Právo na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia (daru/pôžičky) a jeho premlčanie

Otázka:

Dobrý deň,

moja zosnulá mama zaplatila jednej osobe prevodom zo svojho účtu modulový dom v hodnote 50 tisíc eur. Viem, že tieto peniaze jej nikdy nevrátila. Disponujem prevodnými príkazmi v papierovej forme. Existuje možnosť, aby som si tieto peniaze od nej nárokoval späť? Mama zomrela v r. 2019.

Ďakujem,
Varga

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vašej otázky ohľadom nároku na vrátenie poskytnutého peňažného plnenia Vašou matkou uvádzame nasledujúce stanovisko: Na úvod je potrebné zodpovedať otázku, akým titulom poskytla Vaša matka peniaze tretej osobe na obstaranie modulového domu. 1. Ak peniaze v hodnote 50.000,-€ Vaša matka tretej osobe darovala, v danom prípade si Vy ako jej syn a dedič nemôžete nárokovať na vrátenie týchto peňazí, pretože v zmysle ustanovenia § 630 Občianskeho zákonníka a z rozhodovacej praxe súdov vyplýva, že žiadať o vrátenie daru môže len darca a toto právo neprechádza na jeho dedičov. 2. Ak Vaša mama tretej osobe peniaze na kúpu modulového domu požičala (a táto osoba jej peniaze nevrátila), došlo k vzniku pohľadávky Vašej mamy voči tejto tretej osobe. Tu platí iná situácia ako v bode č. 1, pretože pohľadávky sú predmetom dedičského konania a prechádzajú na dedičov. Z uvedeného vyplýva, že táto pohľadávky matky na vrátenie sumy 50.000,-€ prešla na Vás a Vy sa ako dedič môžete domáhať vrátenia požičaných peňazí. V danom prípade je rozhodujúce, či medzi Vašou mamou a treťou osobou bola dohodnutá lehota splatnosti, t.j. lehota, do kedy má tretia osoba peniaze vrátiť. Vzhľadom k uvedenému môžu nastať dve rôzne situácie: a) Medzi Vašou mamou a treťou osobou bola dohodnutá lehota na vrátenie pôžičky: Podľa ustanovenia § 101 Občianskeho zákonníka: "Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz." Z citovaného ustanovenia vyplýva, že nasledujúci deň po lehote splatnosti začína plynúť 3-ročná premlčacia lehota, v rámci ktorej je potrebné uplatniť svoje právo na vrátenie pôžičky na súde. Vysvetlené na príklade, ak bola tretia osoba v zmysle dohody s Vašou matkou povinná vrátiť jej požičané peniaze napr. do 31.12.2019, odo dňa 01.01.2020 Vašej matke (resp. Vám) začala plynúť 3-ročná premlčacia lehota, v rámci ktorej máte právo žiadať od tretej osoby peniaze späť. Ak tretiu osobu v tejto lehote nezažalujete, vaše právo sa premlčí a ak tretia osoba vznesenie námietku premlčania, v podstate sa nemôžete úspešne domáhať vrátenia požičaných peňazí, pretože Vaše právo vznesením námietky premlčania zanikne. b) Medzi Vašou mamou a treťou osobou nebola dohodnutá lehota na vrátenie pôžičky: Podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka: "Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal." Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokiaľ medzi Vašou matkou a treťou osobou nebola dojednaná doba splatnosti, t.j. doba do kedy má tretia osoba vrátiť Vašej matke požičané peniaze, tretia osoba je povinná tak urobiť až po tom, čo ju Vaša matka na plnenie vyzvala (resp. čo ju na plnenie vyzvete Vy). V tejto súvislosti však považujeme za dôležité uviesť, že otázka premlčania práva na vrátenie požičanej sumy je v tomto prípade upravená odlišne. Podľa právnej vedy: "Prevažná časť právnej teórie vychádza z názoru, že pokiaľ splatnosť záväzku nie je stanovená žiadnym právne relevantným spôsobom, je nevyhnutné viazať začiatok plynutia premlčacej doby už na vznik samotného dlhu. To potvrdzuje aj samotná judikatúra (napr. Najvyšší súd SR, sp.zn. 1Cdo/197/2009, R (ČR) 73/2010, R (ČR) 104/2011). (Števček a kol. Občiansky zákonník II. § 451 - 880. Komentár. Praha: C.H. Beck, 2015, 1580 s.) Z uvedeného vyplýva, že 3-ročná premlčacia lehota v danom prípade (ak nebola dohodnutá lehota splatnosti) začala plynúť dňom, kedy Vaša matka požičala tretej osobe peniaze. Ak ku požičaniu peňazí došlo napr. v mesiaci január 2018, tak premlčacia doba, v rámci ktorej mohla Vaša matka príp. teraz Vy zažalovať tretiu osobu na vrátenie 50.000,-€ uplynula v januári 2021. Za týchto okolností sa už nemôžete úspešne domáhať vrátenia pôžičky. Na základe vyššie uvedeného možno vyvodiť záver, že pokiaľ Vaša matka tretej osobe peniaze požičala, najskôr je potrebné zodpovedať si otázku, či si medzi sebou dojednali alebo nedojednali lehotu splatnosti tejto pôžičky. Ak poznáte túto lehotu, môžete si úspešne vymáhať peniaze od tretej osoby za predpokladu, že ešte neuplynuli 3 roky od tejto lehoty. Ak lehotu splatnosti nepoznáte (resp. nebola dojednaná), trojročná lehota na podanie žaloby Vám začala plynúť odo dňa, keď Vaša matka tretej osobe peniaze požičala. Znovu platí obdobné, že ak táto lehota ešte neuplynula, môžete podať žalobu na vrátenie pôžičky na súde, príp. podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Uváženie vyššie uvedených otázok je významné z toho dôvodu, že v prípade, ak by ste podali žalobu po uplynutí premlčacej lehoty, tak tretia osoba s najväčšou pravdepodobnosťou v súdnom konaní vznesenie námietku premlčania a vaša žaloba bude zamietnutá. Zároveň budete povinný zaplatiť ešte aj súdne trovy, ktoré môžu predstavovať pomerne vysokú sumu (suma súdnych trov závisí predovšetkým od sumy pôžičky, ktorá bola predmetom súdneho konania a od skutočnosti, či sa účastníci tohto súdneho konania nechajú zastúpiť advokátom). Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky a nemali sme k dispozícii podrobnejšie informácie, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
21.01.22

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje