Môže investor zmeniť územný plán mesta?

Otázka:

Dobrý deň,

Chcel by som sa poradiť, ako postupovať v prípade ak bývame na novej IBV, kde okrem 60 pozemkov určené pre rodinné domy, je parcela, ktorá je podľa platného územného plánu určená pre obciasnku vybavenosť, max. 3 podlažia a nejaké percento zastavanosti.

Majiteľ daného pozemku chce postaviť byty a trvá na tom, že bude stavať 4 podlažia. Jeden pokus už mal kedy sa pokúsil zmeniť územný plán, no včas sme sa to dozvedeli. Aktuálne zbiera podpisy od ostatných majiteľov, aby súhlasili s takouto zmenou.

V územnom pláne je jasne aj napísané, že je to určené pre občiansku vybavenosť a výslovne je napísané, že tam nesmú byt byty.

Moja otázka je či je možné zozbiera nim 50% podpisov na to, aby časť majiteľov pozemkov, ktorých sa to nedotkne, prehlasovali tu časť majiteľov, ktorým vedľa ich pozemkov chcú postaviť bytovku? A aký okruch ľudí sa považuje za dostknute osoby, pretože na pôvodnej vedlajsiej ulici majú tiež výhrady proti takejto výstavbe

Je možné požiadať/zaviazať mesto, aby v prípade pokusu o zmenu územného plánu nás vyslovene oslovili? (aby sa nestalo opäť to, že to uvernejnia len na webe, na ktorom sa to strati)
Pozemky sme kupovali s tým, že tam bude obchodík, kaderníctvo, max. 1 poschodie kancelárii, teraz je už z toho 4 poschodová bytovka.

Ako je možné sa takejto aktivite brániť? Bojíme sa, že postavi 4 poschodovú stavbu, zaplatí pokutu stavebnému úradu a byty prezlečie za apartmány

Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na Vašu otázku ohľadne zmeny územného plánu investorom odpovedáme nasledovne:

 

1. Nastolená problematika je upravená najmä v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ako aj vykonávacích právnych predpisoch.

 

2. V zmysle § 8 ods. 1 stavebného zákona územnoplánovacia dokumentácia „komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Územnoplánovacia dokumentácia sa spracúva pre stupeň celoštátny, regionálny, pre obce a časti obce.“

 

3. Podľa ustanovenia § 11 územný plán obce (príp. zóny, pokiaľ existuje) schvaľuje obec.

 

4. Podľa ustanovenia § 11 ods. 5 stavebného zákona, a zhodne i ustanovenia § 12 ods. 2 stavebného zákona platí, že súčasťou územnoplánovacej dokumentácie je určenie zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce v nadväznosti na okolité územie, ako i prípustné, obmedzené a zakázané funkčné využívanie plôch.

 

5. Vyššie uvedené skutočnosti (regulatívy) tvoria tzv. záväznú časť územného plánu obce (príp. zóny), a sú záväzné pre všetky osoby rovnako v súlade s § 27 ods. 3 stavebného zákona.

 

6.  Aktualizácie a zmeny sú výlučne v gescii obce. Pokiaľ teda obec disponuje územným plánom, jedine samotná obec je oprávnená tento územný plán zmeniť (nie investor).

 

7. Zmena územného plánu sa realizuje spôsobom podľa ustanovenia § 27 ods. 3 a nasl. stavebného zákona. Obec teda vyhlasuje územnú dokumentáciu (jej zmeny) všeobecne záväzným nariadením. Pred jeho schválením musí byť návrh územného plánu obce podľa § 27 ods. 4 stavebného zákona vyvesený najmenej 30 dní na úradnej tabuli. Obec teda nemá povinnosť oznamovať jednotlivých vlastníkov pozemkov a stavieb osobitným spôsobom o prijímaní zmeny územného plánu, a k takejto povinnosti nemožno obec (mesto) zaviazať.

 

8. Čo sa týka zbierania podpisov jednotlivých vlastníkov, máme za to, že ide o súkromnú iniciatívu investora, ktorou chce zrejme preukázať mestu legitímnosť svojej požiadavky na zmenu územného plánu mesta. Samotná existencia podpisov vlastníkov nemá vplyv na územnú dokumentáciu alebo jej zmenu – zmena dokumentácie je výlučne v kompetencii mesta. Preto ani pri zozbieraní 50% podpisov nedochádza k prehlasovaniu vlastníkov, nakoľko ich podpisy môžu slúžiť výlučne ako podklad (podporný argument) k žiadosti investora o zmenu územného plánu mesta, ale nemajú na samotné konanie o prijatí územnej dokumentácie vplyv.

 

9. V rámci prijímania územného plánu mesta (jeho doplnkov a aktualizácií) je možné jeho pripomienkovanie, a to v lehote uvedenej v ozname o zverejnení návrhu zmien na úradnej tabuli. V rámci tejto lehoty je možné, aby obyvatelia adresovali svoje námietky k navrhovanej  zmene územného plánu mesta (zóny).

 

10. Pokiaľ v súčasnosti platný územný plán zakazuje stavať na predmetnej parcele bytovú výstavbu, investor nemôže svojvoľne zmeniť charakter stavby. V prípade, ak by investor zrealizoval bytovú výstavbu v rozpore s územným plánom a vydaným stavebným povolením, túto stavbu by podľa zákona nemohol skolaudovať. V zmysle ustanovenia § 88a ods. 1 stavebného zákona platí „Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba začatá bez právoplatného stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými záujmami na základe záväzných stanovísk podľa § 140b a podkladov predložených v stavebnom konaní.“

 

11. Kým nedôjde k zmene územného plánu mesta, investor nemá ako získať povolenie stavby a ani jej následné skolaudovanie. V rámci uvedeného teda odporúčame sledovať úradnú tabuľu mesta, a v prípade oznámenia o pripravovanej zmene územného plánu je potrebné Vaše pripomienky vyjadriť v príslušnej lehote.

S pozdravom,

tím AdvokatnaWebe

01.03.21

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje