Prevádzkovanie ubytovania v rodinnom dome

Otázka:

Dobry den

Chcel by som náš rodinny dom používať ako ubytovanie pre turistov v lete od Juna do Septembra ako SRO.
Predmet podnikania je ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskych činností. Ubytovanie v sukromi-objekt ***.
Ubytovanie je totožné so sídlom spoločnosti, je to rodinný dom.

Otázka:
1.Je potrebné rodinny dom nahlasiť ako prevádzkareň?

2.Podla zakona 355/2007 §52, ods. 1, pís. b) ubytovacie zariadenia maju vynimky na schvalenie s hygieniou. To znamená, že prevadzkovy poriadok musím pripraviť a umiestniť na videtelné miesto ale nemusim dať schváliť nikym ?

3. Mieste dane, účtovníctvo, fakturaciu/e-pokladńu už mám. Je ešte niečo, čo je potrebné vybaviť, nahlásiť?

Ďakujem
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

K Vašej otázke ohľadom povinností spojených s prevádzkovaním ubytovania v súkromí (v rodinnom dome) uvádzame nasledujúce stanovisko: 

I.

V úvode sa pýtate, či je potrebné Váš rodinný dom, ako miesto, kde zamýšľate prevádzkovať ubytovanie, nahlásiť ako prevádzkareň.  

Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon): „Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť; nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.“

Podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. c) živnostenského zákona: „Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä: c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby.“

Živnostenský zákon teda definuje prevádzkareň ako priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Zároveň však dodáva, že prevádzkareň nie je priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka je prevádzkareň priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Či má podnikateľ povinnosť zriadiť prevádzkareň závisí od charakteru, akú má prevádzkovaná živnosť. V praxi sa najčastejšie zriadenie prevádzkarne vyžaduje pri remeselných a výrobných činnostiach, pri ktorých dochádza k manipulácii s tovarom, prípadne jeho opracovávaniu, k pohybu zákazníkov a zamestnancov (napríklad reštaurácia, poskytovanie ubytovacích služieb, obchod, kozmetický a kadernícky salón, výrobné alebo opravárske priestory a podobne). Živnostenský zákon však hovorí, že prevádzkarňou nie je sídlo právnickej osoby, a teda vo Vašom prípade nebude potrebné zriaďovať prevádzkareň. Povinnosti súvisiace so zriadením a chodom prevádzky Vás preto za predpokladu, že budete po celý čas poskytovať ubytovacie služby vo Vašom rodinnom dome, ktorého adresa je totožná s adresou sídla Vašej obchodnej spoločnosti, nemusia trápiť.  

II.

K druhej otázke súvisiacej s prevádzkovým poriadkom uvádzame, že podľa ustanovenia § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“): „Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú ubytovacie zariadenia (ďalej len „prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia“), sú povinné vypracovať prevádzkový poriadok a predložiť ho regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.“

Ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia ste teda v zmysle citovaného ustanovenia zákona o verejnom zdraví povinný nielen vypracovať prevádzkový poriadok, ale ho aj predložiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie. To sa týka aj každej jeho dodatočnej zmeny. Následne je dôležité, aby bol takto schválený prevádzkový poriadok sprístupnený verejnosti na vhodnom a viditeľnom mieste, a musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti podľa ustanovenia § 15 Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z.z.  o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia (ďalej len „Vyhláška“). Patrí to medzi základné povinnosti ubytovateľa.

Na prevádzkovanie ubytovacích priestorov je potrebné schválenie prevádzkového poriadku, a teda je nevyhnutné získať súhlas od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Splnenie zákonom stanovených povinností kontroluje Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá v prípade ich nedodržania rozhodne o uložení postihu.

K Vášmu poukazu na ustanovenie § 52 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom zdraví uvádzame, že výnimka z povinnosti právnickej osoby predkladať návrhy podľa § 13 ods. 4 zákona o verejnom zdraví príslušnému orgánu verejného zdravotníctva v prípade ubytovacích zariadení sa vzťahuje len na povinnosť podľa ustanovenia §  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona o verejnom zdraví. Inými slovami povedané, právnická osoba, ktorá prevádzkuje ubytovacie zariadenie, nie je povinná predkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, a návrhy na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky. Všetky ostatné návrhy podľa ustanovenia § 13 ods. 4 zákona o verejnom zdraví (a teda aj návrh na schválenie prevádzkového poriadku) je právnická osoba poskytujúca ubytovanie povinná predkladať na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva.  

III.

V poslednej otázke sa pýtate na Vaše ďalšie povinnosti ako ubytovateľa (okrem uvedenej daňovej, účtovnej a fakturačnej povinnosti) pri poskytovaní ubytovania v súkromí.

Okrem uvedených povinností uvádzame, že ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia sa na Vás vzťahujú aj ďalšie zákonné povinnosti týkajúce sa napríklad aj rozmerov príležitostných lôžok, okien, vnútornej vybavenosti izieb a ďalších veľmi detailných podmienok, preto Vám odporúčame preštudovať si podrobnejšie Vyhlášku č. 259/2008 Z.z. (prístupná napr. cez vyhľadávač právnych predpisov na tejto stránke: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/259/). Tu sa dozviete všetky podmienky prevádzkovania ubytovania.

Ďalej v zmysle zákona o verejnom zdraví ste ako prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia povinný zabezpečiť, aby Vaše ubytovacie zariadenie spĺňalo požiadavky na vnútorné prostredie, priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie a na prevádzku ubytovacích zariadení ustanovené vykonávacím predpisom, ktorým je Vyhláška č. 259/2008, kde v § 9 a nasl. nájdete požiadavky na vybavenie, vetranie, upratovanie ubytovacích zariadení a ďalšie náležitosti, ktoré ako prevádzkovateľ musíte vo svojom ubytovacom zariadení spĺňať.

Splnenie všetkých zákonných povinností na všetkých úsekoch Vám odporúčame zabezpečiť pred samotným spustením prevádzkovania živnosti.

Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám v prípade ďalších nejasností odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho o všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

S pozdravom,

Tím ADVOKATnaWEBE.sk

02.06.23

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje