Má nástupca exekútora právo na odmenu pôvodného exekútora?

Otázka:

Aké nároky si môže uplatniť nástupný exekútor voči povinnému ?
Poslal som námietky voči vyúčtovaniu exekúcie, moja otázka znie : je alebo nieje povinný odpovedať exekútor na námietky povinného voči vyúčtovaniu exekúcie ?
Ako postupovať v prípade, keď exekútor nereaguje na moje oprávnené námietky voči vyúčtovaniu ex.?
Exekútor jeho správaním, konaním mi spôsobuje vážnu psychickú ujmu mne a mojej rodine ako i finančnú ujmu !


Odpoveď:

Dobrý deň prajeme, 

po posúdení Vašich otázok vychádzajúc z uvedených informácií Vám dávame nasledovné stanovisko:

 

1. K nástupnému exekútorovi 

Inštitút nástupcu exekútora je upravený v najmä v ustanovení § 16 ods. 9 a § 16a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok). 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 Exekučného poriadku platí „Na nástupcu exekútora sa primerane použijú ustanovenia o náhradníkovi.“

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 7 Exekučného poriadku platí „Pri zániku výkonu funkcie exekútora podľa odseku 1 komora určí náhradníka. Za náhradníka vymenuje komora v lehote 30 dní od zániku funkcie podľa odseku 1 exekútora, ktorý na vymenovanie za náhradníka udelí súhlas. Ak nebolo možné vymenovať za náhradníka žiadneho exekútora s jeho súhlasom, stáva sa po uplynutí tejto lehoty náhradníkom exekútor, ktorý bol zástupcom exekútora, ktorého výkon funkcie exekútora zanikol. Náhradník exekútora vykonáva exekučnú činnosť vo svojom mene a v konaniach pokračuje na základe pôvodného poverenia.“

Rovnako aj v ustanovení § 16a ods. 3 Exekučného poriadku sa uvádza, že „Náhradník exekútora zabezpečí výkon exekúcie v neukončených exekučných konaniach. Náhradník exekútora je oprávnený disponovať s osobitným bankovým účtom exekútora, ktorému výkon funkcie zanikol.“ 

Na základe vyššie uvedeného platí, že exekútor – nástupca si uplatňuje voči povinnému nároky v rozsahu nárokov „pôvodného“ exekútora. Inak povedané, všetky nároky pôvodného exekútora ostávajú exekútorovi – nástupcovi zachované, preto sa na ich konanie hľadí v podstate ako na konanie tej istej osoby. 

Od nástupcu exekútora je potrebné odlíšiť možnosť zmeny exekútora zakotvenú v ustanovení § 34 Exekučného poriadku. Zmena exekútora je možná len z dôvodov uvedených v § 34 Exekučného poriadku, pričom pri zmene exekútora platí ustanovenie § 198 ods. 1 Exekučného poriadku v znení „Ak došlo k zmene exekútora alebo k vylúčeniu exekútora, odmena ani náhrada výdavkov pôvodnému exekútorovi nepatrí.“

 

2. Námietky voči vyúčtovaniu trov exekúcie 

Námietky voči vyúčtovaniu trov exekúcie je možné podať pri zastavení exekúcie v súlade s ustanovením § 61n ods. 4 Exekučného poriadku v znení „Ak ide o dôvod zastavenia exekúcie podľa odseku 1 písm. c) až e) a g), môže účastník konania do 15 dní od doručenia upovedomenia o zastavení exekúcie podať u exekútora námietky proti upovedomeniu o zastavení exekúcie a výzve na úhradu trov exekútora. Námietky spolu s napadnutým upovedomením o zastavení exekúcie a výzvou na úhradu trov exekútora predloží exekútor bezodkladne súdu na rozhodnutie. Nedôvodné námietky súd uznesením zamietne. Ak súd námietkam vyhovie, uznesením upovedomenie o zastavení exekúcie zruší alebo výzvu na úhradu trov exekútora vráti exekútorovi na prepracovanie. Ak námietky neboli podané alebo nie sú prípustné, doručí exekútor upovedomenie o zastavení exekúcie súdu.“ 

Na základe vyššie uvedeného má súdny exekútor po prijatí námietok v zákonnej lehote povinnosť predložiť námietky spolu s napadnutým upovedomením o zastavení exekúcie a výzvou na úhradu trov exekútora exekučnému súdu, a to bezodkladne po obdržaní námietok. 

Citované ustanovenie teda neukladá súdnemu exekútorovi povinnosť odpovedať na námietky povinného voči vyúčtovaným trovám exekúcie. 

Pokiaľ súdny exekútor nereaguje na námietky voči trovám exekúcie, odporúčame, aby ste sa obrátili telefonicky alebo osobne na príslušný exekučný súd (t.j. súd, ktorý vydal poverenie na vykonanie exekúcie) a preverili, či súdny exekútor zaslal súdu Vaše námietky v zmysle ustanovenia § 61n Exekučného poriadku. 

V prípade, že súdny exekútor bezodkladne nezaslal námietky na príslušný exekučný súd, je možné podať sťažnosť na činnosť súdneho exekútora, ktorá sa podáva na komoru súdnych exekútorov v zmysle ustanovenia § 218a a nasl. Exekučného poriadku.

 

S pozdravom, 

tím AdvokatnaWebe

 

 

27.11.19

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje