Poľnohospodárska pôda po starých rodičoch

Otázka:

Dobrý deň,
nežijúci manželkini starí rodičia sú podľa Výmeru o vlastníctve pôdy zo 4.11.1947 vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy. Podľa Pozemkového katastra do PPÚ v roku 2007 nevstupovali a vlastníkom je Slovenský pozemkový fond. Ako mám postupovať pre znovunadobudnutie vlastníctva k pozemku a aké doklady sú potrebné?

Ďakujem za pomoc


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

V prvom rade je potrebné vytiahnuť z Pozemkovej knihy pozemkovo-knižnú vložku týkajúcu sa pozemku starých rodičov Vašej manželky, nakoľko pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej podobe v informačnom systéme katastra nehnuteľností.

Následne je potrebné uskutočniť identifikáciu parciel, na základe ktorej sa zistí, či na parcele, kde sa nachádza poľnohospodárska pôda starých rodičov Vašej manželky, je vedený ako vlastník Slovenská republika a spravuje ju Slovenský pozemkový fond, alebo je ako vlastník vedený niekto iný.

Slovenský pozemkový fond spravuje

-        poľnohospodárske nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, a

-        podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu ustanovené osobitným predpisom, tzn. podiely spoločnej nehnuteľnosti

  • vo vlastníctve štátu,
  • vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu nie je známe,
  • vlastníkov, ktorí si svoje práva k spoločnej nehnuteľnosti podľa osobitných predpisov neuplatnili,

Pokiaľ nie je známy vlastník nehnuteľnosti, je pozemkový fond alebo správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca“) oprávnený dať nehnuteľnosť do užívania vhodným záujemcom. Odplata za toto užívanie je príjmom fondu alebo správcu dovtedy, než vlastník uplatní svoje práva k tejto nehnuteľnosti.

  • ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

Slovenský pozemkový fond nakladá s pozemkami:

-        ktorých vlastník nie je známy okrem pozemkov, ktoré sú lesnými pozemkami, ako aj

-        s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ktorých vlastník nie je známy. 

Ak sa preukáže, že správcom pozemku starých rodičov Vašej manželky je Slovenský pozemkový fond, je potrebné dať vyhotoviť geometrický plán. Na základe geometrického plánu môžete následne podať návrh na zápis nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

Pre bližšie informácie a analýzu Vášho problému sa prosím obráťte na advokátsku kanceláriu v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje