Vymáhanie dlžného výživného

Otázka:

dobrý deň...som študentka na VŠ a na otca som podala trestné stíhanie za zanedbanie výživného...môj otec však s tým nič nerobí akoby mu bolo jedno, že je podané na neho trestné stíhanie. Dĺžna suma na bežnom výživnom je 610 eur a na zročnom 400 eur... chcem sa spýtať, čo sa dá robiť ďalej? aby som tie peniaze od neho nejak dostala. nie je vhodnejšie vykonanie exekúcie? alebo akým štýlom dostanem ti peniaze najrýchlejšie? a keď je začaté trestné stíhanie dá sa zároveň podať príkaz na exekúciu? Prosím o radu..ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom vymáhania dlžného výživného od otca zaujímame nasledujúce stanovisko:

Podanie trestného oznámenia, i keď je bezpochyby Vašim právom, nie je samo o sebe cestou vymoženia dlžného výživného. V prípade, ak bude Váš otec právoplatným rozsudkom trestného súdu uznaný vinným z trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení, sankciou preňho bude uloženie trestu určeného súdom, pričom Trestný zákon pre tento trestný čin stanovuje trest odňatia slobody v základnej skutkovej podstate vo výmere až na dva roky.

Predpokladáme, že povinnosť prispievať na Vašu výživu bola Vášmu otcovi uložená vykonateľným rozhodnutím súdu. Vykonateľné rozhodnutie súdu je v zmysle § 41 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „EP“) tzv. exekučným titulom, teda podkladom pre vykonanie exekúcie, čiže vymoženie rozhodnutím priznaného nároku aj proti vôli povinného, v tomto prípade Vášho otca. Odporúčame Vám preto podať návrh na vykonanie exekúcie.

Tento návrh musí obsahovať náležitosti uvedené v § 39 EP, t. j. musí byť zjavné, ktorému exekútorovi je určený, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, musí byť podpísaný a datovaný. Okrem toho návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva. K návrhu je potrebné priložiť rovnopis súdneho rozhodnutia opatrený tzv. doložkou vykonateľnosti. Návrh na vykonanie exekúcie môžete podať ktorémukoľvek exekútorovi. Ten po získaní poverenia na vykonanie exekúcie od súdu bude ďalej postupovať v zmysle Exekučného poriadku – zisťovať majetok povinného a v závislosti od týchto zistení ho prípadne speňažovať. Pre úplnosť dodávame, že poplatok za podanie žiadosti o udelenie poverenia súdnemu exekútorovi je 16,50 eur. Podaniu návrhu na vykonanie exekúcie nebráni, že Voči Vášmu otcovi je vedené trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Okrem toho dávame do pozornosti možnosť žiadať o tzv. náhradné výživné v zmysle zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v platnom znení (ďalej len „zákon o náhradnom výživnom“). Za určitých v tomto zákone stanovených podmienok je možné, aby Vám výživné, ktoré Vám patrí, vyplácal štát, ktorý si následne zaplatené náhradné výživné bude vymáhať od Vášho otca.

V zásade musia byť pre poskytnutie náhradného výživného splnené tieto základné podmienky:

  1. musíte byť tzv. oprávnenou osobou, nezaopatreným dieťaťom. Nezaopatreným dieťaťom sa podľa § 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v platnom znení rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz;
  2. rodič oprávnenej osoby alebo iná fyzická osoba, ktorej bola právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou uložená povinnosť platiť výživné oprávnenej osobe (ďalej len „povinná osoba“), neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, v lehote a spôsobom určených právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej tri po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného;
  3. exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi
  4. povinná osoba nezačala platiť výživné.
  5. priemerný mesačný príjem, ktorý sa na tieto účely posudzuje, za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o náhradné výživné nepresahuje 2,2 násobku sumy životného minima.

Za istých podmienok by ste boli oprávnenou osobou aj v prípade, ak Vám nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku, alebo suma sirotských dôchodkov alebo sirotských výsluhových dôchodkov je nižšia ako suma minimálneho výživného.

O nároku na náhradné výživné rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a to na základe písomnej žiadosti. Pre získanie ďalších podrobnejších informácií a posúdenie toho, či spĺňate podmienky pre priznanie náhradného výživného Vám odporúčame obrátiť sa priamo na úrad v mieste Vášho bydliska, kde Vám poskytnú ďalšie informácie o výplate, maximálnej výške náhradného výživného a ďalších náležitostiach.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk.

 

04.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje