Zloženie členov komisií obecného zastupiteľstva

Otázka:

Podľa akej legislatívy sa zriaďujú komisie mestkého zastupiteľstva, kto môže byť jej členom a a aké by mali byť stanovené kritériá v zastúpení členov komisií. Môžu byť platnými členmi finančnej komisie a komisie na zmiernenie tvrdosti pre nakladanie s komunálnym odpadom okrem 3 poslancov aj 3 zamestnanci mestského úradu, ktorý pracujú v učtárni, majú v pracovnej nápni účtovné veci, dane a poplatky, tuhý domový odpad, bytové a sociálne veci. Môže byť v komisii dopravy, verejného poriadku podnikateľskej činnosti, správy majetku mesta a regionálnej politiky okrem 2 poslancov 2 zamestnankyne mestského úradu z učtárne a 1 mestský policajt? Môže byť v komisii sociálnej a bytovej zamestnankyňa mestského úradu, ktorá pracuje na bytovom oddelení? Je to v poriadku po právnej stránke a sú funkčné tieto komisie v takom zložení? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zloženia komisií obecného zastupiteľstva zaujímame nasledovné stanovisko:

Základnú právnu úpravu pre problematiku komisií obecného zastupiteľstva predstavuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len "zákon").

Podľa § 15 ods. 1 zákona „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Podľa § 15 ods. 2 zákona „Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že členmi komisií obecného zastupiteľstva nemusia byť výlučne poslanci obecného zastupiteľstva. Môžu nimi byť aj iné zvolené osoby, pričom zákon nestanovuje nijaké špeciálne požiadavky, ktoré by mala táto osoba spĺňať. Zákon dokonca neprikazuje ani to, aby išlo nevyhnutne o obyvateľa obce. Vzhľadom na špecializovanú činnosť komisie by však malo ísť o osoby, ktoré majú k obci vzťah a poznajú životné podmienky jej obyvateľov. V závislosti od zamerania tej-ktorej komisie by členmi komisie mali byť osoby, ktoré sú odborníkmi v danej oblasti, resp. rozumejú problematike, ktorou sa komisia bude zaoberať. Pokiaľ ide o počet členov komisie, zákon ho nestanovuje.

Právna úprava zloženia komisií je teda len rámcová a zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 ods. 3 zákona).

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

26.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

9

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje