Neoprávnené užívanie pozemku

Otázka:

Dobrý deň.
Už asi 20 rokov som vlastníkom pozemku
na ktorý mi užíva obec,respektívne Telovýchovná jednota na kotrom je ihrisko.Už dávnejšie som žiadal o usporiadanie tejto nehnutelnosti,ale doposial sa mi na to nikto nevyjadril.Preto som zašiel za starostom
a ten sa k tomu postavil negatívne.
Preto by som chcel vedieť ako mám postupovať?Som ochotný pristúpiť buť na finančné odkúpenie,alebo náhradu pozemku.
Dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom možností ochrany Vášho vlastníckeho práva k pozemku zaujímame nasledujúce stanovisko:

Vlastnícke právo je jedným zo základných inštitútov právneho poriadku Slovenskej republiky a z uvedeného dôvodu je vlastnícke právo každej osoby, či už fyzickej alebo právnickej, je chránené už samotnou Ústavou SR, ako právnym predpisom najvyššej právnej sily. V zmysle ustanovenia čl. 20 ods. 1 Ústavy SR „každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva.“

Pokiaľ sa jedná o obsah vlastníckeho práva, tak vlastník má vo vzťahu ku predmetu svojho vlastníctva štyri základné práva (ustanovenie § 123 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov):

1.       predmet svojho vlastníctva držať (mať ho vo svojej faktickej moci);

2.       predmet svojho vlastníctva užívať;

3.       požívať plody a úžitky z predmetu svojho vlastníctva;

4.       nakladať s predmetom svojho vlastníctva.

V prípade, ak niekto vlastníka proti jeho vôli ruší vo výkone týchto práv, tak sa to považuje za neoprávnený zásah do vlastníckeho práva vlastníka.

Podľa ustanovenia § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka „vlastník má právo na ochranu proti tomu, kto do jeho vlastníctva neoprávnene zasahuje; najmä sa môže domáhať vydania veci od toho, kto mu ju neprávom zadržuje“.

Čo sa konkrétne týka Vami uvádzaného prípadu a Vami navrhovaných spôsobov riešenia tejto záležitosti (predaj pozemku alebo jeho výmena za iný pozemok), tak v tejto súvislosti uvádzame, že v obidvoch prípadoch by išlo o tzv. dvojstranný právny úkon. Uvedené v praxi znamená, že predaj dotknutého pozemku alebo jeho výmena za iný pozemok je možná iba na základe zmluvy, t. j. na základe vzájomnej dohody oboch zúčastnených strán. Na tomto mieste ešte poukazujeme na ustanovenie § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého „právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný“. Z citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka potom vyplýva, že nikoho nemožno nútiť uzatvoriť zmluvu a aj keby došlo k jej uzatvoreniu proti vôli jednej zo zainteresovaných strán, tak táto zmluva by bola neplatná, pretože prejav vôle tejto strany by nebol slobodný.

Najjednoduchším riešením Vami uvádzanej situácie je práve uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zámennej zmluvy s obcou, na základe ktorej by ste dotknutý pozemok obci predali alebo by ste dotknutý pozemok vymenili s obcou za iný pozemok.

Ak však takéto riešenie z akéhokoľvek dôvodu neprichádza do úvahy, tak ešte máte možnosť domáhať sa ochrany svojho vlastníckeho práva k dotknutému pozemku súdnou cestou, a to tzv. vlastníckou žalobou:

a.  žaloba o vypratanie nehnuteľnosti, táto prichádza do úvahy, ak vlastnícke právo ku dotknutej nehnuteľnosti nie je sporné, ale dotknutú nehnuteľnosť má neoprávnene v moci iná osoba (je porušené právo vlastníka držať nehnuteľnosť – napr. rušiteľ odopiera vlastníkovi vstup na jeho pozemok);

b. žaloba o zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva (tzv. negatórna žaloba), prichádza do úvahy v prípade, že vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti rovnako nie je sporné, ale táto žaloba slúži na ochranu vlastníka pred inými neoprávnenými zásahmi, než je porušenie práva vlastníka držať nehnuteľnosť (napr. rušiteľ neoprávnene vstupuje na dotknutý pozemok);

c.  žaloba o určenie vlastníckeho práva, táto sa použije v prípade, ak je sporné vlastnícke právo k nehnuteľnosti a žalobca má na určení vlastníckeho práva naliehavý právny záujem.

Samozrejme prichádza do úvahy aj použitie kombinácií niektorých alebo všetkých uvedených žalôb.

Konkrétne určenie ďalšieho právneho postupu vo Vami opísanej veci však závisí od bližšieho posúdenia konkrétnych okolností tohto prípadu, ktoré nám však nie sú známe.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

42

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje