Náhrada škody pri omeškanej batožine

Otázka:

Dobrý deň,
chcela by som vedieť, či máme nárok na odškodné...počas našej 3 týždennej dovolenky nám 2 batožiny prišli oneskorene na 4 deň, a 3. najväčšia / posledná / batožina sa k nám nedostavila vôbec..dorazila po našom príchode domov.
Naša dovolenka bola na Filipínach, s dvoma malými detmi a stala sa nepríjemnou kvôli obmedzeniu zo strany let. spoloňosti . Náš let z Viedne bola kombinácia 2 let.spol:
1.Viedeň - Peking - Austrian Airlines
2.Peking - Manila - Phillipian Airlines

Batižiny ostali pozastavené v Pekingu / podľa došlej internetovej komunikacie.
Máme rodinné cestovné poistenie cez ....................... a letemky boli zakupené cez spol. ........

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky o omeškanej batožine uvádzame nasledovné stanovisko:

V prípade medzinárodných letov, akým bol i ten Váš, sa uplatňuje režim Montrealského dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu z roku 1999. Všetky tri štáty (Slovenská republika, Čína, Filipíny) sú jeho signatármi.

V prvom rade poznamenávame, že v prípade omeškania, straty alebo poškodenia batožiny je nutné túto skutočnosť okamžite oznámiť leteckej spoločnosti (priamo na letisku) a vyplniť reklamačný formulár. Nakoľko uvádzate, že ste obdržali ich odpovede na reklamáciu, tak je zjavné, že ste si omeškanie svojej batožiny na letisku uplatnili.

V prípade, že zo strany leteckej spoločnosti dôjde k omeškaniu dodania batožiny, vo všeobecnosti platí ustanovenie článku 19 Montreálskeho dohovoru:

„Dopravca je zodpovedný za škodu spôsobenú omeškaním v leteckej preprave cestujúcich, batožiny alebo nákladu“.  Samotná škoda, ktorá cestujúcemu vznikla, môže pozostávať z potreby nákupu nevyhnutných kozmetických a hygienických potrieb, ošatenia, nákladov na dodatočnú prepravu taxíkom na letisko kvôli omeškanej batožine a pod.

Následne vo vzťahu k Vašej otázke je významnou okolnosťou čas, kedy Vám bola omeškaná batožina doručená.

 

1.  Batožina v omeškaní menej ako 21 dní

Pokiaľ Vaša batožina dorazila do 21 dní odo dňa, kedy pôvodne mala doraziť, pre uplatnenie súvisiacej škody je nutné postupovať v súlade s článkom 31 ods. 2 Montrealského dohovoru: „V prípade škody musí osoba, ktorá je oprávnená na dodanie prepravovaných vecí, vzniesť reklamáciu voči dopravcovi ihneď po zistení škody a najneskôr do siedmich dní po dni prijatia zapísanej batožiny a do 14 dní po dni prijatia nákladu. V prípade omeškania musí byť reklamácia vznesená najneskôr do 21 dní po dni, keď jej boli batožina alebo náklad dané k dispozícii.“

V súlade s vyššie uvedeným je potrebné, aby ste vyčíslili výšku škody spôsobenú absenciou batožiny do 21 dní odo dňa dodania batožiny a písomne si ju uplatnili u leteckej spoločnosti. Po uvedenom čase letecká spoločnosť už nie je povinná Vašej žiadosti vyhovieť.

Za písomnú formu sa považuje aj vyplnenie elektronického formulára leteckej spoločnosti. Toto uplatnenie škody musí okrem základných náležitostí (informácia o lete, lístok, doklad o reklamácii a iné písomné dokumenty súvisiace s Vaším letom) obsahovať aj preukázanie výšky nákladov, ktoré ste museli vynaložiť v súvislosti s omeškaním batožiny (t.j. nákup nových vecí). Tie sa preukazujú dokladom o kúpe (bloček a pod.).

Výška náhrady nie je neobmedzená, ale v zmysle článku 22 ods. 2 Montrealského dohovoru je určý výpočet maximálneho limitu náhrady škodu na jednu osobu (v súčasnosti je to cca 1.213 €).

 

2. Batožina v omeškaní viac ako 21 dní

V otázke ste uviedli, že Vaša dovolenka trvala tri týždne a jeden kus batožiny Vám bol doručený až po dovolenke domov.

Pokiaľ Vám bol tento kus batožiny doručený neskôr ako 21 dní odo dňa jeho straty, pre uplatnenie práv sa uplatní odlišný režim ako sme uviedli v bode 1.

Je tomu tak z dôvodu znenia článku 17 ods. 3 Montrealského dohovoru: „Ak dopravca prizná stratu zapísanej batožiny, alebo ak zapísaná batožina neprišla do dvadsaťjeden dní po dni, v ktorom mala prísť, cestujúci je oprávnený uplatniť voči dopravcovi práva, ktoré vyplývajú zo zmluvy o preprave.“ Inak povedané, ak Vám bol posledný kus Vašej batožiny doručený po uplynutí 21 dní odo dňa jeho straty, z hľadiska Montrealského dohovoru sa považuje za tzv. stratenú batožinu.

V tomto prípade máte právo požadovať od leteckého dopravcu náhradu škody a prípadné ďalšie nároky, ak sú uvedené v zmluvných podmienkach Vašej zmluvy o preprave. Spôsob uplatnenia nárokov je rovnaký, ako sme uviedli v predchádzajúcom bode (t.j. vyčíslite výšku škody – hodnoty vecí, ktoré sa nachádzali v batožine a uplatnite si ju u dopravcu). Tento nárok je potrebné uplatniť bezodkladne po doručení batožiny.

 

Záverečné poznámky

V prípade nespokojnosti s vybavením Vašej žiadosti o náhradu škody, máte v zmysle článku 35 Montrealského dohovoru právo podať na leteckú spoločnosť žalobu na náhradu škody, a to najneskôr do 2 rokov odo dňa letu.

Vo vzťahu k určeniu spoločnosti, voči ktorej si svoje právo uplatníte, poukazujeme na ustanovenie článku 36 ods. 3 Montrealského dohovoru: „Pokiaľ ide o batožinu a náklad, cestujúci alebo odosielateľ má právo uplatniť nárok proti prvému dopravcovi a cestujúci alebo príjemca, ktorí sú oprávnení na ich dodanie, budú mať právo konať proti poslednému dopravcovi a okrem toho každý môže uplatniť nárok proti dopravcovi, ktorý vykonal prepravu počas ktorej došlo k zničeniu, strate, poškodeniu alebo nastalo omeškanie. Títo dopravcovia budú spoločne a jednotlivo zodpovední voči cestujúcemu alebo odosielateľovi, alebo príjemcovi.

Ak máte uzatvorené cestovné poistenie, odporúčame Vám skontrolovať si zmluvné podmienky Vášho cestovného poistenia. Je možné, že v ich zmysle si nárok na náhradu škody budete môcť uplatňovať u svojej poisťovne.

 

S pozdravom,

tím ADVOKATnaWEBE

18.01.19

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje