Nemožnosť plnenia jednou zo strán pri vzájomnom záväzku

Otázka:

Moja otázka znie: ak niekto, kto je povinný uhradiť v zmysle rozsudku finančné prostriedky a prevziať si späť vec, ktorá sa v rozsudku stala právoplatne jeho(!),no on ju tri dni pred plnením finančného vyrovnania sám dá podpáliť alebo inak zničiť, úmyslom aby nemusel platiť, dá sa proti takémuto konaniu brániť? Išlo o exekučné konanie, ktoré bolo takýmto spôsobom znemožnené, čím ten, čo mal´právo na vrátenie peňazí prišiel o pomerne vysokú čiastku, ktorú do celého právneho konania vložil. Je v tomto prípade spravodlivé, že povinnému dovolanie sa o zrušení exekúcie bolo schválené? A poškodený je takto dvojnásobne ešte viac poškodený! Vec (auto) bol nepojazdný vrak a išlo o odstúpenie kúpnej zmluvy, keďže sa dokázal podvod s autom a súd kúpnu zmluvu zrušil a povinnému bolo nariadené vrátenie finančných prostriedkov. Počas celého súdneho konania bolo bezproblémov a poškodenia na mieste zaparkované! Až pri plnení exekúcie bolo zapálené! Podľa nášho názoru by sa pokúsil auto odstrániť aby nemusel zaplatiť aj v prípade, že by bolo niekde uschované!

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadne nemožnosti vymôcť svoj oprávnený nárok v exekučnom konaní zaujímame nasledujúce stanovisko:

Z Vášho popisu skutkových okolností prípadu usudzujeme, že šlo o platné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Podľa § 48 ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“): „Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.“

Podľa § 457 OZ: „Ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.“

Účinkom odstúpenia od zmluvy sa teda zmluva zrušila, pričom predávajúci Vám mal vrátiť peniaze a Vy ako kupujúci ste mali vrátiť motorové vozidlo. Toto vzájomné vrátenie plnení bolo potvrdené rozhodnutím súdu. Predávajúci  sa podľa Vášho vyjadrenia pokúsil zrušiť tento vzájomný záväzok tým, že auto, ktoré si mal prevziať podpálil, čím sa pokúsil zrejme vytvoriť skutkový stav, na základe ktorého by ste Vy ako kupujúci nemal v zmysle potvrdeného vzájomného záväzku čo vrátiť, a tým sa chcel pravdepodobne predávajúci zbaviť aj svojho záväzku vrátiť Vám peňažné prostriedky s poukazom na to, že plnenie, na ktoré má on nárok, už nie je možné.

 

Predmetné motorové vozidlo bolo podľa Vašich informácii podpálené samotným povinným v exekučnom konaní, na základe čoho stratilo akúkoľvek hodnotu.

Podľa § 575 OZ: „Ak sa plnenie stane nemožným, povinnosť dlžníka plniť zanikne.“

Záväzok zanikne ak sa plnenie stane z objektívnych dôvodov nemožným. Vaša časť záväzku sa teda stala nemožnou z objektívnych príčin a preto zanikla.

Podľa nášho názoru máte však naďalej ako oprávnený subjekt právneho vzťahu stále právo na zaplatenie svojich finančných prostriedkov, keďže Vaše právo už bolo priznané v právoplatnom rozhodnutí súdu, a preto nezaniklo následným podpálením motorového vozidla, ktoré malo byť vydané predávajúcemu. 

Z Vaše strany bol podaný návrh na exekúciu Vám priznaného nároku na vrátenie finančných prostriedkov v zmysle § 36 zák. č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v platnom znení( ďalej len „EP“). 

Napriek tomu, že v otázke je spomínané zrušenie exekúcie, zrušenie exekúcie podľa exekučného poriadku nie je možné a zrejme ste mali na mysli zastavenie exekúcie podľa § 57 EP. S ohľadom na vyššie spomínané skutočnosti by preto bolo vhodné podať odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení exekúcie.

Podľa § 58 ods. 4 EP: „Proti rozhodnutiam podľa § 57 ods. 1 písm. a), b), f) až h) je prípustné odvolanie.“

Lehota na podanie odvolania je 15 dní od dňa kedy Vám bolo rozhodnutie o zastavení exekúcie doručené. V tejto 15 dňovej lehote musí byť odvolanie podané minimálne na pošte. To znamená, že ak by Vám bolo rozhodnutie doručené napr. 24. februára 2011, tak posledný deň keď je ešte možné podať odvolanie na pošte je 11. marca 2011

Povinný sa svojím konaním navyše vystavuje riziku trestného stíhania, a to za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 zák. č. 300/2005 Trestný zákon v platnom znení. 

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

23.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje