Rozsah zrážok zo mzdy v prípade exekúcie

Otázka:

Chcel by som vedieť ak mam viacero exekúcii aku ciastku mzdy mi može mzdarka stiahnut tretinovým systemom a podla akeho kluca,ked výška mzdy je skoro rovnaka a zražky su vždy ine.Dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom rozsahu zrážok zo mzdy povinného v prípade, ak voči povinnému je vedených viacero exekučných konaní, Vám podávame nasledujúce stanovisko:

Otázku rozsahu zrážok zo mzdy upravuje ustanovenie § 68 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“).

V zmysle ustanovenia § 68 Exekučného poriadku „zrážky zo mzdy a iných príjmov je možné vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva“. Príslušenstvom sa v tomto prípade rozumejú najmä úroky z omeškania, poplatok z omeškania, zmluvné pokuty, trovy súdneho konania a trovy exekučného konania.

Zrážky sa vykonávajú z čistej mzdy, ktorá sa na účely exekučného konania určí tak, že od tzv. hrubej mzdy povinného sa odpočíta:

  1. preddavok na daň;
  2. poistné na zdravotné poistenie;
  3. poistné na sociálne poistenie;
  4. príspevok na starobné dôchodkové sporenie;
  5. poistné na sociálne zabezpečenie.

Na účely exekučného konania sa do čistej mzdy započítavajú:

  1. mzdové zvýhodnenia (napr. za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za nočnú prácu, za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí);
  2. mzda za inú ako dohodnutú prácu;
  3. mzda za vedľajšiu činnosť;
  4. naturálna mzda.

Povinnému sa z jeho čistej mzdy nesmie zraziť tzv. základná suma. Výšku tejto základnej sumy upravuje ustanovenie § 1 nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia nasledovne (ďalej len „nariadenie vlády“):

㤠1

1)     Základná suma, ktorá sa nesmie zraziť povinnému z jeho mesačnej mzdy, je 60 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky.

2)     Na každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné, sa započítava 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky; rovnako to platí aj na manžela povinného, ktorý má samostatný príjem.

3)     Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú z miezd oboch manželov, započíta sa 25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky na dieťa, ktoré spoločne vyživujú, každému z nich osobitne.

4)     25 % zo životného minima na plnoletú fyzickú osobu platného v mesiaci, za ktorý sa vykonávajú zrážky, sa nezapočítava na tú osobu, v ktorej prospech trvá výkon rozhodnutia na vymoženie pohľadávky výživného.“

Z uvedeného vyplýva, že ku dňu zverejnenia tejto odpovede základná suma určená podľa ustanovenia § 1 ods. 1 nariadenia vlády je 111,11,- €. K tejto sume sa ešte pripočítava 46,29,- € za každú osobu, ktorej povinný poskytuje výživné a na manžela.

Tieto pravidlá pre určenie výšky základnej sumy však neplatia v prípade, ak predmetom exekúcie je výživné na maloleté dieťa. V tomto prípade sa základná suma určená podľa predchádzajúcich pravidiel znižuje o 30 %.

Z čistej mzdy sa následne odpočíta základná suma a zostatok sa zaokrúhli na celé eurocenty smerom nadol na sumu deliteľnú troma. Tento zostatok sa rozdelí na tretiny.

Vo všeobecnosti platí pravidlo, že zrážky sa vykonávajú len s jednej tretiny (z prvej tretiny). To však neplatí v prípade, ak predmetom exekúcie sú tzv. prednostné pohľadávky, na uspokojenie ktorých sa zrážky vykonávajú z dvoch tretín, a to najprv z druhej tretiny a ak táto zrážka na uspokojenie prednostnej pohľadávky nepostačuje, zrážka sa vykoná aj z prvej tretiny. Prednostnými pohľadávkami sú:

a)     pohľadávky výživného;

b)     pohľadávky náhrady škody spôsobenej poškodenému ublížením na zdraví;

c)     pohľadávky náhrady škody spôsobenej úmyselnými trestnými činmi;

d)     pohľadávky daní, poplatkov, ciel, sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia.

Z tretej tretiny sa zrážky nevykonávajú, tá vždy zostáva povinnému.

V prípade, ak zostatok čistej mzdy po odpočítaní základnej sumy prevyšuje sumu jeden a pol násobku sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu (277,76,- €), tak tretiny sa vypočítajú z tejto sumy a zrážky sa budú vykonávať okrem prvej a druhej tretiny aj zo sumy o ktorú zostatok čistej mzdy prevyšuje tento jeden a pol násobok sumy životného minima na plnoletú fyzickú osobu.  

Tieto pravidlá platia aj v prípade, ak je voči povinnému vedených viacero exekučných konaní zrážkami zo mzdy. Pohľadávky sa uspokojujú podľa ich poradia, pričom poradie pohľadávok sa spravuje dňom, kedy sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Aj z tohto pravidla však platí výnimka, že pohľadávky na výživnom majú prednosť pred všetkými ostatnými pohľadávkami. V prípade, ak je voči povinnému vedených viacero exekúcií na výživné a zrážky zo mzdy nepostačujú na uspokojenie pohľadávok na bežnom výživnom, tak suma zrazená z druhej tretiny sa rozdelí pomerne podľa výšky vyživovacej povinnosti povinného k jednotlivým oprávneným.

Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, než je uvedené hore, je možné vykonať len so súhlasom povinného.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

22.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje