Vyporiadanie BSM, vyporiadanie majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti

Otázka:

Dobry den chcela by som sa spytat
S manzelom sa ideme rozvadzat mame spolu 7 mesacnu dcerku nasiel si milenku . Pride na delenie majetku. Mame rodinny dom na pozemku ktory kupil manzel este pred svadbou za 12000€ a dal spravit zakladovu dosku za 17000€ tri tyzdne pred svadbou . Ja som pocas manzelstva predala svoj vlastny byt a 30000€ vlozila do dokoncenia domu . Ako sa bude pokracovat v deleni ? Manzel ma aj s.r.o v ktorej je spolocnikom a zalozil ju pred svadbou . Viem ze si nevyberal dividendy. Mam narok aj na nieco z s.r.o ? Nakolko sa jej zacalo najviac darit az pocas manzelstva .
Dakujem velmi pekne

Odpoveď:

Dobrý deň,

Na základe Vašej otázky ohľadom vyporiadania Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) a majetkovej účasti Vášho manžela v obchodnej spoločnosti po rozvode manželstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

K spôsobom vyporiadania BSM

 1. Problematika vyporiadania BSM je upravená v Zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). Vysporiadanie BSM je nevyhnutným dôsledkom zániku BSM. OZ upravuje tri základné formy majetkového vysporiadania BSM:

a)      dohoda manželov,

b)     rozhodnutie súdu,

c)      vyporiadanie BSM priamo zo zákona;

Ad a) Dohoda manželov

2.      Prvým a najvhodnejším riešením pre manželov je vysporiadanie BSM dohodou. Tento spôsob sa javí ako najprijateľnejší v tých prípadoch, keď sú manželia schopní a aj ochotní dospieť ku spoločnému konsenzu o ich majetku napriek rozvratu, ktorý zapríčinil pád ich manželstva. Navyše, tento spôsob vzájomného vyporiadania je nepochybne najmenej finančne náročný než samotné súdne vyporiadanie. Musí sa však vzťahovať na všetok majetok a na všetky veci, ktoré patrili do BSM, nakoľko sa v opačnom prípade môže niektorý z manželov domáhať súdnou cestou, aby súd vyporiadal aj doteraz nevyporiadaný majetok.

3.      Dohoda musí byť písomná v prípade, že predmetom vyporiadania sú aj nehnuteľnosti. Z hľadiska právnej istoty zmluvných strán ale v každom prípade odporúčame písomnú formu dohody. Na uzatvorenie dohody máte tri roky od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Uplynutím spomínanej trojročnej lehoty dochádza k vyporiadaniu BSM priamo zo zákona.

Ad b) Rozhodnutie súdu

4.      V prípade, že sa s manželom nebudete vedieť dohodnúť na rozdelení si majetku po rozvode, je potrebné podať návrh na súd a to do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Tento spôsob je finančne náročný, nakoľko súdny poplatok predstavuje 3 % z hodnoty celého majetku bývalých manželov (príp. 1% pri schválení súdneho zmieru), preto vždy odporúčame, aby sa klienti pokúsili dohodnúť mimosúdne. Pri tomto spôsobe vyporiadania súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku a jeho hodnotu, a to všetkých vecí osobitne, ak sa nevedia účastníci konania zhodnúť ani na reálnej cene, súd nariadi znalecké dokazovanie, čo sú ďalšie náklady spojené s konaním.

5.      Súd pri svojom rozhodovaní vychádza zo zásady, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Okrem toho, každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho osobného majetku vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok

Ad c) Vyporiadanie BSM priamo zo zákona

6.      Ak do troch rokov od zániku BSM nedôjde k jeho vysporiadaniu dohodou alebo ak BSM nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, nastupuje zo zákona fikcia vysporiadania, a teda platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, manželia sa rozdelili podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

K podaniu návrhu na vyporiadanie BSM na súd

7.       Podľa ustanovenia § 149 ods. 3: „Ak sa vyporiadanie nevykoná dohodou, vykoná ho na návrh niektorého z manželov súd.“

8.      Ako sme uviedli vyššie, v prípade, že sa s manželom nebudete vedieť dohodnúť na rozdelení si majetku po rozvode, je potrebné podať návrh na súd a to do 3 rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, pričom pri tomto spôsobe vyporiadania súd zisťuje rozsah celého spoločného majetku tvoriaceho BSM a jeho hodnotu.

9.      Podľa ustanovenia § 143 OZ: „V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.“

10.  Pre zjednodušenie do BSM patrí akákoľvek hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ku ktorej niektorý z manželov nadobudne vlastnícke právo počas trvania manželstva, okrem:

a)      vecí nadobudnutých dedením;

b)     vecí nadobudnutých darom (darovať v zásade možno iba jednému z manželov, ak dar bol adresovaný obidvom manželom spoločne, tak predmet tohto daru bude v podielovom spoluvlastníctve obidvoch manželov);

c)      vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z manželov (napr. invalidný vozík alebo zdravotnícke pomôcky chorého alebo hendikepovaného manžela);

d)     vecí, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného z manželov (napr. hudobný nástroj, ak jeden z manželov je profesionálny hudobník);

e)      vecí nadobudnutých reštitúciou.

11.  Podľa ustanovenia § 149 ods. 1 OZ: „Ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150“.

12.  Podľa ustanovenia § 150 OZ: „Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

13.  Vysporiadanie BSM sa vykonáva ako vysporiadanie BSM v tzv. širšom zmysle.
Vysporiadanie BSM v širšom zmysle znamená, že do úvahy sa berú a vyporiadavajú aj pohľadávky a dlhy vzniknuté za trvania manželstva účastníkov a ich hospodárenia so spoločným majetkom.
Pri vyporiadaní BSM sa medzi bývalých manželov rozdelia veci v pomere zodpovedajúcom veľkosti ich podielov. Niekedy ale takýto postup nie je účelný. V takom prípade nemožno vylúčiť, aby veci boli prikázané iba jednému z manželov a druhému manželovi bude uložená povinnosť rozdiel hodnoty vyrovnať v peniazoch. Je možný i taký spôsob vyporiadania BSM, že spoločná vec sa prikáže do podielového spoluvlastníctva obidvom bývalým manželom.

14.  Bez ohľadu na vyššie uvedené je pre vyporiadanie BSM najskôr potrebné vymedziť samotný predmet vyporiadania BSM, t.j. vytvoriť súpis aktív a pasív, ktoré bývalí manželia nadobudli spoločne počas trvania ich manželstva a ktoré tvoria predmet ich BSM ku dňu rozvodu manželstva. Z uvedeného vyplýva, že majetok, ktorý niektorý z manželov nadobudol pred uzatvorením manželstva, je majetkom v jeho výlučnom vlastníctvom a nebude patriť do BSM, teda nebude ani predmetom vyporiadania BSM.

15.  Po správnom vymedzení predmetu BSM je následne potrebné zodpovedať otázku, čo zo spoločného majetku patriaceho do BSM má ten ktorý z manželov záujem nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva a na základe toho potom formulovať svoj návrh na vyporiadanie BSM.

16.  Zo znenia Vašej otázky vyplýva, že počas trvania Vášho manželstva ste spoločne s  Vašim manželom nadobudli do BSM rodinný dom (aktívum) a že Váš osobný vnos do BSM bol v hodnote 30.000,-€, ktorý pozostáva z uvedenej výšky peňažných prostriedkov získaných predajom bytu, ktoré ste vložili do dokončenia rodinného domu. Z otázky však nie je zrejmé, či ste nadobudli aj nejaké pasívum, t.j. úver alebo hypotéku, ktoré je taktiež potrebné zohľadniť pri vyporiadaní BSM. Rovnako nie je zrejmé, či po rozvode vášho manželstva máte záujem na nadobudnutí rodinného domu Vy alebo Váš manžel. Pri vyporiadaní BSM je totiž takmer vždy potrebné vypočítať tzv. vyrovnací podiel jedného z manželov, t.j. sumu, ktorú mu musí druhý manžel vyplatiť za predpokladu, že má záujem na nadobudnutí spoločnej veci do svojho výlučného vlastníctva.

17.  K Vašej otázke týkajúcej sa vyporiadania BSM sa preto môžeme vyjadriť len vo všeobecnej teoretickej rovine. V predmetnej veci poukazujeme na to, že rozhodovacia prax všeobecných súdov SR nie je v otázkach vyporiadania BSM a s tým súvisiaceho spôsobu výpočtu výšky vyrovnacieho podielu jednotná. Uvedené nachádza svoje odôvodnenie v značnej komplikovanosti samotnej problematiky vyporiadania BSM, vzhľadom na jedinečnosť jednotlivých konaní o vyporiadanie BSM.

18.  Vychádzajúc zo znenia vašej otázky, zo svojho výlučného vlastníctva ste do spoločného majetku tvoriaceho BSM vniesli vnos vo výške 30.000,- €. Tento Váš vnos bude v zmysle ustanovenia § 150 druhá veta OZ potrebné zohľadniť pri samotnom vyporiadaní BSM (odčítať ho od všeobecnej hodnoty BSM), rovnako bude potrebné pri vyporiadaní BSM zohľadniť aj vnos Vášho manžela. Pozemok na ktorom je postavený Váš rodinný dom kúpil Váš manžel pred uzatvorením manželstva za 12.000,-€. Taktiež dal spraviť základovú dosku na dom za 17.000,-€. Uvedené sumy je v zmysle právnej úpravy potrebné vnímať ako vnos Vášho manžela do BSM, ktorý sa rovnako ako Váš vnos zohľadní pri samotnom rozhodovaní súdu o vyporiadaní BSM.

19.  Uvedené potvrdzuje v citovanom rozhodnutí aj Najvyšší súd SR, v zmysle ktorého: „Podľa zákona a rozhodovacej praxe súdov to, čo každý z manželov vynaložil zo svojho na spoločný majetok, má mu byť uhradené zo spoločného druhým manželom vo výške, ktorá zodpovedá pomeru veľkosti podielu, ktorý sa každému z nich dostáva z bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a teda celková hodnota masy bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa znižuje o uvedenú sumu a delí sa dvomi."

20.  Samotný spôsob výpočtu Vašich vyrovnacích podielov, t.j. to, čo bude ten ktorý z Vás povinný vyplatiť druhému, závisí od viacerých faktorov, pričom jedným z týchto faktorov  je aj zohľadnenie vašich vnosov do BSM. Zjednodušene povedané, pri výpočte vyrovnacieho podielu (Vás alebo Vášho manžela) bude potrebné postupovať tak, že od aktív tvoriacich BSM sa odrátajú pasíva a tiež vaše vnosy do BSM. Získaná hodnota bude predstavovať všeobecnú hodnotu BSM, ktorú je potrebné rozdeliť na polovicu. Výsledná hodnota bude určujúca pre základné vyčíslenie výšky podielu pre každého z manželov.

K majetkovej účasti manžela v obchodnej spoločnosti a jej zohľadnení pri vyporiadaní BSM

21.  Vo vzťahu k majetkovej účasti Vášho manžela v obchodnej spoločnosti je potrebné uviesť, že obchodná spoločnosť (vrátane spoločnosti s ručením obmedzeným) je právnickou osobou, a teda samostatným právnym subjektom, ktorý má v zásade rovnaké práva ako osoba fyzická. Obchodná spoločnosť má teda aj právo vo svojom mene nadobúdať majetok, pričom všetok majetok, ktorý táto obchodná spoločnosť nadobudne patrí výlučne tejto obchodnej spoločnosti. Tento majetok nie je možné stotožňovať s majetkom spoločníka obchodnej spoločnosti.

22.  Na základe uvedeného je potrebné rozlišovať:

a)      majetok patriaci obchodnej spoločnosti – ide o majetok, ktorý obchodná spoločnosť nadobudla po svojom vzniku vo svojom mene;

b)     majetok patriaci spoločníkovi obchodnej spoločnosti – ide o majetok, ktorý vo svojom mene nadobudol tento spoločník (vrátane príjmov z podnikania nadobudnutých prostredníctvom obchodnej spoločnosti).

23.  Majetok patriaci obchodnej spoločnosti za žiadnych okolností nepatrí do BSM spoločníkov tejto obchodnej spoločnosti. Tu máme na mysli najmä:

a)      nehnuteľnosti, kde je ako vlastník na liste vlastníctva zapísaná priamo spoločnosť s ručením obmedzeným;

b)     hnuteľné veci, ktoré nadobudla priamo táto spoločnosť počas svojho fungovania (bez ohľadu na právny titul nadobudnutia);

c)      peňažné plnenia, ktoré nadobudla táto spoločnosť vo vlastnom mene.

24.  Do BSM patrí iba majetok, ktorý priamo nadobudol niektorý z manželov vo svojom mene počas trvania manželstva.

25.  Za majetok vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným sa považuje predovšetkým obchodný podiel spoločníka v spoločnosti a podiel na zisku spoločnosti (ak tento podiel bol vyplatený spoločníkovi v súlade so spoločenskou zmluvou a zákonom).

26.  Problematikou toho, či obchodný podiel patrí do BSM je potrebné zaoberať sa predovšetkým v súvislosti s tým, či je napr. na prevod obchodného podielu nevyhnutný súhlas druhého manžela. Tak ako uviedol Ústavný súd SR vo svojom rozhodnutí zo dňa 18.08.2015, sp.zn. III. ÚS 399/2015,  nielen v judikatúre všeobecných súdov, ale ani v právnej teórii neexistuje jednoznačný právny názor na otázku, či je obchodný podiel (ako iná majetková hodnota) súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a ani na otázku, či môže manžel, ktorý nie je spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, napadnúť námietkou relatívnej neplatnosti prevod obchodného podielu druhého manžela

27.  Podľa vyššie uvedeného Uznesenia ÚS SR: „V rámci právnej teórie existuje k tejto problematike pluralita názorov, keď zástancovia jedného názoru nepovažujú obchodný podiel jedného z manželov ex definitione za súčasť bezpodielového spoluvlastníctva manželov (napríklad Kubíčková, G. In Lazar, J. a kol. Občianske právo hmotné. 1. diel. 3. vydanie. Bratislava : Iura Edition, 2010. s. 522), zatiaľ čo druhá časť názorov bez ďalšieho s prihliadnutím najmä na českú právnu úpravu (ktorá však vykazuje oproti slovenskej podstatné odlišnosti) navrhuje zahrnutie obchodného podielu do tohto majetkového manželského režimu. Medzi týmito názormi sa objavuje množstvo návrhov kompromisných riešení. Určitá časť spektra právnej vedy navrhuje analogickú aplikáciu pravidiel o bezpodielovom spoluvlastníctve manželov aj na obchodný podiel (napríklad Tomašovič, M. Aplikácia inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov na majetkové účasti v právnických osobách. In: Justičná revue. 6­7/2007. s. 805 ̶ 817), iní autori navrhovali v dôsledku nejasnej judikatúry rozlišovať medzi záverom, že obchodný podiel je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a záverom, že práva vyplývajúce z tohto obchodného podielu prislúchajú spoločníkovi samému“

28.  Prikláňame sa k názoru, že ak obchodný podiel bol nadobudnutý počas trvania manželstva a z prostriedkov patriacich do BSM, tak tento obchodný podiel je spoločnou majetkovou hodnotou oboch manželov, teda má byť považovaný za súčasť BSM.

29.  Vychádzajúc z toho, že Váš manžel sa stal spoločníkom obchodnej spoločnosti pred uzatvorením manželstva platí nasledujúce:

a)      obchodný podiel v spoločnosti do BSM nepatrí;

b)     podiel na zisku, alebo iné finančné plnenie, vyplatené spoločnosťou spoločníkovi pred uzatvorením manželstva do BSM nepatrí;

c)      podiel na zisku, alebo iné finančné plnenie, vyplatené spoločnosťou spoločníkovi po uzatvorení manželstva do BSM patrí.

30.  V tomto prípade sa po rozvode manželstva, pri vyporiadaní BSM berú do úvahy iba finančné plnenia, ktoré spoločnosť spoločníkovi vyplatila po uzatvorení manželstva.

31.  Za predpokladu, že by sa Váš manžel stal spoločníkom obchodnej spoločnosti  po uzatvorení manželstva, tak do BSM by patril obchodný podiel v spoločnosti, rovnako aj všetky podiely na zisku a iné finančné plnenia vyplatené spoločnosťou spoločníkovi. Všetky tieto majetkové hodnoty sa pri vyporiadavaní BSM po rozvode manželstva berú do úvahy.

32.  Pre úplnosť ešte uvádzame, že obchodný podiel predstavuje v zmysle ustanovenia § 114 Obchodného zákonníka práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. (majetková účasť spoločníka v spoločnosti (jeho vklad pri založení spoločnosti) vyjadrená podielom zapísaným v Obchodnom registri SR.)

33.  Podľa Rozsudku Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Obdo 30/2009: „Súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stane napr: podiel na zisku, ak zanikne účasť manžela - spoločníka v spoločnosti za trvania manželov, tak je to vyporiadací podiel a pri prevode obchodného podielu je to vyplatená cena obchodného podielu.“

34.  Vychádzajúc z vyššie uvedeného možno podľa nášho názoru vyvodiť záver, že do BSM vždy patrí každý príjem, ktorý bol zo strany obchodnej spoločnosti vyplatený spoločníkovi počas trvania manželstva.

35.  Za predpokladu, že bol alebo bude Vášmu manželovi vyplatený podiel na zisku alebo iné finančné plnenie z obchodnej spoločnosti za trvania manželstva, a za predpokladu, že z vyplateného podielu Vášmu manželovi niečo reálne zostalo, bude  takto vyplatený podiel patriť do BSM a bude potrebné ho zohľadniť pri jeho vyporiadaní, a preto vychádzajú z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a každý z manželov má zákonný nárok na polovicu majetku patriaceho do BSM, budete mať titulom vyporiadania BSM nárok na vyplatenie ½ podielu Vášho manžela na zisku z obchodnej spoločnosti.

36.  V prípade, že bol vyplatený podiel Vášho manžela na zisku obchodnej spoločnosti počas trvania Vášho manželstva spotrebovaný na Váš spoločný manželský a rodinný život, resp. Vášmu manželovi nebol podiel na zisku počas trvania manželstva vyplatený, nebudete mať nárok na vyplatenie polovice tohto podielu v konaní o vyporiadanie BSM.

V Košiciach, dňa 14.10.2020

S pozdravom,

Tím ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

14.10.20

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje