Zákonné podmienky náhrady škody

Otázka:

Stala sa mi taká vec: u zákazníka som montoval vstavanú skriňu a týžeň po montáži mi zákazník oznámil že som mu poškriabal plávaciu podlahu.Pri montovaní dverí sa trošku škrklo spodnou časťou dverí o zem,ale nikto tomu nevenoval pozornosť.Vytŕča tam aj spodné kolečkoz tvrdej umelej hmoty a ja som myslel že to bolo to a toto tú podlahu určite nepožkriabe.Ani zákazník sám ako bol pri tom sa nepozrel na podlahu či tam niečo je.Poisťovňa to zaťial neberie ako škodovú udalosť,nakoľko to nebolo oznámené pri preberaní .čo mám robiť ja,prípadne čo môže zákazník robiť,aby sa tento spor vyriešil.

Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom náhrady škody za poškodenú podlahu pri montáži realizovanej u zákazníka podávame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 420 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) „každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti“. Zo znenia citovaného ustanovenia môžeme vyvodiť predpoklady zodpovednosti za škodu, ktoré musia byť vždy splnené:

  1. protiprávny úkon (porušenie povinnosti);
  2. vznik škody;
  3. príčinná súvislosť medzi protiprávnym úkonom a vznikom škody,
  4. zavinenie povinného.

Podľa súčasne platného právneho stavu sa pre vznik zodpovednosti za škodu zavinenie predpokladá, pričom pre vznik zodpovednosti za škodu postačuje aj zavinenie z nedbanlivosti. V tejto súvislosti poukazujeme na znenie ustanovenia § 420 ods. 3 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „zodpovednosti sa zbaví ten, kto preukáže, že škodu nezavinil“.

Na základe uvedených skutočností si následne Váš zákazník môže u Vás uplatniť nárok na náhradu škody. Predpokladom, aby mu však tento nárok skutočne vznikol, je preukáže vo vzťahu k Vám existenciu hore uvedených podmienok zodpovednosti za škodu. Poškodený si nemusí nárok na náhradu škody u škodcu uplatniť ihneď, ale môže tak urobiť v rámci premlčacej lehoty uvedenej v ustanovení § 106 Občianskeho zákonníka, po uplynutí premlčacej lehoty sa škodca môže úspešne brániť námietkou premlčania. Z uvedeného teda vyplýva, že a v prípade, ak škoda bola spôsobená Vašou činnosťou a Vy máte vhodnú formu poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu, tak poisťovňa by mala poškodenému vyplatiť poistné plnenie, a to aj napriek tomu, že škoda Vám nebola oznámená okamžite.

Ohľadom Vášho ďalšieho postupu v tejto právnej veci sa nevieme bližšie vyjadriť, nakoľko nám nie sú známe konkrétne okolnosti prípadu. V každom prípade, poškodený má vždy právo obrátiť sa so svojím nárokom na príslušný súd, aby o ňom rozhodol. V súdnom konaní však poškodený musí opätovne preukázať splnenie hore uvedených predpokladov zodpovednosti za škodu.

Taktiež je tu možnosť vyriešiť celý spor uzatvorením mimosúdnej dohody s poškodeným.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

24.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje