Je možné stanoviť v závete podmienku?

Otázka:

Prosím o odpoveď na otázku :

Mám jedno dospelé dieťa z prvého manželstava a dve maloleté deti
v súčastnom manželstve. Vlastním 1/2 rodinného domu, druhú manželka.
Chcem napísat závet tak aby dom nemohol byť predaný pokiaľ deti nedosiahnu
plnoletosť. Svôj podiel odkazujem iba deťom. Aké sú možnosti ?

Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom právnych možností a podmienok spísania závetu zaujímame nasledujúce stanovisko:

Zo znenia Vašej otázky predpokladáme, že s manželkou ste podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, teda že ho nemáte v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Pri spisovaní závetu je potrebné rešpektovať určité zákonom stanovené pravidlá. Podľa § 477 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“) „v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.“

Ak teda v závete neurčíte podiely, ktoré majú Vaše deti zdediť, každé dieťa zdedí 1/3 z Vášho podielu na rodinnom dome. Ak by ste plánovali podiely určiť inak, je potrebné, aby ste pamätali na znenie ustanovenia § 479 OZ: „Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.“

(Pre vysvetlenie: Ak by sa dedilo zo zákona, dedila by Vaša manželka a Vaše deti, každý rovným dielom (§ 473 ods. 2 OZ). To znamená, že každý z nich by zdedil ¼ Vášho podielu na rodinnom dome. Teda v závete ste povinný odkázať maloletým deťom minimálne ¼ a plnoletému minimálne 1/8 z Vášho podielu na rodinnom dome.)

Najproblematickejším v tejto súvislosti sa však javí Vaša požiadavka, aby k predaju rodinného domu nemohlo prísť, kým deti nedosiahnu plnoletosť. V § 478 ods. 1 OZ prvá veta je totiž výslovne uvedené, že „akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky.“ Zákon teda zakazuje, aby poručiteľ v závete stanovil určité príkazy, podmienky, za ktorých sa má jeho posledná vôľa vykonať. Pôjde predovšetkým o príkazy, aby dedič použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby dedič niečo vykonal (napr. príkaz o spôsobe vypravenia pohrebu, udržiavania hrobu, o spôsobe užívania dedením nadobudnutej veci, ale aj o zákaze jej scudzenia, zaťaženia a podobne.) Ak by ste takúto podmienku do závetu uviedol, nemala by právne následky, to znamená, že by sa na ňu neprihliadalo.

Vo Vašom prípade je potrebné predovšetkým zvážiť motívy, ktoré Vás viedli k tom, že ste mali záujem týmto spôsobom podmieniť závet, vziať do úvahy rodinné vzťahy a väzby a prípadne najsť alternatívne riešenie v spolupráci s advokátom.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk.

 

 

04.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje