Nárok na podporu v nezamestnanosti v prípade skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Otázka:

Dobrý deň. Poprosil by som Vás o jednu informáciu a to: Keď chcem dať sám výpoveď zo zamestnania a nájsť si iné zamestnanie, mám nárok na podporu v nezamestnanosti od úradu práce? Za odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne podpory v nezamestnanosti Vám predkladáme nasledovné všeobecné stanovisko, keďže ste neuviedli o aký typ pracovného pomeru vo Vašom prípade ide,

I.          Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu neurčitú

V zmysle § 104 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“) poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky, ak zákon o sociálnom poistení neustanovuje inak.

II.        Skončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú

V zmysle § 104 ods. 2 zákona o sociálnom poistení poistenec, ktorý po skončení výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov, má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov

-          bol poistený v nezamestnanosti z výkonu činnosti zamestnanca v pracovnom pomere na určitú dobu alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky a

-          nebol povinne poistený v nezamestnanosti z iného výkonu činnosti zamestnanca.

III.      Skončenie výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka

V zmysle § 104 ods. 3 zákona o sociálnom poistení nárok na dávku v nezamestnanosti má aj fyzická osoba, ktorá po skončení výkonu služby policajta alebo profesionálneho vojaka:

a.       bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov,

b.      bola v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie poistená v nezamestnanosti najmenej dva roky,

c.       nesplnila podmienky na vznik nároku na výsluhový príspevok, a

d.      nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Rok poistenia v nezamestnanosti je 365 dní poistenia v nezamestnanosti.

Zamestnanec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak splní podmienky ustanovené v § 104 a nasl. zákona o sociálnom poistení, bez ohľadu na to, či pracovný pomer so zamestnancom skončil  

-          výpoveďou zo strany zamestnávateľa, alebo

-          výpoveďou zo strany zamestnanca, alebo

-          dohodou o skončení pracovného pomeru, alebo

-          okamžitým skončením pracovného pomeru, alebo

-          skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, alebo

-          uplynutím dohodnutej doby, ak bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú, alebo

-          iným právne relevantným spôsobom.

Poistencovi, ktorý splnil podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, nárok na dávku v nezamestnanosti vzniká odo dňa zaradenia do evidencie nezamestnaných občanov a zaniká uplynutím podporného obdobia v nezamestnanosti.

Podporné obdobie v nezamestnanosti:

a.       pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 1 a 3 zákona o sociálnom poistení je šesť mesiacov;  

b.      pre poistenca uvedeného v § 104 ods. 2 zákona o sociálnom poistení sú štyri mesiace.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

28.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje