Obmedzenie vlastníckeho práva k nevysporiadaným pozemkom

Otázka:

Dobrý deň chvem sa spýtať kupujem areál kde sú rôzne budovy inžinierske siete oplotenie cesty ,ale pozemok pod budovami nie je vysporiadaní ,chcem vedieť či musím povoliť vstup majiteľom na tieto pozemky dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

v zmysle Vami položenej otázky sa domnievame, že sa pýtate ohľadne možnosti obmedzenia vlastníckeho práva vlastníkov (nevysporiadaných) pozemkov nachádzajúcich sa pod Vami kupovaným areálom resp. v jeho okolí.

Vo vzťahu k vyššie uvedenému poukazujeme na znenie článku 20 ods. 1 Ústavy SR, v zmysle ktorého „Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu nepožíva. Dedenie sa zaručuje.“

Obsahom vlastníckeho práva je v zmysle § 123 Občianskeho zákonníka oprávnenie vlastníka predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a úžitky ako aj nakladať s ním.

Právny poriadok SR obsahuje možnosti obmedzenia vlastníckeho práva. Každé obmedzenie však musí byť v medziach článku 20 ods. 4 Ústavy SR, a to „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“

Vlastnícke právo k pozemkom je teda možné obmedziť iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme (nie súkromnom), keď to zákon vyslovene umožňuje a určuje aj ďalšie podmienky (napr. katastrálny zákon, stavebný zákon, reštitučné zákony a pod.), a za náhradu. Tieto podmienky musia byť naplnené všetky súčasne (kumulatívne).

Bez naplnenia vyššie uvedených podmienok nejestvuje iná legálna cesta obmedzenia vlastníckeho práva.

Na druhej strane je nutné poznamenať, že ani výkon vlastníckeho práva zo strany vlastníka pozemku nie je neobmedzený. Vlastník pozemku je limitovaný právnymi predpismi regulujúcimi nakladanie s majetkom (napr. zákaz vlastníkovho konania v rozpore s dobrými mravmi, povinnosť vlastníka strpieť vstup na jeho pozemok v prípade udržiavania susedného pozemku v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka a pod.)

S pozdravom,

tím AdvokatnaWebe

 

04.09.19

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje