Povinnosť vrátiť výživné vymožené v exekúcii úradu práce

Otázka:

Dobry den velmi by som potrebovala jednu radu byvali priatel je na exekuci ohladom vyživneho ktore od neho exekutor vymaha a vymohol od neho 580 euro zatial čo mi aj poslal ja poberam nahradne vyživne od socialky som povinna toto vymožene dlžne vyživne dať socialke ??? Lebo viem že keby mi to poslal otec maleho že to musim socialke poslat ale od exekutora neviem dakujem Mata

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne vrátenia náhradného výživného po vymožení výživného exekútorom Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 2 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“) má oprávnená osoba nárok na náhradné výživné, ak rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe, neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi a povinná osoba nezačala platiť výživné.

V zmysle § 10 zákona o náhradnom výživnom, pokiaľ  sa náhradné výživné vyplatilo neprávom alebo vo vyššej sume ako patrilo, alebo ak sa dodatočne zistí, že zanikol nárok na náhradné výživné alebo nastala zmena skutočností rozhodujúcich na jeho vyplácanie alebo na určenie jeho výšky za obdobie, za ktoré sa náhradné výživné už vyplatilo, poberateľ náhradného výživného je povinný vrátiť neprávom vyplatené sumy alebo sumy vyplatené vo vyššej sume, ako patrili.

Sumy uvedené vyššie sa zúčtujú so sumami bežne vyplácaného náhradného výživného, ak nárok na náhradné výživné trvá. Po zúčtovaní podľa prvej vety výška bežne vyplácaného náhradného výživného nesmie byť nižšia ako minimálne výživné. Sumy uvedené vyššie sa môžu uhradiť aj jednorazovo so súhlasom poberateľa náhradného výživného, ktorému sa vyplatili.

Nárok na vrátenie náhradného výživného vyplateného neprávom alebo v nesprávnej výške zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa, za ktorý sa náhradné výživné vyplatilo.

Zákon o náhradnom výživnom stanovuje poberateľovi nasledovné povinnosti:

a) poberateľ je povinný informovať úrad o každej zmene skutočností rozhodujúcich na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a na jeho vyplácanie bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny týchto skutočností,

b) na výzvu úradu je poberateľ povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na náhradné výživné, na jeho výšku a jeho vyplácanie, a to v lehote určenej úradom.

Nakoľko zákon o náhradnom výživnom ako jednu z podmienok poskytovania náhradného výživného stanovuje, aby povinná osoba nezačala platiť výživné, jedná sa o skutočnosť rozhodujúcu pre trvanie nároku na náhradné výživné, preto ste povinná túto skutočnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a to do bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich dní.

Zákon o náhradnom výživnom nerozlišuje poskytnuté výživné na základe dobrovoľného či vymoženého plnenia, posudzuje iba trvanie nároku na náhradné výživné. V prípade ak tento zanikol, hoci len po určité obdobie, je potrebné prijaté náhradné výživné za toto obdobie vrátiť.

Rozhodujúcou skutočnosťou vo Vašom prípade je taktiež posúdenie vymoženého plnenia z hľadiska toho, či sa jedná o bežné alebo zameškané výživné.  Každopádne Vám odporúčame oznámiť prijatie vymoženého plnenia príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, kde Vám kompetentné osoby poskytnú odborné poradenstvo a informácie k ďalšiemu postupu.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

 

15.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje