Povinnosť oboznámiť budúceho zamestnávateľa so zdravotným stavom uchádzača o zamestnanie

Otázka:

Dobrý deň
Mám 53 rokov. Od skončenia strednej školy som mimo troch materských stále pracovala. Pred rokom zrušili súkromnú firmu, kde som dovtedy robila ako krajčírka a v ďalšej mi po troch mesiacoch skúšobnej doby nepredĺžili pracovnú zmluvu. Po šiestich mesiacoch neustáleho hľadania novej práce a so stretávaním sa z odpoveďami ako, že nesplňujem potrebnú kvalifikáciu, nemám dostatočnú prax, alebo, že miesto už bolo obsadené atd. som začala v novembri 2010 pracovať, ale iba na dohodu o vykonaní práce. Od januára som na zdravotnej dovolenke, kedy som absolvovala mnoho vyšetrení. Ich výsledok je Parkinsonova choroba. Už prešlo obdobie šiestich mesiacov, čo som bola zaregistrovaná na úrade práce, takže teraz žiadne peniaze nedostávam. Taktiež vďaka manželovi, ktorý pracuje ako učiteľ nie sme v hmotnej núdzi. Zamestnávateľ, u ktorého som pracovala pred Vianocami na dohodu mi ponúkol pracovnú zmluvu. Obávam sa však, že keď mu poviem moju diagnózu nebude mať už o zmluvu záujem. Chcela by som sa Vás spýtať aké mám možnosti v tejto situácii.

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom zamestnania sa po zistení diagnózy zaujímame nasledujúce stanovisko:

Už pred uzatvorením pracovnej zmluvy majú budúci účastníci pracovnoprávneho vzťahu, t. j. budúci zamestnávateľ a budúci zamestnanec, voči sebe vzájomné povinnosti, vymedzené v § 41 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „ZP“) v platnom znení. Zo strany zamestnávateľa ide predovšetkým o povinnosť oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať. Podľa § 41 ods. 2 ZP „Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.“ Pokiaľ však ide o povolanie krajčírky, nie je nám známy nijaký právny predpis, ktorý by stanovoval osobitné zdravotné a psychické požiadavky na jeho výkon a preto podľa nášho názoru budúci zamestnávateľ nemá dostatočný právny dôvod od Vás vyžadovať  špecifické informácie o Vašom zdravom stave.

Na druhej strane však Vy ako budúci zamestnanec máte v zmysle § 41 ods. 7 ZP povinnosť „informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa ak ide o mladistvého.“ To znamená, že ak charakter Vašej choroby môže spôsobiť, že si svoju prácu nebudete vykonávať riadne a potenciálne by tak mohla vzniknúť na strane zamestnávateľa škoda, a táto skutočnosť je Vám známa, ste povinná o tom zamestnávateľa upovedomiť. V opačom prípade by si mohol zamestnávateľ voči Vám v pracovnoprávnom spore uplatňovať nárok na náhradu škody. Ak však Vaša diagnóza nemá na výkon práce nijaký vplyv (čo je otázka lekárskeho, nie právneho posúdenia) a budete schopná si plniť riadne všetky povinnosti zamestnanca, podľa nášho názoru nie je dôvod neuzavrieť pracovný pomer. Pripomíname, že pracovný pomer môžete ako zamestnanec kedykoľvek ukončiť podaním výpovede aj bez udania dôvodu štandardne s dvojmesačnou výpovednou dobou.  

Je dôležité ešte uviesť, že posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu má aj svoju objektívnu stránku, ktorú predstavujú preventívne zravotné prehliadky v zmysle zákona č. 355/3007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v platnom znení. Medzi tieto prehliadky patria aj tzv. vstupné lekárske prehliadky, ktoré je zamestnanec povinný absolvovať buď u pracovníkov pracovnej zdravotnej služby alebo, pokiaľ ide o menej rizikové práce zaradené do prvej a druhej kategórie rizikovosti prác (tam by zrejme spadala aj profesia krajčírky), je možné ich absolvovať u svojho všeobecného lekára. Ak Vás zamestnávateľ bude v zmysle uvedeného zákona absolvovanie tejto prehliadky vyžadovať, prípadná nespôsobilosť na výkon práce môže vyplynúť aj z neho.

V závislosti od závažnosti Vašej diagnózy, ktorú nevieme posúdiť a od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť by v budúcnosti prichádzala do úvahy aj možnosť poberania invalidného dôchodku, pri splnení všetkých podmienok stanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v platnom znení. Pre konkrétnejšie informácie Vám odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk.

 

07.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje