Premlčanie dlhu uznaného v notárskej zápisnici s doložkou vykonateľnosti

Otázka:

Dobý deň
V roku 2005 som pospísala zmluvu o úvere. Zároveň bola podpísaná aj notárska zápisnica, ktorou som uznala dlh čo do výšky a dôvodu a súhlasila som s vykonateľnosťou. V mesiaci máj 2007 pre nezaplatenie splátky veriteľ odstúpil od zmluvy a vyhlásil mimoriadnu splatnosť úveru. Následne v mesici december 2007 dal návrh na vykonanie exekúcie voči mne, pričom exekúcia stále trvá a exekučným titulom je notárska zápisnica, ktorou som uznala dlh.
Chcem sa opýtať, ako by to bolo s premĺčacou dobou, keby exekučný súd vyhlásil exekúciu za neprípuustnú a zastavil ju a to z dôvodu, že je iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať.
Uplynula už v danom prípade premĺčacia doba 3 roky od vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru, keby si veriteľ uplatnil právo na súde po zastavení exekúcie? Alebo, kedy uplynie premĺčacia doba, ak beriem do úvahy notársku zápisnicu.
Za odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne plynutia premlčacej doby Vám zasielame nasledovné všeobecné stanovisko:

Nakoľko uvádzate, že sa jedná o občianskoprávny vzťah a i dlh ste uznala do dôvodu a výšky, t.j.  v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“), máme za to, že ste pravdepodobne uzavrela zmluvu o pôžičke, nie o úvere, každopádne je toto potrebné zistiť, nakoľko zmluva o úvere spadá pod ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý má úpravu premlčania odlišnú od úpravy v Občianskom zákonníku.

V zmysle § 100 Občianskeho zákonníka sa  právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v dobe ustanovenej Občianskym zákonníkom. Na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať.

Podľa § 110 Občianskeho zákonníka ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo, ak bola však v uznaní uvedená lehota na plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty. Rovnaká premlčacia doba platí aj pre jednotlivé splátky, na ktoré bolo plnenie v uznaní práva rozložené, premlčacia doba sa pri jednotlivých splátkach začína odo dňa ich zročnosti. Ak sa nesplnením niektorej zo splátok stane zročným celý dlh , začne plynúť desaťročná premlčacia doba od zročnosti nesplnenej splátky.

V zmysle zásad počítania času,  koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň.

Takže v prípade, že ste uznali svoj dlh a plnenie v tomto uznaní bolo rozdelené na splátky a nezaplatením splátky so splatnosťou napríklad 1.5.2007 sa stal zročným celý dlh, potom začína bežať premlčacia lehota 10 rokov odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti tejto splátky  a končí dňom 2.5.2017.

V zmysle § 112 Občianskeho zákonníka ak veriteľ v premlčacej dobe uplatní právo na súde alebo u iného príslušného orgánu a v začatom konaní riadne pokračuje, premlčacia doba od tohto uplatnenia po dobu konania neplynie. To platí aj o práve, ktoré bolo právoplatne priznané a pre ktoré bol na súde alebo u iného príslušného orgánu navrhnutý výkon rozhodnutia.

Nakoľko veriteľ podal návrh na vykonanie exekúcie a v začatom konaní sa riadne pokračuje, v takomto prípade premlčacia doba spočíva- neplynie, teda znova začne plynúť až od zastavenia exekúcie.

V prípade, že by sa jednalo o obchodnoprávny vzťah, tam je situácia odlišná v tom, že premlčacia doba uznaného záväzku je štvorročná a  je stanovená maximálna doba, po ktorú môže premlčanie trvať a síce desať rokov, bez ohľadu na spočívanie, či pretrhnutie premlčacej doby.

Nakoľko nedisponujeme bližšími informáciami – najmä o obsahoch zmluvy a notárskej zápisnice, odporúčame Vám navštíviť advokátsku kanceláriu alebo centrum právnej pomoci, kde budete môcť predložiť všetky doklady k Vášmu prípadu a požiadať o ich konkrétne vyjadrenie k premlčaniu.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

10.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje