Pracovné voľno v prípade úmrtia rodinného príslušníka

Otázka:

Môže zamestnankyňa - vdova žiadať o platené pracovné voľno za prekážku v práci z dôvodu účasti na pohrebe bývalého švagra ( brata jej nebohého manžela ) ?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom povinnosti zamestnávateľa poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na účasť na pohrebe švagra zamestnanca zaujímame nasledujúce stanovisko:

Úmrtie rodinného príslušníka sa v zmysle ustanovenia § 141 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) považuje za dôležitú osobnú prekážku v práci na strane zamestnanca. Zamestnanec má však nárok na pracovné voľno iba z dôvodov a v rozsahu uvedenom v tomto ustanovení Zákonníka práce.

Čo sa týka samotného úmrtia rodinného príslušníka, tak rozsah nároku je upravený v ustanovení § 141 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce nasledujúco:

„Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi:

1.       pracovné voľno s náhradou mzdy na dva dni pri úmrtí manžela alebo dieťaťa a na ďalší deň na účasť na pohrebe týchto osôb;

2.       pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe rodiča a súrodenca zamestnanca, rodiča a súrodenca jeho manžela, ako aj manžela súrodenca zamestnanca a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb;

3.       pracovné voľno s náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden deň, na účasť na pohrebe prarodiča alebo vnuka zamestnanca, alebo prarodiča jeho manžela, alebo inej osoby, ktorá síce nepatrí k uvedeným príbuzným, ale žila so zamestnancom v čase úmrtia v domácnosti, a na ďalší deň, ak zamestnanec obstaráva pohreb týchto osôb.“

Na opísaný prípad je teda možné aplikovať ustanovenie bodu 2 citovaného ustanovenia, nakoľko zákon neviaže poskytnutie pracovného voľna zamestnancovi v prípade úmrtia súrodenca zamestnancovho manžela na podmienku života manžela zamestnanca.

Z uvedených skutočností vyplýva záver, že v zmysle ustanovenia § 141 ods. 2 písm. d) bod 2. Zákonníka práce má každý zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy na jeden deň na účasť na pohrebe súrodenca zamestnancovho manžela (zamestnancovho švagra). Za podmienky, že zamestnanec ešte obstaráva pohreb súrodenca svojho manžela, tak tento zamestnanec má nárok aj na ďalší deň pracovného voľna s náhradou mzdy na obstaranie tohto pohrebu.

V zmysle ustanovenia § 141 ods. 3 Zákonníka práce sa zamestnanec môže zamestnávateľ zamestnancovi z dôvodu úmrtia rodinného príslušníka poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy aj nad rámec uvedeného nároku. V tomto prípade sa však vyžaduje dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, na náhradu mzdy za toto dodatočné pracovné voľno však zamestnanec nemá nárok, pokiaľ sa na tom so zamestnávateľom nedohodol.

Za jeden deň sa v zmysle ustanovenia § 141 ods. 4 Zákonníka práce považuje čas zodpovedajúci priemernej dĺžke pracovnej zmeny podľa určeného týždenného pracovného času dotknutého zamestnanca.    

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

01.03.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

25

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje