Ako sa brániť proti exekúcii, ak bol dlh zaplatený?

Otázka:

Dobrý deň
Pred šiestimi dňami mi prišiel exekučný prikaz z titulu neuhradenia poistného za auto, ale pritom poistné bolo uhradené, ale bolo chybné jedno číslo vo variabilnom simbole a poisťovňa ich priradila k inej zmluve. Keď podám námietku uzná mi súd platby za učelom uhradenia mojej poistky, keď ich zdokladujem a zruší exekúciu? A môžem v námietke žiadať aj náhradu trov právneho zastúpenia,náhradu súdnych poplatkov, náhradu cestnych nákladov a vrátenie preplatku a úrokov kedže poisťovňa so mnou ukončila zmluvu a neoznámila mi to na korešpodenčnú adresu?
Prajem pekný deň.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom exekúcie z titulu neuhradenia poistného zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 50 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „EP“) námietky proti exekúcii je možné podať do 14 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Vy však uvádzate, že Vám už bol doručený exekučný príkaz, ktorý súdny exekútor vydáva v zmysle § 52 ods. 1 EP až po uplynutí lehoty na vznesenie námietok proti exekúcii alebo po tom, keď sa mu doručí právoplatné rozhodnutie súdu o námietkach. Z toho vyplýva, že nemáte možnosť podať námietky proti exekúcii, nakoľko ste zmeškali lehotu 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

Pokiaľ ide o možnosti zastavenia exekučného konania vedeného proti Vám, rozhodujúcim kritériom pre posúdenie správneho postupu, teda či sa obrátiť na exekučný súd alebo priamo na súdneho exekútora, je moment, kedy došlo k zaplateniu poistného.

1.      Zaplatenie poistného bude dôvodom na zastavenie exekúcie len vtedy, ak k nemu došlo mimo vykonávania exekúcie, t. j. ešte pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie. V takom prípade poisťovňa podala nedôvodný návrh na vykonanie exekúcie a vy máte možnosť podať návrh  na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f) EP, podľa ktorého „exekúciu súd zastaví, akpo vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané.“ Z uvedeného dôvodu by mal súd rozhodnúť o zastavení exekúcie aj bez návrhu, čo Vám ale nebráni podať tento návrh.

2.      Avšak ak ste poistné zaplatili až po začatí exekučného konania (bez ohľadu na to, či bolo vydané poverenie na vykonanie exekúcie alebo upovedomenie o jej začatí), pôjde vždy o vymoženie (resp. čiastočné vymoženie) pohľadávky, a teda exekúcia bez ďalšieho končí a žiadne rozhodnutie sa nevydáva. Exekučný súd preto k platbám po začatí exekučného konania neprihliada, ich uskutočnenie ste povinný preukázať priamo súdnemu exekútorovi.

3.      Ak ste poistné uhradili ešte predtým, ako došlo k vydaniu exekučného titulu, t. j. rozhodnutia, ktorým Vám bola uložená povinnosť poistné zaplatiť, túto skutočnosť taktiež preukazujete súdnemu exekútorovi. Exekučný súd totiž nemôže prihliadať k zániku práva (v tomto prípade práva poisťovne na zaplatenie poistného), ak k nemu došlo pred vydaním exekučného titulu. Súd v štádiu exekučného konania preskúmava len súlad žiadosti súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie a exekučného titulu so zákonom, nepreskúmava okolnosti existujúce pred vznikom exekučného titulu, pretože ich relevancia sa skončila vydaním vykonateľného rozhodnutia. Ak teda k zániku vymáhaného dlhu došlo pre vznikom exekučného titulu, vychádza sa z toho, že Vy ako povinný ste mohli a mali túto skutočnosť preukázať v pôvodnom konaní.

V závislosti od toho, kedy došlo k zaplateniu poistného Vám odporúčame buď obrátiť sa na súdneho exekútora a zdokladovať mu zaplatenie poistného, alebo podať na exekučný súd návrh na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 písm. f) EP a taktiež tento návrh podložiť dôkazom o zaplatení poistného.

V oboch prípadoch následne dôjde k ukončeniu exekúcie, v prípade podania návrhu na zastavenie exekúcie o tom rozhodne súd.

K Vašej ďalšej otázke ohľadom možnosti uplatnenia si uvedených nákladov sa vyjadriť nevieme, nakoľko z otázky nie je zrejmá oprávnenosť nárokovania si týchto nákladov. V zásade však ak bolo voči Vám vydané právoplatné a vykonaeľné rozhodnutie, nemôžete si už uplatňovať v exekučnom konaní náhradu nijakých nákladov, ktoré Vám do tohto momentu vznikli. Pre bližšie posúdenie by bolo potrebné naštudovať všetky relevantné podklady.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

12.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje