Podlieha rodičovský príspevok exekúcii?

Otázka:

Bola voči mne začatá exekúcia na základe toho, že som nezvládala platiť mesačne splátky. Suma sa teraz vyšplhala na 24.000€. Nevládala som mesačne platiť a nie to ešte do 14dní uhradiť takú veľkú sumu. Som momentálne na materskej, t.j. 256€ mesačne. Som osamotená matka, otec dieťaťa mi dáva 150€. Nevlastním žiadny hnuteľný majetok, cenné papiere, vkladné knižky...jediné splácam hypotéku. Chcem sa teda opýtať, môže mi siahnuť exekútor na rodičovský príspevok?

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom exekúcie rodičovského príspevku zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znrní (ďalej len „EP“) exekúcii zážkami zo mzdy podliehajú okrem mzdy aj iné príjmy, ktoré sú odmenou za prácu prípadne nahrádzajú odmenu za prácu, a ktoré sú v citovanom ustanovení uvedené príkladmo ako „odmeny vyplývajúce z dohody o vykonaní práce, náhrada príjmu pri dočasnej neschopnosti zamestnanca, dávky sociálneho poistenia, dôchodky starobného sporenia a pracovné odmeny členov družstiev.“

Ostatné príjmy, ktoré nespadajú pod citované ustanovenie § 89 ods. 1 EP nemôžu byť predmetom exekúcie zrážkami zo mzdy, avšak je možné ich exekvovať prikázaním tzv. iných peňažných pohľadávok podľa § 105 ods. 1 EP.

Ustanovenie § 111 EP taxatívne určuje, ktoré pohľadávky tejto exekúcii zo zákona nepodliehajú. Podľa § 111 ods. 2 EP „exekúcii nepodliehajú dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poskytované podľa osobitného predpisu, dávky sociálnej pomoci alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a peňažný príspevok za opatrovanie poskytované podľa osobitného predpisu a štátne sociálne dávky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“

Rodičovský príspevok je v zmysle § 1 ods. 2 zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov „štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.“

V nadväznosti na citované ustanovenia § 89 ods. 1 a § 111 ods. 2 EP je teda možné vyvodiť záver, že rodičovský príspevok ako štátna sociálna dávka exekúcii nepodlieha, a to ani pokiaľ ide o exekúciu zrážkami zo mzdy a iných príjmov ani pokiaľ ide o exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok.

S pozdravom

 

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

43

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje