Premlčanie poistného a odpísanie premlčanej pohľadávky na poistnom Sociálnou poisťovňou

Otázka:

Dobrý deň. Skúsim čo najstručnejšie popísať problém:
Dna 18. 1. 2014 Sociálna poisťovňa (ďalej len SP) vydala rozhodnutie, ktorým mi (ako SZČO) predpísala poistné (1065, 22 EUR) za obdobie január 1995 - január 1996. V zákonnej lehote som podal námietku voči povinnosti platiť poistné za uvedené obdobia a tiež námietku voči premlčaniu. Rozhodnutím z 9. 5. 2016, SP uznala moju námietku voči premlčaniu a zastavila konanie vo veci predpísania poistného rozhodnutím z 18. 1. 2014. Tým som považoval vec za uzavretú.
Pred pár dňami (máj 2019) pri, pri pokuse založiť s.r.o., som zistil, že SP ma eviduje ako dlžníka a údajný môj dlh je vo výške poistného z vyššie uvedeného zastaveného konania. Na moju žiadosť o vymazanie zo zoznamu dlžníkov z titulu uznania námietky premlčania a následného zastaveného konania som dostal zo SP odmietavé stanovisko s vysvetlením: ". Námietka premlčania nespôsobuje zánik pohľadávky, len oslabuje právo SP domáhať sa núteným výkonom rozhodnutia. Preto aj premlčanú pohľadávku považujeme za dlžné poistné. " Mne, ako laikovi sa zdá toto stanovisko absurdné, nakoľko prakticky vylučuje možnosť premlčania poistného, napriek tomu, že § 147, zákona č. 461/2003 o SP, ma názov "Premlčanie poistného", a teda logicky hovorí o samotnom poistnom a nie len o práve predpísať poistné.
Prosím o posúdenie tejto veci a prípadne vysvetlenie, ak sa mýlim, resp. návrh ďalšieho postupu, ak sa mýli SP. (Aktuálne som poslal na centrálu SP žiadosť o prehodnotenie stanoviska pobočky SP, ale predpokladám rovnakú odpoveď, nakoľko pri osobnej konzultácii na pobočke mi bolo povedané, že takéto stanovisko a postup je v súlade s postupmi, ktoré majú z centrály. ) Ja s odmietavou odpoveďou SP zásadne nesúhlasím a v prípade potreby som rozhodnutý obrátiť sa aj na súd. Vopred ďakujem za Vašu odpoveď a radu ako postupovať ďalej.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadne premlčaného nároku Vám uvádzame nasledovné stanovisko:

Právna úprava premlčania poistného je obsiahnutá v ustanovení § 147 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej ako zákon o „sociálnom poistení“). Z Vami uvádzaných skutočností vyplýva, že vo Vašom prípade došlo k uplatneniu ustanovenia § 147 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení „Právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak.“

Vo všeobecnosti platí to, že premlčanie práva je oslabenie práva, ktoré spočíva v tom, že po uplynutí premlčacej lehoty, v ktorej sa právo neuplatnilo, súd nemôže priznať veriteľovi premlčané právo, ak dlžník vznesie námietku premlčania (t.j. nemožno vydať rozsudok ako právoplatný exekučný titul potrebný pre výkon exekúcie). Právny nárok teda nezaniká, avšak nie je súdne (a následne exekučne) vymáhateľný. Doposiaľ sa uvedené zhoduje aj s názorom Sociálnej poisťovne, ktorý ste uviedli vo Vašom zadaní, t.j. že aj premlčanú pohľadávku považuje za dlžné plnenie.

Vo Vašom prípade však vidíme možné pochybenie zo strany Sociálnej poisťovne pri neaplikácii ustanovenia § 151 zákona o sociálnom poistení.

V zmysle ustanovenia § 151 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnom poistení: „Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť aj na základe právoplatného rozhodnutia o uznaní námietky premlčania dlžníka.“

V zmysle ustanovenia § 151 ods. 4 zákona o sociálnom poistení: „Odpísaním pohľadávky podľa odseku 2 pohľadávka zaniká.“

Inak povedané, pokiaľ disponujete právoplatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne, ktorým právoplatne uznala Vašu námietku premlčania, tak bola povinná Vašu pohľadávku odpísať. Túto povinnosť má Sociálna poisťovna ex lege, t.j. nemá iba možnosť, ale povinnosť to urobiť (uvedené vyplýva z dikcie § 151 ods. 2 zákona o sociálnom poistení, ako napr. aj z rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23S/304/2013). Odpísaním pohľadávky táto zaniká a teda nemáte byť prečo ďalej vedený v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Preto, pokiaľ ešte nemáte rozhodnutie ústredia Sociálnej poisťovne, odporúčame doplniť Vašu žiadosť o prehodnotenie stanoviska pobočky o vyššie uvedenú argumentáciu, aby sa s tým ústredie stihlo vysporiadať ešte v rámci rozhodnutia v tejto veci.

S pozdravom,

tím Advokatnawebe

 

 

 

 

 

 

 

 

12.06.19

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

20

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje