Vznik nároku na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky

Otázka:

Dobry den,
mám otázku ohľadom vzniku nároku na 25 dní dovolenky. Zamestnanec pracuje od 4.11.1996 v jednej a tej istej firme nepretržite. 20. mája 2011 dosiahne vek 33 rokov odpracovaných. Zamestnanec oznámil zamestnávateľovi, že k 1.5.2011 odchádza z firmy zatiaľ dohodu o skončení prac. pomeru nepodpísali (ale zamestnávateľ túto skutočnosť už zohľadnil v prepočte dovolenky v r. 2011 - prepočítaval z 20 dní nároku). Otázka znie, či nemá tento zamestnanec nárok už na 25 dní dovolenky v r. 2011 a či mu zamestnávateľ nemal prepočítavať alikvótnu čiastku z tejto výmery? (V januári 2011 - celý mesiac bol zamestnanec PN teraz už pracuje. ako by ste takémuto zametnancovi prepočítali nárok na dovolenku k 30.4.2011?) Za odpoveď ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom vzniku nároku na vyššiu výmeru dovolenky zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 103 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) „dovolenka vo výmere najmenej piatich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku.“

Z Vašej otázky v znení v akom je formulovaná vyvodzujeme, že zamestnanec dosiahne dňa 20.05.2011 vek 33 rokov a dňa 04.11.2011 dovŕši odpracovaných 15 rokov pracovného pomeru. Z uvedeného vyplýva, že dňa 04.11.2011 budú splnené všetky zákonné podmienky pre vyššiu výmeru dovolenky, čiže 15 rokov pracovného pomeru odpracovaných po 18-tom roku veku.

Ak však k 01.05.2011 bude ukončený pracovný pomer, nebude splnená podmienka odpracovania 15 rokov pracovného pomeru, pretože táto by bola splnená len v prípade, ak „do konca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18.tom roku veku“, t. j. ak by zamestnanec pracoval minimálne do 04.11.2011. Ak dôjde k skončeniu pracovného pomeru, nedá sa vopred predpokladať, či do konca kalendárneho roka túto podmienku splní. Bez jej splnenia nemá na vyššiu výmeru dovolenky nárok.

Podľa § 103 ods. 4 ZP "Nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky je zamestnanec povinný preukázať najneskôr do konca kalednárneho roka, v ktoro uplatňuje nárok na dlhšiu dovolenku; inak nárok na dlhšiu dovolenku za ten kalendárny rok zaniká." V tomto prípade teda zamestnanec ku dňu zániku pracovného pomeru nebude schopný preukázať splnenie zákonných podmienok na dlhšiu výmeru dovolenky, nakoľko k ich splneniu ešte nedošlo.

Na základe uvedenej analýzy má podľa nášho názoru zamestnanec k 30.04.2011 nárok na základnú, t. j. 20 – dňovú výmeru dovolenky.

S podravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje