Oprávnenie starostu obce rozhodovať o trvaní pracovného pomeru zamestnanca školy

Otázka:

Dobrý deň. Chcem sa spýtať, či môže starosta obce prikázať riaditeľovi základnej školy, aby nepodpisoval predĺženie pracovnej zmluvy? Má starosta právo zasahovať do pracovných záležitostí v škole? Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom oprávnení starostu obce voči riaditeľovi základnej školy zaujímame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 27 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základná škola právnickou osobou a v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Štatutárnym zástupcom základnej školy je riaditeľ základnej školy, ktorý školu riadi (§ 5 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) v platnom znení).

Starosta obce ako fyzická osoba samozrejme nemá voči riaditeľovi školy nijaké oprávnenia. Ak uvažujeme o oprávneniach starostu ako štatutárneho zástupcu obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy (hoci vo Vašej otázke to explicitne uvedené nebolo), je potrebné vychádzať z § 6 zákona o štátnej správe v školstve, kde je vymedzená pôsobnosť obce. Oprávnenie rozhodovať o pracovných pomeroch zamestnancov základnej školy medzi právomoci obce nepatrí. Obec ako zriaďovateľ základnej školy vymenúva riaditeľa základnej školy. Avšak rozhodovanie o pracovných pomeroch ostatných zamestnancoch školy je už plne v kompetencii samotnej školy, v mene ktorej koná riaditeľ.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk.

 

 

01.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje