Povinnosť vrátiť náhradné výživné

Otázka:

Rada by som vedieť či sú deti ktoré poberali náhradné výživné...vrátiť peniaze štátu,pokiaľ ich otec je dlhodobo nezamestnaný a nejaví žiaden záujem vrátiť tie peniaze on.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom povinnosti vrátenia náhradného výživnho zaujímame nasledovné stanovisko:

Poskytovanie náhradného výživného je upravené zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len "zákon").

Povinnosť vrátenia náhradného výživného je upravená v § 10 ods. 1 zákona:

"Ak sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhradné výživné alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie alebo na určenie jeho výšky za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili."

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že skutočnosť, že osoba povinná plniť vyživovaciu povinnosť (v tomto prípade otec) tak nerobí, nie je dôvodom na vrátenie náhradného výživného zo strany oprávnenej osoby, teda dieťaťa. Bolo by to v rozpore s účelom poskytovania náhradného výživného, ktorým je práve pomoc štátu v prípadoch neplnenia vyživovacej povinnosti.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

28.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

15

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje