Oprávnenie starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva byť konateľom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej obcou

Otázka:

Dobry den,
nasa obec chce zalozit obchodnu spolocnost, kde bude spolocnikom este s jednym sukromnym spolocnikom.
Moze byt jednym z konatelov tejto obchodnej spolocnosti starosta obce? Ak nie, tak moze byt konatelom poslanec?Dakujem za Vasu odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom možnosti starostu obce alebo obecného poslanca byť štatutárnym zástupcom obchodnej spoločnosti založenej obcou zaujímame nasledujúce stanovisko:

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) obecnému zastupiteľstvu obce je okrem iného vyhradené „zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“

Z citovaného ustanovenia vyplýva, že obec je oprávnená založiť obchodnú spoločnosť a oprávnením obecného zastupiteľstva je schváliť zástupcu obce, ktorý bude členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti.

Pokiaľ ide o oprávnenie starostu obce byť jedným zo štatutárnych zástupcov novovzniknutej obchodnej spoločnosti (vo vašom prípade pôjde pravdepodobne o spoločnosť s ručením obmedzeným), je potrebné vychádzať z vymedzenia právneho postavenia starostu ako je zakotvené v § 13 a nasl. zákona o obecnom zriadení. Podľa predmetného ustanovenia je starosta predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce. Funkcia starostu obce je verejnou funkciou. To znamená, že na starostu obce sa vzťahuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ocrhane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“). Podľa čl. 5 ods. 2  prvej vety tohto ústavného zákona verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.“

Z uvedeného vyplýva, že starosta obce nemôže byť jedným z konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným založenej obcou.

Pokiaľ ide o poslanca obecného zastupiteľstva, tu je situácia odlišná. Poslanec obecného zastupiteľstva totiž nemá postavenie verejného funckionára. Podľa čl. 2 ods. 1 ústavného zákona sa za verejných funkcionárov (popri ďalších vymedzených funkciách) považujú len poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, mestských zastupiteľstiev, zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a Košiciach a zastupiteľstiev vyšších územných celkov.

Z uvedeného vyplýva, že poslanec obecného zastupiteľstva môže byť jedným z konateľov spoločnosti s ručením obmedzeným založenej obcou.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

01.02.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

16

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje