Dôvody na zastavenie exekúcie

Otázka:

Dobrý deň chcel by som sa opytat ze ako sa moze povinny ktorý nema ziaden majetok branit voci exekucii ktora trva asi rok a vykonnava sa zrazkami z dochodku povinneho cca 40 EUR. dlzna suma je ale privysoka a jej splacanie by trvalo asi 70 rokov. Moze poviiny podat navrh na zastavanie exekucie pre nedostatok majetku alebo to moze podat len exekutor? su aj neake ine moznosti?

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa možnosti povinného podať návrh na zastavenie exekúcie pre nedostatok majetku, podávame nasledujúce stanovisko:

Zastavenie exekúcie je upravené v ustanovení § 57 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). V zmysle ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku „exekúciu súd zastaví, ak:

a)     sa začala a rozhodnutie sa dosiaľ nestalo vykonateľným,

b)     rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným,

c)     zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie,

d)     exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona,

e)     bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu (§ 55),

f)      po vydaní rozhodnutia zaniklo právo ním priznané,

g)     exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať,

h)     majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,

i)      oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie,

j)      pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.“

Ďalej podľa ustanovenia § 58 ods. 1 Exekučného poriadku „exekúciu zastaví súd na návrh alebo aj bez návrhu“.

Z citovaných ustanovení exekučného poriadku vyplýva záver, že návrh na zastavenie exekúcie môže podať aj povinný, ale súd exekúciu zastaví iba v prípade, ak dôjde k naplneniu niektorého z dôvodov zastavenia exekúcie podľa citovaného ustanovenia § 57 ods. 1 Exekučného poriadku.

V tejto súvislosti ešte chceme poukázať na skutočnosť, že na účely výkonu exekúcie sa za majetok považuje aj dôchodok alebo iný opakujúci sa príjem povinného.

Čo sa týka ďalších možností, tak Exekučný poriadok vo svojom ustanovení § 56 ods. 1 umožňuje, aby povinný podal návrh na odklad exekúcie, ak sa bez svojej viny ocitol prechodne v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky, ale len za podmienky, že oprávnený nebude odkladom exekúcie vážne poškodený.

Zároveň podľa ustanovenia § 56 ods. 9 Exekučného poriadku „exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Počas plnenia písomnej dohody o postupnom splácaní vymáhanej pohľadávky exekútor v exekúcii iným spôsobom nepokračuje“.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

 

22.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

14

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje