Výkon exekučnej činnosti súdnym exekútorom

Otázka:

prosim pomoc - uz viac ako 2 roky po vyhratom sudnom spore o nevratenu osobnu pozicku bola podana exekucia a vsetky nalezitosti prebehli oficialne s tym, ze exekutor ma na starosti vymahanie dlhu.
na nevrateni penazi participuju 2 ludia, na oboch sa vztahuje exekucne konanie. viac ako 2 roky sme nevideli ani cent, aj ked sme zaplatili sud, vsetky poplatky, exekucne trovy atd.
jedina info, ktoru mame - je meno exekutora a tel. kontakt, na ktory exekutor odpoveda, ze ,,sme v poradi,,.
otazka / ako poskodena mam pravo vediet nasledovne?
1. kolko exekucii a v akej hodnote ma povinny uhradit predo mnou?
2. aky je kluc na postup pri
vymahani exekucii, ak ich ma povinny viac? kto urcuje poradie? exekutor?
3. je pravdou, ako sa vyjadril povinny, ze pocka par rokov a po desiatich rokoch od zacatia exekucneho konania sa mu exekucia automaticky zrusi, aj ked sud vydal pre neho platobny prikaz?
4. Mam pravo vediet, ked druha osoba v tejto kauze nema ziadne ine exkucie a je normalne zamestnana, preco
exekutor nenariadil exekuciu aspon splatkami - platobnym kalendarom?
5. od exekutora, ktoremu som samozrejme zaplatila, nemam ziadny pisomny doklad o jeho cinnosti, ani o tomn ako komunikuje s povinnymi.
nikdy sa so mnou ani osobne
nestretol, ani pisomne neskontaktoval / je to normalny postup? jeho meno som sa dozvedela len od svojho pravneho zastupcu, ktory ma zastupoval s sude v tejto kauze a telefon som si nasla v zozname. je takyto postup korektny zo strany exekutora?
dakujemOdpoveď:

Dobrý deň,

ku Vašej otázke ohľadom postupu súdneho exekútora pri výkone exekučnej činnosti súdnym exekútorom zaujímame nasledujúce stanovisko:

Pravidlá výkonu exekučnej činnosti súdnym exekútorom sú upravené v zákone č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

V zmysle ustanovenia § 3 Exekučného poriadku „exekútor vykonáva exekučnú činnosť nestranne a nezávisle. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami podľa čl. 7 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky, zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie a rozhodnutím súdu vydanom v exekučnom konaní.“ Z citovaného ustanovenia vyplýva záver, že súdny exekútor je pri výkone exekučnej činnosti nezávislý a nie je viazaný pokynmi oprávneného, a teda samostatne rozhoduje, ako bude exekučnú činnosť v konkrétnom prípade vykonávať.

Exekučný poriadok nestanovuje súdnemu exekútorovi povinnosť osobitne informovať oprávneného o priebehu exekúcie. Každopádne oprávnený ako účastník konania môže kedykoľvek požiadať súdneho exekútora o zaujatie stanoviska ohľadom priebehu exekúcie a podľa nášho názoru súdne exekútor by mal toto stanovisko poskytnúť, aj keď Exekučný poriadok takúto povinnosť súdnemu exekútorovi výslovne neukladá. Účastník konania, a teda aj oprávnený má ďalej v zmysle ustanovenia § 205 ods. 1 Exekučného poriadku právo kedykoľvek počas trvania exekučného konania nahliadnuť do exekučného spisu a robiť si z neho výpisy, ale len v kancelárii súdneho exekútora a pod dohľadom zamestnanca kancelárie súdneho exekútora.

Čo sa týka automatického zrušenia exekúcie po uplynutí desiatich rokov o začatia exekúcie, tak v tejto súvislosti uvádzame, že takéto tvrdenie nie je pravdivé. Ak sa už raz exekučné konanie začalo, tak môže skončiť iba spôsobom, ktorý Exekučný poriadok pozná. Podľa platnej právnej úpravy exekučné konanie môže skončiť iba niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  1. vykonaním exekúcie (uspokojením nároku oprávneného);
  2. zastavením exekúcie pre niektorý z dôvodov podľa ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme, že uplynutie nejakej doby od začatia exekučného konania nie je dôvodom pre zastavenie exekúcie.

V prípade, ak je voči povinnému vedených viacero exekučných konaní, tak poradie, v akom sa budú uspokojovať nároky oprávnených je stanovené v Exekučnom poriadku. Určenie tohto poradia závisí od konkrétneho spôsobu vykonania exekúcie, ktorý súdne exekútor zvolil voči tomuto povinnému:

  1. v prípade, ak je exekučné konanie vedené zrážkami zo mzdy a iných príjmov, tak poradie uspokojenia nárokov oprávnených sa spravuje dňom doručenia exekučného príkazu platiteľovi mzdy povinného;
  2. v prípade, ak je exekučné konanie vedené prikázaním pohľadávky, tak poradie uspokojenia nárokov oprávnených sa spravuje dňom doručenia exekučného príkazu banke alebo dlžníkovi povinného;
  3. v prípade, ak je exekučné konanie vedené predajom hnuteľných veci alebo predajom nehnuteľností povinného, tak poradie, v akom exekútor vykonáva výplatu jednotlivých pohľadávok oprávneným sa spravuje dňom, keď súdnemu exekútorovi došiel návrh na vykonanie exekúcie pre jednotlivé pohľadávky;
  4. v prípade, ak je na nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného zriadené exekučné záložné právo, tak pre poradie tohto záložného práva je rozhodujúci deň jeho zápisu do katastra nehnuteľností.

 

V prípade, ak máte pochybnosti o zákonnosti postupu súdneho exekútora, resp. ak máte výhrady voči jeho činnosti, máte v zmysle ustanovenia § 218a Exekučného poriadku právo podať na dotknutého súdneho exekútora sťažnosť. Sťažnosť sa podáva v písomnej forme a adresovať ju treba Slovenskej komore exekútorov, ktorá bude sťažnosť vybavovať.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

27.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje