Zvýšenie odmeny súdneho exekútora o daň z pridanej hodnoty

Otázka:

„za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času“.

Na základe čoho si exekútor nárokuje aj náhradu svojej danovej povinnosti v zmysle DPH ? mí napríklad aj nárok uplatnit si voči povinnému aj svoju danovu povinnost v zmysle dane z príjmu PO z tohoto konkrétneho príjmu ?

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom zvýšenia odmeny exekútora o daň z pridanej hodnoty zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podľa § 196 veta prvá zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“) „Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času.“

Z uvedeného vyplýva, že za výkon exekučnej činnosti má exekútor nárok na:

a. odmenu,

b. náhradu hotových výdavkov,

c. náhradu za stratu času,

to všetko vo výške a za podmienok bližšie špecifikovaných vo vyhláške Misnisterstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov.

Podľa § 196 EP veta druhá „Ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty podľa osobitného zákona, zvyšuje sa jeho odmena o daň z pridanej hodnoty.“ Osobitným zákonom je v tomto prípade zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

Z citovaného ustanovenia teda vyplýva právo exekútora na zvýšenie jeho odmeny o výšku sadzby DPH a odpoveď na Vašu otázku, na základe čoho si exekútor toto zvýšenie nárokuje.

Výkon exekučnej činnosti je právnou službou poskytovanou oprávnenému. Oprávnený uhrádza daň z pridanej hodnoty, pokiaľ má uhradiť trovy exekúcie, teda v prípadoch uvedených v § 203 EP.

V prípade, že sa trovy exekúcie vymôžu od povinného, je potrebné rozlišovať, či je oprávnený platiteľom dane alebo nie. Ak oprávnený nie je platiteľom dane, uhrádza daň povinný (oprávnený by totiž nemal nárok na odpočítanie dane a daň by pre neho predstavovala náklad na účelné vymáhanie jeho nároku, a teda podľa § 200 ide o trovy, ktoré znáša povinný). Ak oprávnený je platiteľom dane, mal by daň uhradiť oprávnený, keďže má následne nárok na odpočítanie dane. V praxi na túto otázku však existujú aj opačné názory, t. j. že aj v tomto prípade uhrádza daň povinný (čo nie je pre povinného vôbec vyhovujúce, nakoľko povinnému nevzniká nárok na odpočítanie dane, a to práve preto, že služba je poskytnutá pre oprávneného). Súdny exekútor vymôže daň z pridanej hodnoty ako súčasť trov exekúcie.

Nárok na pripočítanie príslušnej DPH sa týka výlučne odmeny exekútora a netýka sa náhrady hotových výdavkov ani náhrady za stratu času.

Zvýšenie odmeny sa v zmysle citovaných ustanovení týka iba DPH a netýka sa dane z príjmov.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

11.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje