Je možné po vydaní právoplatného rozhodcovského rozsudku podať žalobu v totožnej veci na všeobecnom súde?

Otázka:

Veriteľ si na základe nároku zo spotrebiteľskej zmluvy o úvere uplatnil svoje právo na rozhodcovskom súde. Rozhodca mu priznal plnenie v rozsahu ako požadoval. Nebanková spoločnosť dala návrh na exekúciu. Exekúcia bola zastavená a to z dôvodu, že rozhodcovský rozsudok je neprieskumateľný a to z dôvodu, že neobsahuje náležité odôvodnenie. Uznesenie o zastavení exekúcie je právoplatné. Nebanková spoločnosť si svoj nárok uplatnila na všovbecnom súde, ktorý vydal platobný rozkaz. Nejedná sa v danom prípade o prekážku veci rozsúdenej.
Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom konkurencie rozhodcovského a súdneho konania zaujímame na základe Vami podaných informácií nasledujúce stanovisko:

Účastníci zmluvného vzťahu zakladajú právomoc rozhodcovského súdu tzv. rozhodcovskou doložkou, resp. rozhodcovskou zmluvou, v ktorej vyslovujú súhlas s tým, aby prípadné spory vzniknuté z ich vzájomného vzťahu riešil individuálne určený rozhodcovský súd.

Ak dôjde k rozhodcovskému konaniu, jeho výsledkom vo veci samej, t. j. meritórnym rozhodnutím, je rozhodcovský rozsudok. Podľa § 35 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v platnom znení (ďalej len „ZRK“) „doručený rozhodcovský rozsudok, ktorý už nemožno preskúmať podľa § 37, má pre účastníkov rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu.“ Preskúmanie rozhodcovského rozsudku je fakultatívny opravný prostriedok voči rozhodcovskému rozsudku, na ktorom sa však účastníci konania musia v rozhodcovskej zmluve dohodnúť, inak je preskúmanie vylúčené.

Okrem toho je možné voči rozhodcovskému rozsudku podať tzv. žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku na súde, avšak len zo závažných dôvodov taxatívne vymedzených v § 40 ZRK a v lehote 30 dní od doručenia rozhodcovského rozsudku. Z Vašej otázky však vyplýva, že v tomto prípade sa nejedná o podanie žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku, ale o podanie novej žaloby o uplatnení nároku, o ktorom už bolo rozhodnuté v rozhodcovskom konaní.

Máme však za to, že pokiaľ rozhodcovská zmluva, resp. rozhodcovská doložka bola platná, bráni to tomu, aby vec bola prejednaná a rozhodnutá pred všeobecným súdom, nakoľko účastníci zmluvy vylúčili právomoc súdu. Ako už bolo uvedené, doručený rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a bolo by popretím zmyslu rozhodcovského konania, ak by po jeho vydaní bolo možné znova prejednať vec v konaní súdnom. O veci už bolo právoplatne rozhodnuté a rozhodcovský rozsudok sa tak stáva aj exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 písm. d) zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v platnom znení.

Súd, ktorému dôjde žaloba vo veci, ktorá už bola rozhodnutá v rozhodcovskom konaní, by mal ex offo na túto skutočnosť prihliadať ako na neodstrániteľnú prekážku postupu konania a konanie by mal zastaviť podľa § 104 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.  

Je však potrebné sa uistiť o tom, že v danom prípade ide skutočne o tú istú vec, t. j. o totožnosť konania, ktorá sa prejavuje v totožnosti subjektov a v totožnosti predmetu konania. O totožnosť v subjektoch pôjde nielen v prípade, že v novom konaní pôjde o totožný nárok medzi tými istými procesnými stranami, resp. ich právnymi nástupcami, ale i vtedy, ak v ňom nositelia práv vystupujú v tom istom právnom vzťahu, prípadne i v iných procesných postaveniach. O totožnosť predmetu konania pôjde v prípade, že v novom konaní ide o rovnaký nárok alebo stav, o ktorom bolo už raz právoplatne rozhodnuté, ak sa pri tom opiera o totožný právny dôvod; ten je ale daný len vtedy, ak plynie z rovnakého skutkového stavu.

Odporúčame Vám obrátiť si na advokátsku kanceláriu. Prvnou obranou proti platobnému rozkazu je podanie odporu, a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk.

 

 

07.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje