Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním

Otázka:

Dobry den, mam otazku ohladom nadobudnutia práva - vydrzanim. Jedna z podmienok nadobudnutia notarskou zapisnicou je suhlas obce s vydrzanim. Môže obec aj nesuhlasit s vydržanim? a aky je postup vtedy ak obec nesúhlasi?

Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázke ohľadom podmienok nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním zaujímame nasledujúce stanovisko:

Samotný právny inštitút vydržania je upravený v ustanovení § 134 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Podľa ods. 1 tohto ustanovenia „oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má v nepretržitej držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť“. Pričom podľa platného právneho poriadku vydržaním nemožno nadobudnúť vlastnícke právo ku:

a.       veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva;

b.      veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu;

c.       veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve zákonom určených právnických osôb.

Čo sa týka procesných podmienok, ktoré musia byť pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním splnené, tak pri vydržaní hnuteľných vecí sa nevyžaduje splnenie žiadnych ďalších osobitných procesných podmienok. Pri vydržaní nehnuteľností a práv zodpovedajúcich vecnému bremenu sa vyžaduje, aby oprávnený držiteľ urobil vyhlásenie o vydržaní, ktoré notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice. Oprávnený držiteľ musí v tomto vyhlásení o vydržaní výslovne vyhlásiť, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka (viď. predchádzajúci odsek) a súčasne musí notárovi predložiť dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdené skutočnosti. Vo vyhlásení oprávneného držiteľa o vydržaní je potrebné uviesť najmä nasledujúce skutočnosti:

-          okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu;

-          skutočnosti preukazujúce trvanie oprávnenej držby;

-          skutočnosti preukazujúce nepretržitosť oprávnenej držby.

Podľa ustanovenia § 63 zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“) je oprávnený držiteľ povinný predložiť notárovi pri vyhlásení o vydržaní nasledujúce dokumenty:

a.       vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady;

b.      vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady;

c.       vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľností podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady (touto právnickou osobou sa rozumie napr. Slovenský pozemkový fond, ak sa vydržanie má týkať pozemkov neznámych vlastníkov, ktoré má tento orgán v správe).

V prípade, ak oprávnený držiteľ niektoré z týchto vyjadrení notárovi nepredloží, alebo vyjadrenie bude negatívne, tak notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí.

Čo sa týka samotného vyjadrenia obce, že ku vzniku vlastníckeho práva vydržaním nemá výhrady, tak v tejto súvislosti uvádzame, že žiadny právny predpis nestanovuje obci žiadne podmienky pre vydanie tohto stanoviska. S prihliadnutím na skutočnosť, že obec je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky samostatnou právnickou osobou so spôsobilosťou na práva a povinnosti, z uvedeného vyplýva, že obec pri vydávaní tohto vyjadrenia nie je ničím viazaná, a teda môže v tejto otázke vydať aj nesúhlasné vyjadrenie.

V prípade, ak obec vydá nesúhlasné vyjadrenie k nadobudnutiu vlastníckeho práva vydržaním, tak oprávnený držiteľ má ešte možnosť obrátiť sa na príslušný súd so žalobou o určenie vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 80 písm. c) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Žalovaným v tomto prípade bude osoba, ktorá je v katastri nehnuteľnosti uvedená ako posledný vlastník dotknutej nehnuteľnosti (ak je takýchto osôb viacero, tak žalované budú všetky tieto osoby). K žalobe je potrebné priložiť všetky dôkazy, ktoré osvedčujú vydržanie vlastníckeho práva. Príslušný súd potom v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené vydá rozhodnutie, v ktorom uvedie, že od určitého dňa oprávnený držiteľ nadobudol vlastnícke právo k dotknutej nehnuteľnosti vydržaním. Na základe tohto rozhodnutia súdu bude oprávnený držiteľ záznamom do katastra nehnuteľností zapísaný ako vlastník dotknutej nehnuteľnosti.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

14.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje