Užívacie právo k vozidlu do rozdelenia BSM

Otázka:

Dobrý deň,

Potrebovala by som poradiť. Som rozvedená.Nemáme ešte majetkovo právne vysporiadanie. Som majitelkou vozidla wolsvagen golf. Je aj písané na moju osobu S. D. s bydliskom v Bratislave. Od rozvodu ho exmanžel využíva a vôbec mi nechce odovzdať kľúče a doklady od daného vozidla. Vyjadril sa takým spôsobom, že nemám na to auto vôbec žiadny nárok. Koncom roku vraj stratil technický preukaz od vozidla, ktorého stratu aj nahlásil na políciu, ale nakoľko nie je jeho majitelom nový technický nemá vybavený a aj napriek tomu jazdí nadalej bez doladov týmto vozidlom. Ked som sa bola informovať na daný problém na našom obvodnom oddelení v P. B. mi povedali, že bez majetkovoprávneho vysporiadania mi v tom nevedia pomocť a ohladom toho že jazdí bez papierov vraj to je jeho problém, ked ho chytia pri kontrole.

Píšem Vám preto lebo do konca januára má byť uhradené PZP za vozidlo a nakolko nemám TP ani vozidlo nemám ako ho uzatvoriť a kedže ho už skoro pol roka nevyužívam a nemám k nemu ani prístup. Chcem sa spýtať ako predídem tomu, aby som nebola kvoli tomu sankcionovaná za nezaplatené PZP, v najhoršom prípade keby sposobil nehodu, aby to nevymáhali odo mna ako majitelky vozidla.

Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne ďalších krokov v súvislosti s užívaním auta Vaším exmanželom Vám zasielame nasledovné stanovisko:

V zmysle §  143 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Nakoľko z Vašej otázky vyplýva, že už bol podaný návrh na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva, súd môže i v priebehu konania dočasne upraviť pomery účastníkov tak, že na návrh účastníka nariadi predbežné opatrenie. Predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi, aby niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal. V tomto prípade je možné nariadiť Vášmu exmanželovi, aby sa zdržal užívania vozidla.

Za týmto účelom je potrebné podať návrh na vydanie predbežného opatrenia v zmysle § 75 a nasledujúcich zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku, ktorý musí obsahovať zákonné náležitosti ako vaše a exmanželove identifikačné údaje, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich nariadenie predbežného opatrenia (neplatenie poplatkov spojených s  užívaním vozidla zo strany Vášho exmanžela), označenie dôkazov, ktorých sa dovolávate (napr. Vaše výzvy exmanželovi), uvedenie podmienok dôvodnosti nároku a odôvodnenie nebezpečenstva bezprostredne hroziacej ujmy (Vaša finančná strata v prípade nezaplatenia povinného zmluvného poistenia a prípadnej nehody). Z návrhu musí byť zrejmé, čoho sa domáhate (zdržanie sa/zákaz užívania vozidla zo strany exmanžela). O návrhu na nariadenie predbežného opatrenia rozhodne súd bezodkladne najneskôr do 30 dní po doručení návrhu.

V súvislosti so stratou technického osvedčenia vozidla uvádzame postup k vydaniu jeho duplikátu:

V zmysle § 2 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o podmienkach prevádzky vozidiel) prevádzkovateľom vozidla je vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ osvedčenia o evidencii časť I a časť II, ktorí sú zapísaní v osvedčení o evidencii časť I a časť II a oprávnení rozhodovať o použití vozidla, alebo vlastník vozidla alebo ním určený držiteľ technického osvedčenia vozidla, ktorí sú oprávnení rozhodovať o používaní vozidla.

V zmysle § 23 zákona o podmienkach prevádzky vozidiel prevádzkovateľ vozidla je povinný osvedčenie o evidencii časť I, osvedčenie o evidencii časť II a technické osvedčenie vozidla:

a) chrániť pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím; stratu alebo odcudzenie týchto dokladov je povinný bezodkladne oznámiť najbližšiemu orgánu Policajného zboru,

b) na výzvu orgánu Policajného zboru alebo obvodného úradu dopravy predložiť v ním určenej lehote a vyplniť príslušné tlačivá.

Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je prihlásené v evidencii vozidiel, môže na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časti I alebo osvedčenia o evidencii časti II z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia orgán Policajného zboru, a to za podmienok ustanovených osobitným predpisom. Na základe písomnej žiadosti požiadať o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla z dôvodu jeho poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia

a) výrobcu alebo zástupcu výrobcu, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; výrobca alebo zástupca výrobcu je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,

b) obvodný úrad dopravy, ktorý vydal technické osvedčenie vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu,

c) obvodný úrad dopravy, ak výrobca alebo zástupca výrobcu podľa písmena a) zanikol alebo už neexistuje a nemá kto vydať duplikát technického osvedčenia vozidla; obvodný úrad dopravy je oprávnený duplikát vydať len na základe písomného súhlasu štátneho dopravného úradu.

Ak sa žiadosť podľa odsekov podáva z dôvodu straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je doklad o ohlásení straty alebo odcudzenia. Ak sa žiadosť podáva z dôvodu poškodenia, zničenia, straty alebo odcudzenia, prílohou k žiadosti je odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania; odborný posudok o kontrole originality vozidla sa nevyžaduje pri vozidlách kategórie S, PN a výmenných nadstavbách.

Pre bližšie informácie Vám odporúčame obrátiť na advokáta alebo centrum právnej pomoci, kde Vám kompetentné osoby poskytnú ďalšie odborné poradenstvo.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

25.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje