Zánik poistnej zmluvy

Otázka:

dobry den chcela by som sa opytat citala som niekde ze ak dam zrusenie zmluvy do roka tak mam narok na vratenie sporiacej zlozky podla obcianskeho zakonika prosim poradte mi ak ano ako mam postupovat dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne zániku zmluvy a vrátenia sporiacej zložky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Z Vašej otázky nie je zrejmé, o akú zmluvu ide. Zo skutočnosti, že sa informujete ohľadne sporiacej zložky, dedukujeme, že máte na mysli poistnú zmluvu typu kapitálového životného poistenia, kde štandardne je poistné, ktoré pravidelne uhrádzate, rozdelené na sporiacu a poistnú časť. Preto sa ďalej budeme zaoberať zánikom poistnej zmluvy.

Poistná zmluva je ako zmluvný typ upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“).

V § 800 a nasl. OZ sú vymedzené všeobecné spôsoby zániku poistenia (tieto sa však týkajú nie len poistenia osôb, ale aj poistenia zodpovednosti za škodu, majetku a právnej ochrany). Zo strany osoby, ktorá s poistiteľom poistnú zmluvu uzavrela, ide najmä o tieto dôvody:

  1. Poistenie, pri ktorom bolo dojednané bežné poistné, zanikne výpoveďou ku koncu poistného obdobia; výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím (§ 800 ods. 1 OZ)
  2. Možno tiež dohodnúť, že poistenie môže vypovedať každý z účastníkov do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná (§ 800 ods. 2 OZ)
  3. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti (§ 800 ods. 2 OZ)
  4. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie (§ 801 ods. 1 OZ)
  5. V prípade poistenia osôb s výnimkou poistenia pre prípad úrazu môže osoba, ktorá s poistiteľom uzavrela poistnú zmluvu, najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uzavretia poistnej zmluvy od tejto zmluvy odstúpiť (§ 802a OZ)

V zásade pri zániku poistnej zmluvy má poistiteľ (t. j. poisťovňa) právo na poistné za dobu do zániku poistenia (§ 803 ods. 1 OZ). Ak však zanikne poistenie pred uplynutím doby, za ktorú bolo bežné poistné zaplatené, je poistiteľ povinný zvyšujúcu časť poistného vrátiť. „Ak zanikne poistenie odstúpením do zmluvy podľa bodu 5, vráti poistiteľ osobe, ktorá s ním poistnú zmluvu uzavrela, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od odstúpenia, zaplatené poistné. Od zaplateného poistného má právo odrátať si, čo už plnil“ (§ 803 ods. 2 OZ).

Podľa § 804 OZ „poistné podmienky pre poistenie osôb určujú, v ktorých prípadoch je poistiteľ povinný vyplatiť pri zániku poistenia odbytné, kedy poistenie pre neplatenie poistného nezanikne a na ktoré prípady sa nevzťahuje ustanovenie § 803 ods. 2 OZ o vrátení poistného.“

Z uvedeného vyplýva, že všeobecná zákonná právna úprava zániku poistenia nestanovuje v súvislosti s lehotou jedného kalendárneho roka nijaké špeciálne podmienky pre zánik poistenia a vrátenie poistného, resp. jeho sporiacej zložky. Popri zákonnej úprave sú však v prípade poistenia dôležité aj všeobecné poistné podmienky, na ktoré sa spravidla poistná zmluva odvoláva a ktoré sú k nej pripojené alebo boli pred uzavretím zmluvy tomu, kto s poistiteľom zmluvu uzavrel, oznámené (§ 788 ods. 3 OZ). Bez poznania poistnej zmluvy a všeobecných poistných podmienok nie je možné jednoznačne určiť akým spôsobom a za akých podmienok poistenie zaniká a aké nároky pri zániku poistenia v období do jedného roka po uzavretí poistnej zmluvy máte.

Preto Vám odporúčame, aby ste sa obrátili na pobočku poisťovne, s ktorou ste poistnú zmluvu uzavreli a vyžiadali si od nej podrobné informácie. Ak aj následne budete mať pochybnosti alebo ďalšie otázky ohľadne zániku poistenia, odporúčame Vám obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska a predložiť mu k posúdeniu poistnú zmluvu a všeobecné poistné podmienky.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

25.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje