Oprávnenie poslanca mestského zastupiteľstva poberať odmenu a iné finančné plnenie za výkon funkcie konateľa

Otázka:

Dobrý deň
V zmysle ust. § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. je funkcia poslanca nezlučiteľná, okrem iného, s funkciou štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol poslanec zvolený, poslanec ale môže byť konateľom obchodnej spoločnosti, napr. spol. s r. o., ktorej jediným zakladateľom je obec a obec má v takejto obchodnej spoločnosti 100% obchodný podiel.
V prípade, že konateľom spol. s r. o., ktorej jediným zakladateľom je mesto a mesto má v takejto obchodnej spoločnosti 100% obchodný podiel, je poslanec mestského zastupiteľstva (teda „...Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4...“), MÔŽE alebo naopak NESMIE tento poslanec, berúc do úvahy ust. článku 5 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z., za výkon funkcie konateľa poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie?

Odpoveď:

Dobrý deň,

1.  Predmetnú problematiku upravuje najmä Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov účinný od 01.01.2020 ( ďalej len "ústavný zákon")

2.   V zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 3 ústavného zákona ( ďalej len „ústavný zákon“) „Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.“

3.    Podľa ustanovenia čl. 5 ods. 6 ústavného zákona „Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. q) a s) a na členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu podľa čl. 2 ods. 1 písm. zc)“

4.  Z ustanovenia citovaného v bode 2 tejto odpovede vyplýva, že pokiaľ ide o verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. q), ktorými sú poslanci mestských zastupiteľstiev a poslanci zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, ustanovenie  čl. 5 ods. 3 ústavného zákona sa na nich nevzťahuje, a preto môžu byť štatutárnym orgánom ( konateľom) alebo jeho členom, príp. členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti. Táto skutočnosť rovnako platí aj pre poslancov obecných zastupiteľstiev, keďže tí nie sú v zmysle ústavného zákona považovaní za verejných funkcionárov.

5.  Vo vzťahu k poberaniu odmeny a iného finančného plnenia za výkon funkcie konateľa, pri zastupovaní obce v orgánoch PO s majetkovou účasťou obce (v ktorej má obec 100% obchodný podiel) uvádzame nasledovné stanovisko:  

6.    V zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 4 ústavného zákona sa zákaz podľa ods. 3 ústavného zákona nevzťahuje na

a)     zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu,

b)     zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch PO s majetkovou účasťou obce alebo vyššieho územného celku. 

7.   Z uvedeného vyplýva, že akýkoľvek verejný funkcionár ( aj poslanec mestského zastupiteľstva, starosta obce, primátor mesta atď.) môže vykonávať činnosti podľa čl. 5 ods. 4 písm. b) ústavného zákona, a teda zastupovať obec alebo vyšší územný celok v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce, resp. vyššieho územného celku, avšak v zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 5 Ústavného zákona „Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie."

8.   Výkladom predmetného ustanovenia verejný funkcionár, ktorý zastupuje obec/vyšší územný celok v orgánoch obchodnej spoločnosti v ktorej má obec/vyšší územný celok 100% obchodný podiel nesmie za výkon tejto činnosti poberať odmenu a iné finančné plnenie ( ďalej len „odmena“) s výnimkou náhrady preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s výkonom tejto funkcie. 

9.   Za verejného funkcionára sa v zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 5 ústavného zákona však považuje aj poslanec mestského zastupiteľstva. Výnimka, kedy poslanci mestských zastupiteľstiev nebudú považovaní za verejných funkcionárov sa v zmysle ustanovenia čl. 5 ods. 6 ústavného zákona vzťahuje len na skutočnosti uvedené v čl. 5 ods. 2 a 3 (ako sme už uviedli v bode 4 tejto odpovede).

10.  Náš výklad je v korelácii s bodom 20 dôvodovej správy k poslednej novele ústavného zákona ( ústavný zákon č. 66/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z.z.), podľa ktorého so súčasnou právnou úpravou nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností upravených ústavným zákonom, je predmetná právna úprava zrozumiteľnejšia a prehľadnejšia. Zároveň sa spresnil aj zákaz poberania odmeny pri výkone činností uvedených podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona.

Na základe vyššie uvedeného, v prípade, ak činnosti vymedzené v čl. 5 ods. 4 písm. b) ústavného zákona vykonáva poslanec mestského zastupiteľstva, považuje sa za verejného funkcionára, a preto v zmysle čl. 5 ods. 5 ústavného zákona nesmie poberať odmenu. Jedinou výnimkou je nárok na náhradu za preukázané výdavky, ktoré poslancovi mestského zastupiteľstva vznikli v súvislosti s výkonom tejto funkcie. 

V Košiciach, dňa 17.02.2020

S pozdravom

Tím ADVOKATnaWEBE.sk

 

26.02.20

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje