Dovolenka pri práci na skrátený úväzok

Otázka:

dobrý deň,
prosím o radu:
- náš pracovník má nárok na 25 dní dovolenky(odpracované roky a vek). Zamestnávateľ mu zmenil pracovný úväzok na 4 hodiny denne, 5 dní v týždni. Na koľko dní dovolenky za r. 2011má nárok, ak bude pracovať na tento úväzok do 31.12.2011?
- ďalšia prosby o informáciu:
- náš pracovník má nárok na 25 dní dovolenky(odpracované roky a vek). Zamestnávateľ mu zmenil pracovný úväzok na 4,5 hodiny denne, 4 dni v týždni. Na koľko dní dovolenky za r. 2011má nárok?
ďakujem
Čopjanová

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom výmery dovolenky u zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa pracuje na skrátený pracovný úväzok zaujímame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) „zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.“ Zákonník práce pri určovaní výmery dovolenky vôbec nerozlišuje, či zamestnanec u zamestnávateľa pracuje na plný alebo skrátený pracovný úväzok. Z uvedeného teda vyplýva, že každý zamestnanec bez ohľadu na rozsah jeho pracovného úväzku má nárok na dovolenku minimálne v rozsahu stanovenom v Zákonníku práce.

Čo sa týka výmery dovolenky tak v prípade, ak je predpoklad, že dotknutí zamestnanci budú pracovať u tohto istého zamestnávateľa po celý kalendárny rok 2011, tak týmto zamestnancom v zmysle citovaného ustanovenia Zákonníka práce vzniká nárok na dovolenku za kalendárny rok. V prípade ak zamestnanec do konca kalendárneho roka 2011 dovŕši 15 rokov pracovného pomeru po 18. roku veku, tak má podľa ustanovenia § 103 ods. 2 Zákonníka práce nárok na dovolenku vo výmere piatich týždňov.

Zároveň v tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že v prípade dovolenky za kalendárny rok zákon výmeru dovolenky určuje v týždňoch. Podľa ustanovenia § 110 ods. 1 Zákonníka práce „týždňom dovolenky je sedem po sebe nasledujúcich dní“. Z uvedeného vyplýva, že týždňom sa na účely dovolenky podľa Zákonníka práce rozumie bežný týždeň. U zamestnancov s pravidelným rozvrhnutím pracovného času a s päťdňovým pracovným týždňom (čo je prípad Vášho prvého zamestnanca) je týždňom dovolenky päť pracovných dní. U zamestnancov s pravidelným rozvrhnutím pracovného času a so štvordňovým pracovným týždňom (čo je prípad Vášho druhého zamestnanca) sú týždňom dovolenky štyri pracovné dni.

Na základe uvedených skutočností má teda Váš prvý zamestnanec nárok na 5 týždňov dovolenky, čo u neho v praxi predstavuje 25 pracovných dní a Váš druhý zamestnanec bude mať rovnako nárok na 5 týždňov dovolenky, ale u tohto druhého zamestnanca to v praxi bude predstavovať iba 20 pracovných dní.

 

S pozdravom

 

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

10.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

24

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje