Zmena spôsobu využitia poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve, vyhodnotenie správnosti postupu pri podávaní pripomienok k návrhu územného plánu mesta

Otázka:

Dobrý deň, podala som mestu Nová Baňa nasledovný podnet na zahrnutie pozemkov v mojom vlastníctve a vlastníctve mojich príbuzných- sme 4 spoluvlastníci. Následne som bola pozvaná na prerokovanie. Nakoľko som osobou ZŤP- na invalidnom vozíčku, splnomocnila som účasťou na prerokovaní manžela. Ten sa prerokovania zúčastnil, ale pani spracovateľka- odborne spôsobilá osoba sa k manželovi správala veľmi arogantne a na záver mu odovzdala zápis, ktorý prikladám v prílohe. Moja otázka znie, položili sme našu žiadosť nesprávne, alebo sme nesprávne postupovali ? Vážený pán primátor, Na základe Verejného oznamu mesta Nová Baňa zo dňa 10.3. 2021 podávam v zmysle § 16 odst.2 zákona č.50 /1976zb.o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení podávam opätovne pripomienku k Návrhu územného plánu mesta Nová Baňa- zmeny a doplnky č.1 Pripomienku podávam v súlade s predchádzajúcimi žiadosťami a pripomienkami, ktoré boli mestu Nová Baňa doručené nasledovne : ¬ V roku 2019 som na základe zverejnenia oznámenia mesta Nová Baňa o otvorení Územného plánu mesta Nová Baňa podala žiadosť v mene všetkých spoluvlastníkov o zmenu územného plánu. ¬ Žiadosť bola podaná v stanovenom termíne a zahŕňala zmenu využitia pozemkov vedených na LV XXXX a LV XXXX lokalizovaných v údolí starohutského potoka, ktoré sú v mojom vlastníctve a vlastníctve mojej rodiny. Uvedené pozemky tvoria spolu ucelené územie o rozlohe XX XXX m 2 ¬ obsahom žiadosti bola zmena využitia daného územia a zosúladenie s ustanoveniami Územného plánu mesta Nová Baňa Nakoľko nám bolo telefonicky oznámené, že pôvodnej žiadosti nebolo vyhovené, podnikli sme pre splnenie podmienok v zmysle záväznej časti Nova Baňa ZaD č. 1 nasledovné kroky: 1) zabezpečenie prístupovej cesty k pozemkom Prístup k pozemkom bude zabezpečený v zmysle GP spracovaného Bc. XX 2) zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre zabezpečenie dodávky elektrickej energie sme požiadali SSE o vyjadrenie k možnostiam dodávkam elektrickej energie Kópia vyjadrenia SSE bola zaslaná na MÚ v Novej Baňa 3) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta podľa spracovaného GP Dňa 18.augusta 2020 bola podaná Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve mesta Nová Baňa o rozlohe 65 m 2 ( jedná sa o priestor medzi krajnicou cesty a novým prístupom k predmetným pozemkom) 4) Zabezpečenie dodávky vody pre zabezpečenie dodávky vody bola na žiadosť Ing. XX spracovaná RNDr. XX hydro – geologická štúdia, ktorej fotokópiu prikladám ako prílohu tejto žiadosti-pripomienky Kroky, ktoré sme absolvovali, boli zosumarizované a ako komplexná informácia zaslané listom doporučene 25.2.2021 na vedomie Mestu Nová Baňa. Na základe uvedených krokov opätovne žiadame o prehodnotenie spôsobu využitia daných pozemkov v KÚ Nová Baňa ,vedených na LV XXXX a  LV XXXX na pozemky pre bývanie a rekreáciu s rešpektovaním podmienok Záväznej časti Územného plánu. Jedná sa o pozemky v časti Bôrina. Tento doteraz nevyužitý priestor bude môcť takto poskytnúť vhodné územie pre bývanie mladých rodín alebo na rekreáciu. V prvej fáze predpokladáme na území o celkovej  rozlohe XXXXX m 2 výstavbu 6 až 7 rodinných domov relizovaných mojimi deťmi ,deťmi  vnúčatami ostatných spoluvlastníkov uvedených pozemkov. Bývanie –uvedená lokalita je územie s južnou orientáciou v širšom centre mesta s dobrou dopravnou dostupnosťou do centra mesta Rekreácia - jedná sa o vhodné východiskové územie k turistickým a športovým centrám (Chotár, Drozdovo ) Nakoľko sa jedná o územie, ktoré je vo vlastníctve našej rodiny už niekoľko generácií a všetci vlastníci ho získali dedičstvom, veríme, že našim požiadavkám bude vyhovené.

Odpoveď:

Dobrý deň, na základe Vami položenej otázky ohľadom podania pripomienok k návrhu územného plánu mesta Nová Baňa a ohľadom zmeny spôsobu využitia poľnohospodárskych pozemkov v súkromnom vlastníctve uvádzame nasledovné stanovisko: 1. Nastolená problematika je upravená najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“), ako aj v príslušných vykonávacích právnych predpisoch. 2. V zmysle § 8 ods. 1 stavebného zákona: „Územnoplánovacia dokumentácia komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce.“ Podľa ustanovenia § 16 ods. 2 stavebného zákona: „Orgánmi územného plánovania sú obce, samosprávne kraje a krajské stavebné úrady.“ V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 stavebného zákona: „Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie oznámi orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, verejnosti spôsobom v mieste obvyklým. Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený počas 30 dní na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.“ V zmysle ustanovenia § 22 ods. 7 stavebného zákona: „Stanoviská a písomné pripomienky k návrhu, ktoré neboli zohľadnené, znovu prerokuje orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu, s tými, ktorí ich uplatnili.“ Podľa ustanovenia § 26 ods. 3 stavebného zákona: „Územné plány obcí a zón schvaľuje obec.“ 3. Keďže sme nemali k dispozícií všetky v otázke spomínané dokumenty (najmä zápisnicu o prerokovaní pripomienok podaných k návrhu územného plánu mesta Nová Baňa – zmeny a doplnky č.1, ako ani dôvody nevyhovenia Vašej žiadosti z roku 2019), pri formulovaní našej odpovede sme vychádzali výlučne z informácií, ktoré ste nám poskytli. Na základe toho máme za to, že Váš postup pri predkladaní pripomienok k návrhu územného plánu mesta Nová Baňa – zmeny a doplnky č.1 bol v súlade so všetkými vyššie uvedenými ustanoveniami stavebného zákona. Uvedený názor je podporený aj tou skutočnosťou, že Vás mesto Nová Baňa pozvalo na prerokovanie Vami podaných pripomienok. 4. Nad rámec Vašej otázky ohľadom správnosti postupu pri podaní žiadosti o zmenu územného plánu mesta a pripomienok k nemu, sa domnievame, že ste mesto Nová Baňa žiadali o prehodnotenie spôsobu využitia Vašich pozemkov na pozemky pre bývanie a rekreáciu za účelom výstavby rodinných domov. 5. Problematika prehodnocovania spôsobu využitia poľnohospodárskych pozemkov na nepoľnohospodárske účely je upravená najmä v zákone č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy“). 6. V zmysle ustanovenia § 2 písm. b) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy: „Na účely tohto zákona sa rozumie poľnohospodárskou pôdou produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“) ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty“. Dané typy pozemkov nie je možné využiť za účelom stavebnej plochy. 7. Podľa ustanovenia § 17 ods. 1 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy: „Na nepoľnohospodárske účely možno použiť poľnohospodársku pôdu len na základe rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „rozhodnutie o odňatí“). Rozhodnutie o odňatí vydáva orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy, v ktorého obvode sa poľnohospodárska pôda navrhovaná na odňatie nachádza.“ 8. Keďže Vaše pozemky zapísané na Liste vlastníctva č. XXXX a Liste vlastníctva č. XXXX sú v katastri nehnuteľností evidované ako trvalý trávny porast a orná pôda, považujú sa v zmysle vyššie citovaného ustanovenia § 2 písm. b) zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy za poľnohospodársku pôdu. 9. Pri žiadaní o vyššie uvedené rozhodnutie o odňatí pozemkov za účelom ich použitia na nepoľnohospodárske účely, existujú alternatívne scenáre závisiace od skutočnosti, či sú dané pozemky súčasťou zastavaného územia obce (intravilán), alebo mimo zastavaného územia obce (extravilán). Pokiaľ sa jedná o pozemky v intraviláne s rozlohou do 5000 m2, je potrebné požiadať príslušný orgán o stanovisko k vyňatiu pôdy v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Ak rozloha pozemkov presahuje 5000 m2, je potrebné požiadať o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovenia § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Rovnako je potrebné o trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy požiadať v prípadoch, že predmetné pozemky sa nachádzajú v extraviláne obce (mesta), a to bez ohľadu na rozlohu týchto pozemkov. Podľa ustanovenia § 17 ods. 4 písm. a) zákona ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy: „Poľnohospodársku pôdu možno odňať natrvalo alebo dočasne, pričom odňatím natrvalo sa rozumie trvalá zmena spôsobu použitia poľnohospodárskej pôdy s trvalou zmenou druhu pozemku v katastri.“ 10. V územnom pláne obce môžu byť pozemky, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho fondu, označené ako stavebné pozemky jedine v prípade, že sú splnené podmienky na trvalé odňatie z poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Pri podaní žiadosti o trvalé odňatie pozemkov z poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami § 17 a nasl. zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Jednou z podmienok pre vydanie rozhodnutia o trvalom odňatí pozemkov je súhlas príslušného orgánu, ktorý prihliada na platnú územnoplánovaciu dokumentáciu mesta. 11. V súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy: „Rozhodnutie o odňatí je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri na ostatnú plochu. Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zašle vyhotovenie právoplatného rozhodnutia s vyhotovením geometrického plánu alebo kópie katastrálnej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím odňaté natrvalo vyjme z evidencie poľnohospodárskej pôdy a vyznačí zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku na ostatnú plochu v termíne najneskôr 60 dní po prevzatí rozhodnutia.“ Podľa ustanovenia § 17 ods. 14 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy: „Právoplatné rozhodnutie o trvalom odňatí je podkladom na vydanie stavebného povolenia podľa osobitných predpisov.“ 12. Na základe vyššie spracovanej analýzy Vašej otázky si dovoľujeme oznámiť Vám, že Váš samotný postup pri podaní pripomienky k návrhu územného plánu mesta Nová Baňa bol v súlade s relevantnými ustanoveniami stavebného zákona. Avšak na to, aby bol typ pozemku v územnom pláne určený ako stavebný, je potrebné splniť podmienky na trvalé odňatie daného pozemku z poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Splnenie týchto podmienok vo Vašom prípade však nevieme posúdiť, pretože nepoznáme argumentáciu mesta a dôvody, prečo Vašej žiadosti nebolo v danom prípade mestom vyhovené. 13. Keďže pri spracovávaní odpovede sme vychádzali výlučne zo znenia Vašej otázky, na záver Vám odporúčame, aby ste sa v tejto záležitosti obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, informovali ho všetkých podrobnostiach a predložili mu všetky listinné podklady a rozhodnutia, ktoré máte k dispozícii. Advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. S pozdravom, Tím ADVOKATnaWEBE.sk
30.07.21

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje