Nevyplatenie časti splatnej mzdy zamestnávateľom

Otázka:

Dobrý deň chcem sa spýtať zamestnávateľ mi nevyplatil časť mzdy?ktorá bola splatná 28.1.2011,jedná sa o mzdu za mesiac december a v páske neni táto čiastka strhnutá a po mojom upozornení,že prečo to spravil vôbec nereaguje.Inšpekcia práce mi dala za pravdu,len sa bojím že zamestnávateľ zruší firmu a Ja už svoje peniaze neuvidím.Teraz neviem či to mám dať na súd,alebo na trestné stíhanie kedže je to z jeho strany obohatenie na môj úkor.
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom nevyplatenia splatnej mzdy zaujímame nasledujúce stanovisko:

Nevyplatenie mzdy a odstupného je trestným činom podľa § 214 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení, podľa ktorého „kto ako štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba, ktorá je zamestnávateľom, alebo ich prokurista nevyplatí svojmu zamestnancovi mzdu, plat alebo inú odmenu za právu, náhadu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, v deň ich splatnosti, hoci v tento deň mal peňažné prostriedky na ich výplatu, ktoré nevyhnutne nepotreboval na zabezpečenie činnosti právnickej osoby alebo zamestnávateľa, ktorý je fyzickou osobou, alebo vykoná opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

Z uvedeného vyplýva, že podaním trestného oznámenia z Vašej strany sa síce začne voči zamestnávateľovi trestné stíhanie, ale aj v prípade, ak by bol rozsudkom trestného súdu právoplatne uznaný vinným z tohto trestného činu, následkom bude uloženie trestu vymeraného súdom, čiže nie povinnosť vyplatiť Vám dlžnú časť mzdy.

Pre úplnosť dodávame, že trestnosť tohto trestného činu zanikne, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil najneskôr do 60 dní od dokonania trestného činu (§ 86 písm. c) Trestného zákona.)

Podľa § 14 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) „spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy.“ Nárok na vyplatenie časti mzdy za prácu je nepochybne nárokom z pracovnoprávneho vzťahu a preto podlieha súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu v občianskom súdnom konaní, a to na základe Vami podanej žaloby.

Ešte pred podaním žaloby Vám však odporúčame obrátiť sa na zamestnávateľa písomne listom zaslaným doporučene a s doručenkou, v ktorom budete požadovať vyplatenie časti mzdy a zaujatie jeho stanoviska k tomu, prečo Vám táto časť mzdy nebola vyplatená v termíne splatnosti. Zároveň, na základe vlastného uváženia, ho môžete upozorniť na trestnosť nevyplatenia mzdy a odstupného. Takáto písomná výzva bude zároveň slúžiť ako jeden z dôkazov v prípadnom občianskom súdnom konaní.

V prípade, že nedôjde k zmierlivému riešeniu tejto situácie a rozhodnete sa podať žalobu, odporúčame Vám obrátiť sa na advokátsku kanceláriu v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

14.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje