvidácia dedičstva speňažením (predajom) nehnuteľností. Oddlženie (teda „osobný bankrot“) nemá vplyv na dedičské konanie. Okolnosti dobromyseľnosti vstupu do osobného bankrotu sa týkajú osobného bankrotu, ktorý nastal dávno pred smrťou poručiteľa a nemá súvis s dedičským konaním. S pozdravom tím AdvokatnaWebe
18.05.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje