Vznik pracovného pomeru bez písomnej pracovnej zmluvy a exekúcia na podklade výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení

Otázka:

dobry den mam taky problem v roku 2008 som pracovala avsak moj zamestnavatel mi nedal zmluvu ale povedal mi ze ju mam avsak zmluvu mi dal ale uplne od ineho datumu stym ze to co som u neho odrobila bez zmluvy mi doplati zdravotne poistenie avsak do dnesneho dna tak nespravil no mne skoro po 3 rokoch prisiel iba vykaz nedoplatkov na ktore som reagovala avsak som na rodicovskej dovolenke ktore mi chodia na ucet ktore mi zobral exekutor bez toho aby som bola upovedomena o tom ze mi zacina nieaka exekucia prislo mi to az o 3 dni neskor prosi m poradte mi co stym som slobodna matka ktora nema ziadny iny prijem a byvam u rodicov kedze mi prijem nestaci ani na najom snazila som sa dohodnut na splatkach ale nic prosim poradte mi

Odpoveď:

Dobrý deň,

k Vašej otázke ohľadom vzniku pracovného pomeru bez písomnej pracovnej zmluvy a exekúcie na podklade výkazu nedoplatkov na zdravotnom poistení Vám predkladáme nasledujúce stanovisko:

1. K pracovnému pomeru založenému ústne

Založenie pracovného pomeru pracovnou zmluvou je výlučný spôsob založenia pracovného pomeru. Ustanovenie § 42 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej ako „ZP“) uvádza, že: „Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Jedno písomné vyhotovenie pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi.

Aj keď je v spomínanom ustanovení ZP zakotvená písomná forma pracovnej zmluvy, jej nedodržanie ZP nepostihuje neplatnosťou a pracovný pomer môže byť založený aj:

-       ústnou formou, alebo

-       konkludentne (tzn. že zo správania zamestnávateľa možno vyvodiť, že mal úmysel uzatvoriť s Vami pracovný pomer).

V takom  prípade má zamestnanec právo požiadať zamestnávateľa o vyhotovenie písomného potvrdenia o ústne uzavretej pracovnej zmluve.

Písomnú pracovnú zmluvu, ktorá by bola právne relevantnou skutočnosťou, ktorá zakladá pracovný pomer, je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň nástupu do pracovného pomeru. Neuvádzate, či ste pracovnú zmluvu, ktorá obsahovala nesprávny dátum vzniku pracovného pomeru, podpísali. Ak ste takúto pracovnú zmluvu podpísali, ZP vychádza zo zásady, že pracovný pomer bol založený na základe ústne uzatvorenej pracovnej zmluvy a jej písomné vyhotovenie sa považuje len za potvrdenie o vzniku pracovného pomeru.

Nesúlad dátumu skutočného nástupu do práce a dátumom uvedeným v pracovnej zmluve, kvôli ktorému Vám vznikli nedoplatky na zdravotnom poistení, môže v rámci sporového konania o náhrade škody preskúmať súd. Ak by sa preukázalo, že pracovný pomer vznikol v deň, ktorý uvediete, tak by v tomto konaní súd určil výšku škody, ktorá Vám konaním zamestnávateľa vznikla a zaviazal zamestnávateľa k jej náhrade.

Súd by v rámci súdneho konania vykonal dokazovanie a Vašou povinnosťou by bolo uviesť všetky dôkazy preukazujúce pravdivosť Vašich tvrdení o skutočnom dni nástupu do pracovného pomeru. Dôkazmi sú napríklad:

-       výpovede svedkov (Vašich kolegov ako ďalších zamestnancov zamestnávateľa, že ste od určitého dátumu v spoločnosti pracovali a pod.),

-       listinné dôkazy ako napr. kniha dochádzky, kde ste zapisovali príchod a odchod zo zamestnania; akékoľvek denníky, kde ste zaznamenávali určité údaje s uvedením dátumu a Vášho mena a pod.

Na základe uvedeného Vám odporúčame žalovať zamestnávateľa na súde o náhradu škody. 

2. Vedenie exekúcie na podklade výkazu nedoplatkov

Bezprostredne je však potrebné riešiť priebeh exekúcie vedenej voči Vám. Výkaz nedoplatkov, ktorý Vám bol doručený, sa v zmysle § 41 ods. 2 písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej ako „EP“) považuje za exekučný titul, čo znamená, že je podkladom na vedenie exekúcie.

Exekútor je v zmysle § 47 EP povinný Vás o začatí exekučného konania upovedomiť, a to doručením upovedomenia o začatí exekúcie. Okrem iných náležitostí toto upovedomenie obsahuje aj poučenie, že do 14 dní od doručenia môže povinný, teda v tomto prípade Vy, vzniesť námietky proti exekúcii.

Zo znenia Vašej otázky sa nedá jasne posúdiť, z akého dôvodu Vám upovedomenie bolo doručené „o tri dni neskôr“, či v tomto prípade je pochybením exekútora, že Vám upovedomenie bolo doručené oneskorene. Ak by tomu tak bolo, išlo by o závažné porušenie procesnoprávnych predpisov, keďže by to znamenalo, že Vám bolo odňaté právo podať v zákonom stanovenej lehote voči exekúcii námietky.

Po uplynutí lehoty na podanie námietok vydá exekútor exekučný príkaz, na základe ktorého nastane samotný výkon exekúcie, zexekvovanie finančných prostriedkov spôsobom, ktorý zvolí exekútor.

Zo znenia Vašej otázky sme vyrozumeli, že vo Vašom prípade sa vykonáva exekúcia z rodičovského príspevku. Avšak rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a ako taká exekúcii nepodlieha, a to ani pokiaľ ide o exekúciu zrážkami zo mzdy a iných príjmov ani pokiaľ ide o exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok. Podrobnejšie stanovisko k tejto problematike nájdete tu:

http://www.e-pravo.sk/questions/view/81/podlieha-rodicovsky-prispevok-exekucii

Vaším právom je podľa § 218a a nasl. EP podať sťažnosť na Slovenskú komoru exekútorov, ktorá prešetrí postup exekútora, ktorý vykonáva exekúciu z rodičovského príspevku. Komora je povinná vybaviť sťažnosti na činnosť exekútora bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa doručenia.

Konkrétny spôsob Vašej obrany v exekučnom konaní podľa nášho názoru je potrebné riešiť za pomoci advokátskej kancelárie. Je potrebné detailne sa oboznámiť s obsahom exekučného spisu, do ktorého môžete nahliadnuť u súdneho exekútora, s okolnosťami, za akých Vám bolo doručované upovedomenie o začatí exekúcie a kedy ste si ho prevzali, s ďalším postupom exekútora a pod. Preto Vám odporúčame obrátiť sa na advokáta v mieste Vášho bydliska.

Kým sa nepreukáže, že povinnou osobou na zaplatenie nedoplatkov na zdravotnom poistení je zamestnávateľ, ostávate povinnou osobou Vy. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme na možnosť požiadať súd o odklad exekúcie podľa ustanovenia § 56 ods. 1 EP: „Na návrh povinného môže súd povoliť odklad exekúcie, ak sa povinný bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Odklad exekúcie môže súd povoliť iba na návrh povinného, ktorý je fyzickou osobou.

Prípadne odklad exekúcie podľa ustanovenia § 56 ods. 2 EP : „Aj bez návrhu môže súd povoliť odklad exekúcie, ak možno očakávať, že exekúcia bude zastavená.“ Podľa § 57 EP súd exekúciu zastaví, ak súdny exekútor v exekúcii postihuje veci alebo práva, ktoré sú podľa EP alebo osobitného zákona z exekúcie vylúčené alebo exekúcii nepodliehajú. V súlade s § 89 a § 111 ods. 2 EP rodičovský príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorá exekúcii nepodlieha.

Z uvedených dôvodov Vám odporúčame po porade s advokátskou kanceláriou v mieste Vášho bydliska, požiadať súd o odklad exekúcie z dôvodu podľa § 56 ods. 1 alebo § 56 ods. 2 EP a následne sa žalobou domáhať svojich práv na súde.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

22.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje