Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu finančnej komisie

Otázka:

Dobrý deň, som poslancom obecného zastupiteľstva a som predseda finančnej komisie,chcel by som vedieť aké sú moje práva a povinnosti.Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom práv a povinností poslanca obecného zastupiteľstva a predsedu finančnej komisie zaujímame nasledujúce stanovisko:

Východiskovým právnym predpisom a základom pre výkon funkcie poslanca obecného zastupiteľstva je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“).

Práva a povinnosti poslanca obecného zastupiteľstva sú uvedené v § 25 tohto zákona.

Podľa § 25 ods. 1 zákona je poslanec povinný najmä:

a.       zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,

b.      zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,

c.       dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,

d.      obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.

Podľa § 25 ods. 4 zákona je poslanec oprávnený:

a.       predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b.      interpelovať starostu  a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c.       požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d.      požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e.       zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f.       požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

Samozrejme, uvedený výpočet práv a povinností je len rámcový, nie úplný. Pre detailnejšie informácie ohľadom výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Vám odporúčame preštudovať zákon.

Pokiaľ ide o Vaše pôsobenie vo finančnej komisii obecného zastupiteľstva, zákon v § 10 ods. 2 prvá veta len všeobecne stanovuje, že „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že finačná komisia, ak ju obecné zastupiteľstvo zriadi, je výkonným, kontrolným a poradným orgánom, z čoho je zrejmý aj charakter jej činnosti. Finančné komisie obecných zastupiteľstiev sa spravidla zaoberajú predovšetkým rozpočtom obce, kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, prípadne inventarizáciou majetku obce. Avšak konkrétne úlohy a náplň práce finančnej komisie určuje záväzným spôsobom obecné zastupiteľstvo.V praxi sa tak deje najčastejšie v organizačnom poriadku obecného zastupiteľstva, prípadne v rokovacom poriadku, avšak zákon formu nepredpisuje. Odporúčame Vám preto oboznámiť sa s fungovaním finančnej komisie a s právami a povinnosťami jej predsedu priamo v relevantných dokumentoch schválených obcou, za ktorú ste boli zvolený.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

13.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

23

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje