Právne možnosti obrany proti navyšujúcej sa exekvovanej sume

Otázka:

Dobrý večer chcem sa spýtať akou formou mám podať sťažnosť na výkon neoprávnenej exekúcie,kedže sa mi suma z 1000eur za dva roky navýšila na 3000eur a exekútor mi stále strháva z platu nie je to úžera?
Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom možnosti podania námietok voči exekúcii zaujímame nasledujúce stanovisko:

Na základe Vami podaných informácií nie je možné určiť, z akých dôvodov a akým spôsobom sa Vám exekvovaná suma navyšuje.

Súdny exekútor je oprávnený vymáhať od Vás ako povinného to, čo ukladá právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu, prípadne iný exekučný titul, na základe ktorého ste boli povinný voči oprávnenému na určité peňažné plnenie, ktoré ste dobrovoľne neuhradili.V zásade pôjde o určitú pevnú sumu, prípadne sumu istiny a úroky. Okrem toho je oprávnený vymáhať trovy exekúcie. Trovami exekúcie sú v zmysle § 200 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“) „odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času pri vykonaní exekúcie.“

Proti exekúcii ako takej sa je možné brániť podaním námietok proti exekúcii podľa § 50 EP. „Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočne uvedené dôvody sa neprihliadne.“ Vo Vašom prípade však tento inštitút s najväčšou pravdepodobnosťou neprichádza do úvahy, keďže z Vašej otázky vyplýva, že exekúcia je vedená už určitý čas a bol vydaný exekučný príkaz, takže lehota na podanie námietok uplynula. Takisto nie je možné posúdiť, či by existoval pre podanie týchto námietok relevantný dôvod.

Takisto je možné podať na súd návrh na zastavenie exekúcie, ak pre to existuje niektorý z dôvodov uvedených v § 57 ods. 1 EP, a to:

  1. Exekúcia sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným.
  2. Rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,
  3. Zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,
  4. Exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa EP alebo osobitného zákona,
  5. Bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu,
  6. Po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,
  7. Exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,
  8. Majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
  9. Oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,
  10. Pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

Z našej pozície však pre nedostatok informácií nevieme posúdiť, či by tu relevantný právny dôvod bol.

Pokiaľ ide o trovy exekúcie, tieto predstavujú položku, ktorá môže počas trvania exekúcie vzrastať. V upovedomení o začatí exekúcie je exekútor povinný vyčísliť tzv. predbežné trovy exekúcie, a to podľa § 201 EP. Zároveň povinného upozorní, že ak dlh nesplní, tak trovy exekúcie môžu byť vyššie, a predbežne vyčísli ich výšku. Proti predbežným trovám exekúcie môže podať účastník exekučného konania námietky proti trovám exekúcie, a to do troch dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. Predpokladáme, že vo Vašom prípade táto lehota už uplynula, keďže exekúcia je vedená dlhší čas.

Avšak ak počas exekučného konania vzniknú ďalšie trovy, exekútor je povinný Vás o tom upovedomiť. Aj proti týmto ďalším trovám máte možnosť podať námietky, a to do troch dní, odkedy Vám bolo doručené upovedomenie exekútora o vzniknutí ďalších trov. Námietky proti trovám exekúcie majú význam v prípade, ak boli nesprávne vyčíslené.

Výšku finančných nárokov exekútora za výkon exekučnej činnosti stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov. Odmena súdneho exekútora je v zásade 20 % zo základu na jej určenie (ktorým je v zásade výška vymoženej pohľadávky), najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura. Pri upustení od vykonávania exekúcie sa táto odmena znižuje na polovicu. Prípadné výnimky z tohto pravidla a ďalšie podrobnosti upravuje vyhláška.

Vo Vašom prípade Vám odporúčame v prvom rade zistiť dôvod, pre ktorý sa Vám exekvovaná suma navyšuje, a za tým účelom kontaktovať súdneho exekútora. Následne je potrebné posúdiť, či na exekvovanie tejto sumy je právny nárok. Preto Vám odporúčame zhromaždiť všetky listinné podklady, ktoré sa na exekúciu vzťahujú (predovšetkým exekučný titul ako aj všetky písomnosti, ktoré Vám boli doručené od exekútora v priebehu exekúcie) a obrátiť sa na advokátsku kanceláriu v mieste Vášho bydliska, v spolupráci s ktorou môžete zvážiť možné právne kroky na Vašu obranu, ak sa na základe právneho posúdenia dospeje k záveru, že exekvovaná suma nie je oprávnená.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

08.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje